Ekonomické subjekty ve Středočeském kraji v roce 2020

 

4. 2. 2021

Na území Středočeského kraje mělo ke konci roku 2020 své sídlo zaevidováno přes 351 tisíc ekonomických subjektů. Během roku přibylo 6,6 tis. subjektů, což představovalo meziroční nárůst 1,9 %. Vyšší meziroční růst zaznamenala mezi kraji pouze Praha. Středočeský kraj se v organizační statistice vyznačuje vysokým podílem fyzických osob, převážně živnostníků, a nižším zastoupením právnických osob. Nejvyšší počet a intenzitu ekonomických subjektů (v přepočtu na počet obyvatel) v kraji dosahovala centrální oblast kraje, tvořená okresy Praha-západ a Praha-východ, která se od okrajových částí kraje odlišovala také v zastoupení subjektů podle právní formy a z hlediska zaměření ekonomické činnosti. Každý jedenáctý podnik v ČR s počtem zaměstnanců nad 250 měl své sídlo ve Středočeském kraji. Největším zaměstnavatelem v kraji byla ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi.

V registru ekonomických subjektů1 (dále jen RES) bylo k 31. 12. 2020 evidováno 351,2 tis. ekonomických subjektů se sídlem ve Středočeském kraji, z nichž 194,8 tis. subjektů vykazovalo aktivitu v rámci statistických zjišťování (tj. 55,5 %). V průběhu roku 2020 přibylo v evidenci RES celkem 6,6 tis. subjektů, což představovalo v porovnání se stavem na konci předchozího roku meziroční nárůst o 1,9 %. Na území České republiky přibylo v databázi RES během stejného období 1,4 % subjektů, přičemž nejvyšší nárůst mezi kraji byl zaznamenán na území hlavního města Prahy (o 2,0 %).

Intenzita podnikatelské aktivity v okresech a krajích v roce 2020
(ekonomické subjekty se sídlem na daném území)

Intenzita podnikatelské aktivity v okresech a krajích v roce 2020

Na území Středočeského kraje je v organizační statistice, stejně jako v dalších oblastech statistiky, patrná značná teritoriální rozdílnost. Subjekty volí sídlo zpravidla v návaznosti na tranzitní tepny nejčastěji v centrální oblasti kraje v blízkosti hlavního města v okresech Praha-východ a Praha-západ. Zde sídlí více než čtvrtina subjektů kraje (28,7 %) a v přepočtu na obyvatele patří počty subjektů k nejvyšším nejen v kraji, ale i v rámci České republiky. Vyšší intenzitu podnikatelské aktivity než okres Praha-západ (305 subjektů na tisíc obyvatel2) dosahovaly z meziokresního pohledu celé republiky už jen Praha (486) a Brno-město (373), intenzita dosahovaná v okrese Praha-východ (292) byla 5. v pořadí za okresem Karlovy Vary (295). Nejnižší intenzitu v kraji zaznamenal okres Mladá Boleslav (216), v meziokresním srovnání ČR tomu odpovídala 65. pozice ze 77. Nejnižší intenzitu v rámci ČR dosahoval okres Karviná (171). Z mezikrajského pohledu byla intenzita podnikatelské aktivity Středočeského kraje (252) až na 6. nejvyšší pozici.

 

Ekonomické subjekty se sídlem v krajích ČR a okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2020
Ekonomické subjekty se sídlem v krajích ČR a okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2020

 

Nejčastější formou podnikání ve Středočeském kraji bylo na konci roku 2020 soukromé podnikání fyzických osob (80,3 %, což bylo o 7,2 procentních bodů více než průměr ČR). Většina fyzických osob podnikala na základě živnostenského oprávnění (93,1 % z fyzických osob a 74,8 % z celkového počtu ekonomických subjektů); podíl živnostníků byl v mezikrajském srovnání druhý nejvyšší po Libereckém kraji (74,9 %).

 

Ekonomické subjekty podle právní formy k 31. 12. 2020
(subjekty se sídlem na daném území)

Ekonomické subjekty podle právní formy k 31. 12. 2020

Nadprůměrný podíl soukromého podnikání se promítl mezi kraji naopak do nejnižšího podílu právnických osob (19,7 %), z nichž více než polovina byla vedena jako obchodní společnost (58,0 %). Nejběžnější formou obchodní společnosti byla společnost s ručením omezeným. Na základě této formy podnikalo 94,8 % všech obchodních společností, což bylo o 1,5 procentního bodu více než celorepublikový průměr.

 

Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2020 (ekonomické subjekty se sídlem na daném území)
Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2020

Ekonomické subjekty v centrální oblasti (okresy Praha-východ a Praha-západ) kraje se od zbytku kraje liší nejen počtem a intenzitou, ale také formou podnikání – především nižším podílem živnostníků na celkovém počtu subjektů (centrální okresy73,1 %, ostatní 75,5 %) a vyšším podílem obchodních společností z celkového počtu subjektů (centrální okresy 15,1 %, ostatní 9,9 %). Podíl obchodních společností v okrese Praha-západ (17,0 %) byl 6. nejvyšší v celorepublikovém meziokresním srovnání, vyššího podílu dosahovaly zpravidla jen okresy největších měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň). Na území centrálních okresů Praha-východ a Praha-západ mělo sídlo 37,9 % obchodních společností se sídlem ve Středočeském kraji, zatímco v případě živnostníků to bylo jen 28,0 %.

 

Ekonomické subjekty podle právní formy a převažující ekonomické činnosti v okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2020
(subjekty se sídlem na daném území)

Ekonomické subjekty podle právní formy a převažující ekonomické činnosti v okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2020

 

Z hlediska uvedené převažující ekonomické činnosti působilo koncem roku 2020 nejvíce subjektů ve Středočeském kraji v oblasti velkoobchodu, maloobchodu a služeb spojených s opravou a údržbou motorových vozidel (21,9 %). Druhým nejčastějším zaměřením bylo stavebnictví (13,2 %), třetím profesní, vědecké a technické činnosti (12,7 %) a čtvrtým průmysl (12,5 %).

Územní rozdíly v podílech subjektů podle zaměření ekonomické činnosti jsou dány jak atraktivitou lokality (tj. vyšším podílem subjektů podnikajících v profesní, vědecké a technické činnosti v centrální oblasti kraje), tak tradičními zvyklostmi a přírodními podmínkami (vyšší podíl subjektů podnikajících v zemědělství a lesnictví se nacházel v okrajových okresech kraje – Rakovnicko, Benešovsko).

 

Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti (CZ-NACE) k 31. 12. 2020
(subjekty se sídlem na daném území)

Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti (CZ-NACE) k 31. 12. 2020

 

Největší zaměstnavatelé se sídlem ve Středočeském kraji k 31. 12. 2020

Největší zaměstnavatelé se sídlem ve Středočeském kraji k 31. 12. 2020

Velikost byla u kategorie počtu zaměstnanců uvedena pouze u necelé poloviny ekonomických subjektů se sídlem v kraji (46,3 %). Převážná část subjektů se zjištěným údajem byla díky povaze (fyzické osoby, zpravidla živnostníci) bez zaměstnanců (83,0 %). Mezi subjekty se zaměstnanci (27,7 tis.) pak převládaly ze 79,9 % mikropodniky do 9 zaměstnanců. Sídlo na území kraje mělo 210 podniků s uvedeným počtem 250 a více zaměstnanců, což představovalo 9,1% podíl kraje na celorepublikové hodnotě (2 320). Vyššího podílu dosahovaly už jen kraje s největšími městy – hlavní město Praha (29,7 %), Moravskoslezský kraj (10,3 %) a Jihomoravský kraj (10,1 %). V rámci Středočeského kraje měly podniky s 250 a více zaměstnanci nejčastěji sídlo v okrese Praha-východ, v tomto okrese měl sídlo každý pátý podnik této velikosti (celkem 42). Velkých podniků s počtem vyšším než 1 tisíc zaměstnanců bylo v kraji evidováno celkem 30. Největším zaměstnavatelem byl podnik ŠKODA AUTO a.s. s počtem zaměstnanců vyšším než 10 tisíc.

Další údaje z organizační statistiky naleznete v publikaci Organizační statistika za 4. čtvrtletí 2020 a na regionálních stránkách v odkaze Organizační statistika.

Více informací o RES naleznete na: https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu.

 

Kontakt:
Bc. Ondřej Junášek
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
oddělení informačních služeb
Tel: 274 054 175
Email: infoservisstc@czso.cz

 


1 Registr ekonomických subjektů (RES) je veřejným seznamem, který je veden ČSÚ podle §20 zákona č. 89/1995 Sb. Má pouze evidenční význam a zahrnuje všechny subjekty s přiděleným identifikačním číslem bez ohledu na jejich ekonomickou aktivitu. Od roku 2013 došlo ke změně v evidenci ekonomických subjektů vedených v RES. Základním zdrojem dat pro RES se stal registr osob (ROS), který je součástí systému základních registrů.

2 ze středního stavu obyvatel (k 30. 6. 2020)

 

  •   Celý text v pdf
  •   Ekonomické subjekty se sídlem v krajích ČR a okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2020
  •   Největší zaměstnavatelé se sídlem ve Středočeském kraji k 31. 12. 2020