Naděje dožití ve Středočeském kraji 2014

 

Naděje dožití (ex), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které jsou ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoliv věk. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví.

Zatímco pro celou Českou republiku jsou tabulky publikovány za každý rok zvlášť (nejaktuálněji za rok 2014), v případě menších územních celků jsou z důvodu vyloučení nahodilých vlivů zpracovány za delší časové období. V případě krajů se jedná o dvouleté období (nejnověji 2013–2014).

Střední délka života se stále prodlužuje. Zatímco v období 1991–1992 byla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů 68,03 let, v období 2013–2014 dosáhla o 7,64 roku více - 75,67 let.

U žen byl její nárůst nižší, naděje dožití žen se během tohoto období zvýšila ze 75,61 let na 81,32 roků (o 5,71 roků). Ve sledovaném období se tak snížil rozdíl mezi nadějí dožití při narození mužů a žen ze 7,59 na 5,65 roků.

 

Graf 1: Naděje dožití mužů při narození ve Středočeském kraji a České republice v letech 1991–2014

 

 

Graf 2: Naděje dožití žen při narození ve Středočeském kraji a České republice v letech 1991–2014

Dynamičtější vývoj naděje dožití ve srovnání s celou republikou zaznamenáváme ve Středočeském kraji u mužů, u nichž dochází také k rychlejšímu stírání rozdílu mezi krajskou a republikovou hodnotou než v případě žen. V posledních pěti letech se dokonce krajská hodnota naděje dožití mužů dostala nad hodnotu za celou ČR. Ženy ve Středočeském kraji mají i nadále nižší naději dožití při narození, než je průměr za Českou republiku.

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji mezi roky 1991 a 2014

 

Graf 3: Naděje dožití při narození podle pohlaví v krajích České republiky v letech 2013–2014

mezikrajském srovnání hodnot naděje dožití při narození si stojí středočeští muži lépe než ženy. Na žebříčku krajů zaujímali muži v období 2013–2014 osmé místo, což byla stejná pozice jako v předchozím období 2012–2013. V případě naděje dožití žen se postavení Středočeského kraje zlepšilo, z jedenáctého místa v období 2012–2013 se kraj posunul v letech 2013–2014 na deváté místo.

Nejvyššího věku se mají šanci dožít muži i ženy v Hlavním městě Praha a v kraji Vysočina, naopak nejníže dožitý věk je predikován u obyvatel Ústeckého kraje.

V následující tabulce je možné nalézt hodnoty naděje dožití ve Středočeském kraji pro jednotky věku. V tabulce je uveden počet let, které má naději prožít osoba právě x-letá při zachování úmrtnostních poměrů z let 2013–2014.

Tab. 2: Naděje dožití podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji v letech 2013–2014

 

 

Zdroj dat:

Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje - 2013–2014

 

  • Naděje dožití 2014