Ekonomické subjekty ve Středočeském kraji v roce 2014

 

V registru ekonomických subjektů[1] (dále jen RES) bylo k 31. 12. 2014 evidováno 319 758 ekonomických subjektů se sídlem ve Středočeském kraji, z nichž 175 024 subjektů (54,7 %) vykazovalo aktivitu v rámci statistických zjišťování. V průběhu roku 2014 přibylo v evidenci RES celkem 5 tis. subjektů, což představovalo v porovnání s konečným stavem předchozího roku meziroční nárůst o 1,6 %. Na území České republiky přibylo v databázi RES během stejného období celkem 1,4 % subjektů, přičemž nejvyšší nárůst mezi kraji proběhl na území hlavního města Prahy (o 3,2 %).

 

 

Nejčastější formou podnikání ve Středočeském kraji je soukromé podnikání fyzických osob (80,4 %, což je o 6,1 procentních bodů více než průměrně v celé České republice). Většina fyzických osob podniká na základě živnostenského oprávnění (90,1 % z fyzických osob a 72,1 % z celkového počtu subjektů); podíl živnostníků patří v mezikrajském srovnání k nejvyšším v ČR.  Naopak podíl fyzických osob podnikajících jinak než na základě živnostenského zákona, tzv. svobodná povolání (6,7 %), patří mezi kraji k nejnižším.

 

Nadprůměrný podíl soukromého podnikání vede k nízkému podílu právnických osob (19,6 %). Více než polovina právnických osob, evidovaných v registru, je vedena jako obchodní společnost (51,6 %); na sto subjektů v kraji celkem tak připadá přibližně deset obchodních společností, přičemž v celé České republice je to přibližně o pět obchodních společností v průměru více. Nejběžnější formou obchodní společnosti je společnost s ručením omezením. Na základě této formy podniká 93,6 % obchodních společností, což je přibližně o 2 procentní body více než průměrný podíl v České republice.

 

 

Velikost podle kategorie počtu zaměstnanců byla uvedena pouze u necelé poloviny (45 %) ekonomických subjektů celkem, u subjektů se zjištěnou aktivitou byla kategorie uvedena v 82 % případů. U fyzických osob jde z pohledu počtu zaměstnanců zpravidla o subjekty bez zaměstnance (91,6 %), u právnických osob mají subjekty s uvedenou kategorií nejčastěji mezi 1 až 5 zaměstnanci (49,7 %). Velkých podniků (tj. s uvedeným počtem 250 a více zaměstnanců) mělo v kraji sídlo celkem 186, což představuje  8,5% podíl kraje na celorepublikové hodnotě. Kromě hl. m. Prahy (29,5 %) dosahují vyššího podílu ještě v Moravskoslezském (10,5 %) a Jihomoravském kraji (10 %). Ekonomických subjektů s počtem vyšším než 1 tisíc zaměstnanců bylo v kraji evidováno celkem 20. Největším zaměstnavatelem byl podnik ŠKODA AUTO a.s. s počtem zaměstnanců vyšším než 10 tisíc.

 

Z hlediska převažující ekonomické činnosti působilo v roce 2014 nejvíce subjektů ve Středočeském kraji v oblasti velkoobchodu, maloobchodu a služeb spojených s opravou a údržbou motorových vozidel (23,2 %). Druhým a třetím nejčastějším zaměřením v podnikatelské sféře bylo stavebnictví (13,3 %) a průmysl
(12,4 %). Stavebnictví i průmysl měly u subjektů se zjištěnou aktivitou vyšší zastoupení než mezi subjekty celkem, naopak u velkoobchodu a maloobchodu byl podíl nižší.

 

 

Na území kraje je v organizační statistice stejně jako v dalších oblastech statistiky patrná značná teritoriální rozdílnost. Subjekty volí zázemí zpravidla v návaznosti na tranzitní tepny nejčastěji v centrální oblasti kraje v blízkosti hlavního města, tedy v okresech Praha-východ a Praha-západ. Zde sídlí více než pětina subjektů kraje (26,3 %) a v přepočtu na populaci patří počty subjektů k nejvyšším nejen v kraji, ale i v rámci celé České republiky. Vyšší intenzitu než okres Praha-západ (přibližně 303 subjektů na 1 000 obyvatel[2]) dosahovaly v rámci republiky už jen Hl. m. Praha (449) a Brno-město (340).

 

 

 

Ekonomické subjekty v obcích Středočeského kraje a okresech a krajích České republiky