Ekonomické subjekty ve Středočeském kraji v roce 2016

 

Na území Středočeského kraje má sídlo zaevidováno přibližně 330,5 tisíce ekonomických subjektů. Během roku 2016 přibylo přes 5 tis. subjektů, což představovalo meziroční nárůst o 1,7 %. Vyšší meziroční růst zaznamenala mezi kraji pouze Praha. Středočeský kraj se v organizační statistice vyznačuje vysokým podílem fyzických osob, převážně živnostníků a nižším podílem právnických osob. Nejvyšší počet a intenzitu ekonomických subjektů (v přepočtu na populaci) v kraji dosahuje centrální oblast kraje (okresy Praha-západ a Praha-východ), která se od okrajových částí kraje odlišuje také v podílech subjektů podle právní formy a podle zaměření na ekonomickou činnost. Největším zaměstnavatelem v kraji a zároveň v ČR byla ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi.

V registru ekonomických subjektů1 (dále jen RES) bylo k 31. 12. 2016 evidováno 330,5 tis. ekonomických subjektů se sídlem ve Středočeském kraji, z nichž 174,5 tis. subjektů vykazovalo aktivitu v rámci statistických zjišťování (52,8 %). V průběhu roku 2016 přibylo v evidenci RES celkem 5,6 tis. subjektů, což představovalo v porovnání s konečným stavem předchozího roku meziroční nárůst o 1,7 %. Na území České republiky přibylo v databázi RES během stejného období celkem 1,4 % subjektů, přičemž nejvyšší nárůst mezi kraji proběhl na území Hlavního města Prahy (o 2,9 %).

 

 

Na území kraje je v organizační statistice, stejně jako v dalších oblastech statistiky, patrná značná teritoriální rozdílnost. Subjekty volí sídlo zpravidla v návaznosti na tranzitní tepny a nejčastěji v centrální oblasti kraje v blízkosti hlavního města, tedy v okresech Praha-východ a Praha-západ. Zde sídlí více než čtvrtina subjektů kraje (27,5 %) a v přepočtu na populaci patří počty subjektů k nejvyšším nejen v kraji, ale i v rámci celé České republiky. Vyšší intenzitu podnikatelské aktivity než okres Praha-západ (přibližně 303 subjektů na 1 000 obyvatel2) dosahovaly v rámci republiky už jen Hl. m. Praha (464) a Brno-město (353), intenzita dosahovaná v okrese Praha-východ (286) byla sedmá v pořadí. Nejnižší intenzitu v kraji zaznamenal okres Rakovník (215), v meziokresním srovnání ČR tomu odpovídala 60. pozice z celkových 77.

 

Intenzita podnikatelské aktivity v okresech a krajích v roce 2016

 

Nejčastější formou podnikání ve Středočeském kraji bylo na konci roku 2016 soukromé podnikání fyzických osob (81,1 %, tj. o 6,3 procentního bodu více než průměrně v celé České republice). Většina fyzických osob podnikala na základě živnostenského oprávnění (89,6 % z fyzických osob a 72,7 % z celkového počtu subjektů); podíl živnostníků patřil v mezikrajském srovnání k nejvyšším v ČR.

 

Nadprůměrný podíl soukromého podnikání vedl naopak k nižšímu podílu právnických osob (18,9 %), z nichž více než polovina byla vedena jako obchodní společnost (56,9 %). Pro srovnání připadalo v kraji na sto ekonomických subjektů přibližně deset obchodních společností, přičemž v celé České republice to bylo zhruba o šest subjektů více. Nejběžnější formou obchodní společnosti byla společnost s ručením omezeným. Na základě této formy podnikalo 94,1 % obchodních společností, což bylo po Karlovarském kraji (95,3 %) nejvíce mezi kraji a o 1,7 procentního bodu více než celorepublikový průměr. 

Ekonomické subjekty v centrální oblasti kraje se od zbytku kraje odlišují nejen počtem a intenzitou, ale také formami podnikání – především nižším podílem živnostníků na celkovém počtu subjektů (centrální okresy 71,2 %, ostatní 73,2 %) a vyšším podílem obchodních společností z celkového počtu subjektů (centrální okresy 14,7 %, ostatní 9,2 %). Podíl obchodních společností v okrese Praha-západ (16,7 %) byl šestý nejvyšší v republikovém meziokresním srovnání, vyššího podílu dosahovaly zpravidla jen regiony největších měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň). Na území centrálních okresů Praha-východ a Praha-západ mělo sídlo 37,6 % obchodních společností se sídlem v kraji, zatímco v případě živnostníků to bylo jen 26,9 %.

 

Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2016

 

Z hlediska převažující ekonomické činnosti působilo v roce 2016 nejvíce subjektů ve Středočeském kraji v oblasti velkoobchodu, maloobchodu a služeb spojených s opravou a údržbou motorových vozidel (23,7 %). Druhým a třetím nejčastějším zaměřením v podnikatelské sféře bylo stavebnictví (13,0 %) a průmysl (12,1 %). Stavebnictví i průmysl měly u subjektů se zjištěnou aktivitou vyšší zastoupení než mezi subjekty celkem, naopak u velkoobchodu a maloobchodu byl podíl nižší.

 

 

Teritoriální rozdíly v podílech subjektů podle zaměření na ekonomickou činnost jsou dány jak atraktivitou lokality (vyšší podíl subjektů podnikajících v profesní, vědecké a technické činnosti v centrální oblasti kraje), tak tradiční zvyklostí a přírodními podmínkami (vyšší podíl subjektů podnikajících v zemědělství a lesnictví v okrajových okresech kraje – Rakovnicko, Benešovsko).

 

 

Velikost podle kategorie počtu zaměstnanců byla uvedena pouze u necelé poloviny (45 %) ekonomických subjektů celkem. U fyzických osob s uvedeným počtem zaměstnanců šlo zpravidla o subjekty bez zaměstnanců (92 %), u právnických osob měly subjekty s uvedenou kategorií nejčastěji mezi 1 až 9 zaměstnanci (72 %).

 

 

Velkých podniků (tj. s uvedeným počtem 250 a více zaměstnanců) mělo v kraji sídlo celkem 213, což představovalo 9,3% podíl kraje na celorepublikové hodnotě (2 300). Vyššího podílu dosahovaly už jen kraje s největšími městy – Hlavní město Praha (30 %), Jihomoravský a Moravskoslezský kraj (po 10 %). V rámci kraje měly velké podniky nejčastěji sídlo v okrese Praha-východ (37, tj. 17,4 %). Téměř polovina velkých podniků se sídlem v kraji podnikala v oblasti průmyslu (48,8 %), zpravidla pak ve zpracovatelském odvětví; druhou nejčastější oblastí celkově byla doprava a skladování (13,1 %). Ekonomických subjektů s počtem vyšším než tisíc zaměstnanců bylo v kraji evidováno celkem 30. Největším zaměstnavatelem byl podnik ŠKODA AUTO a.s. s počtem zaměstnanců vyšším než 10 tisíc.

 

 

 

Další údaje z organizační statistiky naleznete v publikaci Organizační statistika za 4. čtvrtletí 2016 a na regionálních stránkách v odkaze Organizační statistika.

Více informací o RES naleznete na: https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu.

 

1 Registr ekonomických subjektů (RES) je veřejným seznamem, který je veden ČSÚ podle §20 zákona č. 89/1995 Sb. Má pouze evidenční význam a zahrnuje všechny subjekty s přiděleným identifikačním číslem bez ohledu na jejich ekonomickou aktivitu. Od roku 2013 došlo ke změně v evidenci ekonomických subjektů vedených v RES. Základním zdrojem dat pro RES se stal registr osob (ROS), který je součástí systému základních registrů.

2 střední stav obyvatel (k 1. 7. 2016)

 

  •   Celý text v pdf
  •   Ekonomické subjekty se sídlem v okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2016
  •   Největší zaměstnavatelé se sídlem ve Středočeském kraji