Naděje dožití ve Středočeském kraji 2016

 

Naděje dožití (ex), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoliv věk. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví.

Zatímco pro celou Českou republiku jsou tabulky publikovány za každý rok zvlášť (nejaktuálněji za rok 2016), v případě menších územních celků jsou z důvodu vyloučení nahodilých vlivů zpracovány za delší časové období. V případě krajů se jedná o dvouleté období (nejnověji 2015–2016).

Střední délka života je dlouhodobě vyšší u žen než u mužů a stále se prodlužuje. Zatímco v období let 1991–1992 byla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů 68,03 let, v období 2015–2016 byla o 8,48 roku vyšší – 76,51 let. U žen byl její nárůst nižší, naděje dožití žen se během tohoto období zvýšila ze 75,61 let na 81,61 roků (o 6 roků). Ve sledovaném období se tak snížil rozdíl mezi nadějí dožití při narození mužů a žen ze 7,59 na 5,10 roků.

Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji a České republice v letech 1991–2016

 

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji mezi roky 1991 a 2016

Dynamičtější vývoj naděje dožití ve srovnání s celou republikou byl zaznamenán ve Středočeském kraji u mužů, u nichž docházelo také k rychlejšímu stírání rozdílu mezi krajskou a republikovou hodnotou než v případě žen. V posledních sedmi letech se dokonce krajská hodnota naděje dožití mužů dostala nad hodnotu za celou ČR. Ženy ve Středočeském kraji však stále měly nižší naději dožití při narození, než je průměr za Českou republiku.

V následující tabulce je možné nalézt hodnoty naděje dožití ve Středočeském kraji pro jednotky věku. V tabulce je uveden počet let, které má naději prožít osoba právě x-letá při zachování úmrtnostních poměrů z let 2015–2016.

Tab. 2: Naděje dožití podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji v letech 2015–2016

mezikrajském srovnání hodnot naděje dožití při narození si stojí středočeští muži lépe než ženy. Na žebříčku krajů zaujímali muži v období let 2015–2016 čtvrté místo (což byla o dvě příčky lepší pozice než v předchozím období let 2014–2015) a naděje dožití byla vyšší než průměr republiky. V případě naděje dožití žen šlo o hodnotu pod republikovým průměrem a v období let 2015–2016 se kraj řadil na osmé místo.

Nejvyššího věku se mají šanci dožít muži i ženy v hlavním městě Praze (78,02 resp. 82,69 let), naopak nejnižší věk dožití je patrný u obyvatel Ústeckého kraje (muži 73,98 let, ženy 79,47 let).

Graf 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví v krajích České republiky v letech 2015–2016

Zdroj dat:

Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje – 2015–2016

 

  •   Naděje dožití 2016