Ekonomické subjekty ve Středočeském kraji v roce 2015

 

Na území Středočeského kraje má sídlo zaevidováno přibližně 325 tisíc ekonomických subjektů. Během roku 2015 přibylo přes 5 tisíc subjektů, což představovalo meziroční nárůst o 1,6 %. Vyšší meziroční růst zaznamenala mezi kraji pouze Praha. Středočeský kraj se v organizační statistice vyznačuje vysokým podílem fyzických osob, převážně živnostníků a nižším podílem právnických osob. Nejvyšší počet a intenzitu ekonomických subjektů (v přepočtu na populaci) v kraji dosahuje centrální oblast kraje (okresy Praha-západ a Praha-východ), která se od okrajových částí kraje odlišuje také v podílech subjektů podle právní formy a podle zaměření na ekonomickou činnost. Největším zaměstnavatelem v kraji a zároveň v ČR byla ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi.

 

V registru ekonomických subjektů1 (dále jen RES) bylo k 31. 12. 2015 evidováno 324 905 ekonomických subjektů se sídlem ve Středočeském kraji, z nichž 175 353 subjektů (54 %) vykazovalo aktivitu v rámci statistických zjišťování. V průběhu roku 2015 přibylo v evidenci RES celkem 5 147 subjektů, což představovalo v porovnání s konečným stavem předchozího roku meziroční nárůst o 1,6 %. Na území České republiky přibylo v databázi RES během stejného období celkem 1,3 % subjektů, přičemž nejvyšší nárůst mezi kraji proběhl na území hlavního města Prahy (o 2,9 %). 

 Na území kraje je v organizační statistice, stejně jako v dalších oblastech statistiky, patrná značná teritoriální rozdílnost. Subjekty volí sídlo zpravidla v návaznosti na tranzitní tepny a nejčastěji v centrální oblasti kraje v blízkosti hlavního města, tedy v okresech Praha-východ a Praha-západ. Zde sídlí více než čtvrtina subjektů kraje (27,1 %) a v přepočtu na populaci patří počty subjektů k nejvyšším nejen v kraji, ale i v rámci celé České republiky. Vyšší intenzitu než okres Praha-západ (přibližně 306 subjektů na 1 000 obyvatel2) dosahovaly v rámci republiky už jen hlavní město Praha (456) a Brno-město (347), intenzita dosahovaná v okrese Praha-východ (286) byla sedmá v pořadí. Nejnižší intenzitu ekonomických subjektů v kraji měl okres Rakovník (215), v meziokresním srovnání ČR tomu odpovídala 56. pozice z celkových 77.  

Ekonomické subjekty se sídlem v obcích a okresech v roce 2015

 

Nejčastější formou podnikání ve Středočeském kraji bylo na konci roku 2015 soukromé podnikání fyzických osob (80,2 %, což je o 6,5 procentních bodů více než průměrně v celé České republice). Většina fyzických osob podnikala na základě živnostenského oprávnění (90,4 % z fyzických osob a 72,5 % z celkového počtu subjektů); podíl živnostníků patřil v mezikrajském srovnání k nejvyšším v ČR. Naopak podíl fyzických osob podnikajících jinak než na základě živnostenského zákona, tzv. svobodná povolání (7,4 % z fyzických osob a 6,0 % z celkového počtu subjektů), patřil mezi kraji k nejnižším. 

 

Nadprůměrný podíl soukromého podnikání vedl naopak k nižšímu podílu právnických osob (19,8 %), z nichž více než polovina byla vedena jako obchodní společnost (52,5 %). Pro srovnání připadalo v kraji na sto ekonomických subjektů přibližně deset obchodních společností, přičemž v celé České republice to bylo zhruba o šest obchodních společností více. Nejběžnější formou obchodní společnosti byla společnost s ručením omezeným. Na základě této formy podnikalo 93,8 % obchodních společností, což bylo po Karlovarském kraji (95,2 %) nejvíce mezi kraji a o 1,7 procentního bodu více než celorepublikový průměr. 

Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2015

 

Ekonomické subjekty v centrální oblasti kraje se od zbytku kraje odlišují nejen počtem a intenzitou, ale také formami podnikání – především nižším podílem živnostníků na celkovém počtu subjektů (centrální okresy 70,9 %, ostatní 73,0 %) a vyšším podílem obchodních společností z celkového počtu subjektů (centrální okresy 14,5 %, ostatní 8,9 %). Podíl obchodních společností v okrese Praha-západ (16,5 %) byl pátý nejvyšší v republikovém meziokresním srovnání, vyššího podílu dosahovaly pouze regiony největších měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň). Na území centrálních okresů Praha-východ a Praha-západ mělo sídlo 37,6 % obchodních společností se sídlem v kraji, zatímco v případě živnostníků je to jen 26,5 %.

Z hlediska převažující ekonomické činnosti působilo v roce 2015 nejvíce subjektů ve Středočeském kraji v oblasti velkoobchodu, maloobchodu a služeb spojených s opravou a údržbou motorových vozidel (23,6 %). Druhým a třetím nejčastějším zaměřením v podnikatelské sféře bylo stavebnictví (13,1 %) a průmysl (12,2 %). Stavebnictví i průmysl měly u subjektů se zjištěnou aktivitou vyšší zastoupení než mezi subjekty celkem, naopak u velkoobchodu a maloobchodu byl podíl nižší. 

 

Teritoriální rozdíly v podílech subjektů podle zaměření na ekonomickou činnost jsou dány jak atraktivitou lokality (vyšší podíl subjektů podnikajících v profesní, vědecké a technické činnosti v centrální oblasti kraje), tak tradiční zvyklostí a přírodními podmínkami (vyšší podíl subjektů podnikající v zemědělství a lesnictví v okrajových okresech kraje – Rakovnicko, Benešovsko). 

Velikost podle kategorie počtu zaměstnanců byla uvedena pouze u necelé poloviny (45 %) ekonomických subjektů celkem, u subjektů se zjištěnou aktivitou byla kategorie uvedena přibližně v 83 % případů.

U fyzických osob jde z pohledu počtu zaměstnanců zpravidla o subjekty bez zaměstnanců (92 %), u právnických osob mají subjekty s uvedenou kategorií nejčastěji mezi 1 až 9 zaměstnanci (72,4 %). Velkých podniků (tj. s uvedeným počtem 250 a více zaměstnanců) mělo v kraji sídlo celkem 204, což představovalo 9% podíl kraje na celorepublikové hodnotě (2 259). Vyššího než republikového podílu dosahovaly kraje s největšími městy – hlavní město Praha (29,5 %), Moravskoslezský kraj (10,3 %) a Jihomoravský kraj (9,9 %). Polovina velkých podniků se sídlem v kraji podnikala v oblasti průmyslu (50,5 %), druhou nejčastější oblastí byla doprava a skladování (12,3 %). Ekonomických subjektů s počtem vyšším než tisíc zaměstnanců bylo v kraji evidováno celkem 29. Největším zaměstnavatelem byl podnik ŠKODA AUTO a.s. s počtem zaměstnanců vyšším než 10 tisíc. 

 

 

Další údaje z organizační statistiky naleznete v publikaci Organizační statistika za 4. čtvrtletí 2015 a na regionálních stránkách v odkaze Organizační statistika.

Více informací o RES naleznete na: https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu.

 

 1 Registr ekonomických subjektů (RES) je veřejným seznamem, který je veden ČSÚ podle §20 zákona č. 89/1995 Sb. Má pouze evidenční význam a zahrnuje všechny subjekty s přiděleným identifikačním číslem bez ohledu na jejich ekonomickou aktivitu. Od roku 2013 došlo ke změně v evidenci ekonomických subjektů vedených v RES. Základním zdrojem dat pro RES se stal registr osob (ROS), který je součástí systému základních registrů. 

2 počet obyvatel k 1. 1. 2015

 

  •   Celý text v pdf
  •   Ekonomické subjekty se sídlem v krajích k 31. 12. 2015
  •   Ekonomické subjekty se sídlem v okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2015
  •   Největší zaměstnavatelé se sídlem ve Středočeském kraji