Ekonomické subjekty ve Středočeském kraji v roce 2017

 

Na území Středočeského kraje mělo ke konci roku 2017 své sídlo zaevidováno přibližně 336,5 tisíce ekonomických subjektů. Během roku přibylo 6 tis. subjektů, což představovalo meziroční nárůst 1,8 %. Vyšší meziroční růst zaznamenala mezi kraji pouze Praha. Středočeský kraj se v organizační statistice vyznačuje vysokým podílem fyzických osob, převážně živnostníků, a nižším podílem právnických osob. Nejvyšší počet a intenzitu ekonomických subjektů (v přepočtu na počet obyvatel) v kraji dosahovala centrální oblast kraje (okresy Praha-západ a Praha-východ), která se od okrajových částí kraje odlišuje také v zastoupení subjektů podle právní formy a z hlediska zaměření na ekonomickou činnost. Největším zaměstnavatelem v kraji byla ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi.

V registru ekonomických subjektů1 (dále jen RES) bylo k 31. 12. 2017 evidováno 336,5 tis. ekonomických subjektů se sídlem ve Středočeském kraji, z nichž 180 tis. subjektů vykazovalo aktivitu v rámci statistických zjišťování (53,5 %). V průběhu roku 2017 přibylo v evidenci RES celkem 6 tis. subjektů, což představovalo v porovnání se stavem na konci předchozího roku meziroční nárůst o 1,8 %. Na území České republiky přibylo v databázi RES během stejného období celkem 1,5 % subjektů, přičemž nejvyšší nárůst mezi kraji byl zaznamenán na území hlavního města Prahy (o 2,8 %).

Ekonomické subjekty se sídlem v krajích ČR a okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2017

Ekonomické subjekty se sídlem v krajích ČR a okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2017

 

 

Na území Středočeského kraje je v organizační statistice, stejně jako v dalších oblastech statistiky, patrná značná teritoriální rozdílnost. Subjekty volí sídlo zpravidla v návaznosti na tranzitní tepny, nejčastěji v centrální oblasti kraje v blízkosti hlavního města v okresech Praha-východ a Praha-západ. Zde sídlí více než čtvrtina subjektů kraje (27,8 %) a v přepočtu na populaci patří počty subjektů k nejvyšším nejen v kraji, ale i v rámci celé České republiky. Vyšší intenzitu podnikatelské aktivity než okres Praha-západ (304 subjektů na 1 000 obyvatel2) dosahovaly v rámci republiky už jen Praha (470) a Brno-město (359), intenzita dosahovaná v okrese Praha-východ (287) byla sedmá v pořadí. Nejnižší intenzitu v kraji zaznamenaly okresy Rakovník a Mladá Boleslav (oba 216), v meziokresním srovnání ČR tomu odpovídala 60., resp. 61. pozice z celkových 77.

 

Intenzita podnikatelské aktivity v okresech a krajích v roce 2017

Intenzita podnikatelské aktivity v okresech a krajích v roce 2017

 

Nejčastější formou podnikání ve Středočeském kraji bylo na konci roku 2017 soukromé podnikání fyzických osob (80,7 %, tj. o 6,5 procentních bodů více než průměr ČR). Většina fyzických osob podnikala na základě živnostenského oprávnění (91,1 % z fyzických osob a 73,5 % z celkového počtu subjektů); podíl živnostníků patřil v mezikrajském srovnání k nejvyšším v ČR.

 

Ekonomické subjekty podle právní formy k 31.12.2017

 

Nadprůměrný podíl soukromého podnikání vedl mezi kraji naopak k druhému nejnižšímu podílu právnických osob (19,3 %), z nichž více než polovina byla vedena jako obchodní společnost (57,6 %). Nejběžnější formou obchodní společnosti byla společnost s ručením omezeným. Na základě této formy podnikalo 94,3 % všech obchodních společností, což bylo o 1,6 procentního bodu více než celorepublikový průměr.

Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2017

Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31.12.2017

 

Ekonomické subjekty v centrální oblasti kraje se od zbytku kraje odlišují nejen počtem a intenzitou, ale také formami podnikání – především nižším podílem živnostníků na celkovém počtu subjektů (centrální okresy 72 %, ostatní 74,1 %) a vyšším podílem obchodních společností z celkového počtu subjektů (centrální okresy 15 %, ostatní 9,6 %). Podíl obchodních společností v okrese Praha-západ (16,9 %) byl šestý nejvyšší v republikovém meziokresním srovnání, vyššího podílu dosahovaly zpravidla jen regiony největších měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň). Na území centrálních okresů Praha-východ a Praha-západ mělo sídlo 37,5 % obchodních společností se sídlem ve Středočeském kraji, zatímco v případě živnostníků to bylo jen 27,2 %.

 

Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti (CZ-NACE) k 31. 12. 2017

 

Z hlediska převažující ekonomické činnosti působilo v roce 2017 nejvíce subjektů ve Středočeském kraji v oblasti velkoobchodu, maloobchodu a služeb spojených s opravou a údržbou motorových vozidel (23,9 %). Druhým a třetím nejčastějším zaměřením v podnikatelské sféře bylo stavebnictví (13 %) a profesní, vědecké a technické činnosti (12,4 %); oproti roku 2016 klesl z třetí na čtvrtou pozici průmysl (12,2 %).

Ekonomické subjekty podle právní formy a převažující  ekonomické činnosti v okresech Středočeského kraje k 31 .12. 2017

 

Územní rozdíly v podílech subjektů podle zaměření na ekonomickou činnost jsou dány jak atraktivitou lokality (vyšší podíl subjektů podnikajících v profesní, vědecké a technické činnosti v centrální oblasti kraje), tak tradičními zvyklostmi a přírodními podmínkami (vyšší podíl subjektů podnikajících v zemědělství a lesnictví v okrajových okresech kraje – Rakovnicko, Benešovsko). 

Velikost podle kategorie počtu zaměstnanců byla uvedena pouze u necelé poloviny ekonomických subjektů celkem (44,4 %). Převážná část subjektů se zjištěným údajem byla díky povaze (fyzické osoby, zpravidla živnostníci) bez zaměstnanců (81,3 %), mezi subjekty se zaměstnanci převládaly mikropodniky do 5 zaměstnanců (13,1 % ze všech subjektů a 70,3 % ze subjektů se zaměstnanci). Sídlo na území kraje mělo 213 podniků s uvedeným počtem 250 a více zaměstnanců, což představovalo 9% podíl kraje na celorepublikové hodnotě (2 370). Vyššího podílu dosahovaly už jen kraje s největšími městy – hlavní město Praha (30,4 %), Jihomoravský a Moravskoslezský kraj (po 10 %). V rámci kraje měly velké podniky nejčastěji sídlo v okrese Praha-východ (39, tj. 18,3 %). Ekonomických subjektů s počtem vyšším než tisíc zaměstnanců bylo v kraji evidováno celkem 30. Největším zaměstnavatelem byl podnik ŠKODA AUTO a.s. s počtem zaměstnanců vyšším než 10 tisíc.

Největší zamestnavatelé se sídlem ve Středočeském kraji

 

Další údaje z organizační statistiky naleznete v publikaci Organizační statistika za 4. čtvrtletí 2017 a na regionálních stránkách v odkaze Organizační statistika.

Více informací o RES naleznete na: https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu.

 1 Registr ekonomických subjektů (RES) je veřejným seznamem, který je veden ČSÚ podle §20 zákona č. 89/1995 Sb. Má pouze evidenční význam a zahrnuje všechny subjekty s přiděleným identifikačním číslem bez ohledu na jejich ekonomickou aktivitu. Od roku 2013 došlo ke změně v evidenci ekonomických subjektů vedených v RES. Základním zdrojem dat pro RES se stal registr osob (ROS), který je součástí systému základních registrů.

2 z počtu obyvatel k 30. 9. 2017

 

  •   Celý text v pdf
  •   Ekonomické subjekty se sídlem v okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2017
  •   Největší zaměstnavatelé se sídlem ve Středočeském kraji