Charakteristika okresu Praha-západ

 

OKRES PRAHA–ZÁPAD

 

Území okresu tvoří půlměsíc obepínající ze západu hlavní město Prahu. S Prahou má okres nejdelší - východní hranici. Na severovýchodě a jihovýchodě sousedí s okresem Praha-východ, na jihu s Příbramskem a Benešovskem, na západě s Berounskem a Kladenskem a na severu s okresem Mělník.

Svojí rozlohou 580 km2 je okres Praha-západ nejmenším okresem ve Středočeském kraji, zaujímá pouze 5,3 % z jeho rozlohy. Zemědělská půda zabírá 57,7 % a lesy 27,6 % z rozlohy okresu. Třetím nejvyšším počtem obyvatel 146 tisíc (10,7 % obyvatel kraje) a nejvyšší hustotou zalidnění 251,6 obyvatel na km2 se řadí Praha-západ k nejhustěji osídleným okresům kraje.

Od reformy veřejné správy z 1. ledna 2003 je v okrese 1 správní obvod obce s rozšířenou působností (Černošice) členící se na 6 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (Černošice, Roztoky, Hostivice, Mníšek pod Brdy, Jílové u Prahy, Jesenice).

V současné době náleží do okresu Praha-západ 79 obcí. Z celkového počtu obcí má 10 přiznán statut města (Jesenice – 9,4 tis. obyvatel, Hostivice, Roztoky, Černošice, Mníšek pod Brdy, Rudná, Jílové u Prahy, Dobřichovice, Řevnice, Libčice nad Vltavou) a 2 obce byly stanoveny městysem (Štěchovice, Davle).

Povrch území tvoří řada vzájemně odlišných geomorfologických oblastí, jako jsou Turská, Bělohorská a Průhonická plošina, pahorkatiny Středočeského krasu a Dobříšsko-Štěchovická, Zdická a Pražská kotlina, oblast Jílovsko-Neveklovská, střední Povltaví, Benešovská pahorkatina a konečně vrchovina Hřebenů. Nejnižší místo - koryto Vltavy - je u Dolan 169 m n.m. a nejvyšší vrch Skalka se nachází u Mníšku pod Brdy o nadmořské výšce 553 m.

Území okresu Praha-západ nikdy nepatřilo v průmyslové činnosti k rozhodujícím oblastem středních Čech, vždy se zde však nacházela řada rozmanitých a zajímavých výrobních kapacit, zejména v odvětví hutnictví neželezných kovů, výroby stavebních hmot.

Okres má spolu s okresem Praha-východ v republice naprosto výjimečné postavení, které dokládá většina sociálně-ekonomických charakteristik. Tyto dva okresy – uzavírající ve svém středu hlavní město Prahu, mezinárodní metropoli, tvoří spolu s Prahou pražskou středočeskou aglomeraci a slouží Praze jako její zázemí. Jsou pro hlavní město zdrojem pracovních sil, doplňují pražský průmysl, stavebnictví a služby, zásobují Prahu potravinami, poskytují Praze svůj rekreační potenciál. Naopak na území obou okresů probíhá v posledním desetiletí masivní výstavba především rodinných domků. Probíhá zde proces tzv. suburbanizace. Pražské ekonomicky silné obyvatelstvo se stěhuje do zázemí metropole s cílem zlepšení kvality bydlení. V důsledku tohoto suburbanizačního procesu dochází v obou okresech v posledních letech k významnému nárůstu počtu obyvatel migrací.

V okrese bylo k 31. 12. 2018 v registru ekonomických subjektů zapsáno celkem 44 402 subjektů (13,0 % subjektů kraje). Z tohoto počtu tvoří 3,0 % zemědělství a lesnictví, 11,2 % činnosti z odvětví průmyslu, 9,4 % ze stavebnictví, a 23,2 % velkoobchod a maloobchod (vč. oprav a údržby motorových vozidel). Oproti ostatním okresům vynikají okresy Praha-západ a Praha-východ vysokým podílem odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, v případě okresu Praha-západ se jedná o 16,6 %.

K 31. 12. 2018 bylo v rámci okresu Praha-západ evidováno 1 415 dosažitelných uchazečů o zaměstnání (6,2 % dosažitelných uchazečů kraje). Podíl nezaměstnaných osob (tj. podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na obyvatelstvu celkem ve stejném věku) činil 1,54 %, což představovalo druhou nejnižší nezaměstnanost mezi okresy kraje. Příznivou situaci na trhu práce tak, stejně jako v okrese Praha-východ, ovlivňuje zcela jednoznačně blízkost hlavního města Prahy.

Okresem prochází významné silniční tahy vedoucí do Prahy ze západu a z jihu. Dálnice D1, D4, D5, D6 a D7 a silnice I. třídy I/4. Územím prochází III. tranzitní železniční koridor a železniční tratě propojující oblasti Středočeského kraje (Kladensko, Rakovnicko, Berounsko) s Prahou.

V roce 2018 bylo v okrese dokončeno 1 204 bytů (16,6 % dokončených bytů kraje) a zahájeno 654 bytů (10,4 % zahájených bytů kraje). Okres Praha-západ patří spolu s okresem Praha-východ k územím s nejvyšší intenzitou bytové výstavby.

Okres je významnou rekreační oblastí. Podél železničních tratí a v povodí řek vyrůstaly v minulosti rekreační vily jako letní sídla pražských měšťanů. Masového měřítka dosáhla rekreační výstavba mezi dvěma válkami a v poválečném období. Podél Berounky, Vltavy i Sázavy vyrostly celé chatové kolonie. Území patří v hustotě objektů individuální rekreace na přední místo v republice.

Do okresu zasahuje území chráněné krajinné oblasti Český kras - vápencové území se zachovanými společenstvy teplomilných dubových a dubohabrových lesů s mnoha druhy rostlin a živočichů jinde vyhubených nebo silně ohrožených. Součástí Českého krasu je národní přírodní památka Černé rokle. Druhou národní přírodní památkou na území okresu je Medník – rozsáhlý lesní komplex s přirozenou skladbou flory v kaňonu Sázavy.

V době, tzv. „neolitické revoluce“, kdy při získávání obživy docházelo k přechodu k zemědělství a s tím spojenému žďáření (vypalování) lesa, pěstování plodin a chovu dobytka, zanechávaly starověké kultury na svých sídlištích charakteristicky zdobenou keramiku. Lokalita této kultury se nachází v obci Statenice – Černý Vůl. Z následného období existují nálezy řivnáčské kultury - Řivnáč u Levého Hradce a kultury zvoncovitých pohárů, jejíž lokalita je v Kněževsi.

Jednou z nejstarších památek je Levý Hradec, prohlášený za národní kulturní památku. Místo bylo osídleno již ve starší době kamenné a v 9. století zde vzniklo opevněné hradiště s podhradím. Místo bylo střediskem kmene Čechů a sídlem přemyslovského knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily před přesídlením na Pražský hrad. V Okoři je zřícenina mohutného hradu z druhé poloviny 14. století. Působivé okolí hradu Okoř se stalo centrem krajinářské malířské školy, jejímž hlavním představitelem byl A. Slavíček.

Národní kulturní památkou je průhonický zámek v rozlehlém parku s více než tisíci druhy rostlin, keřů a stromů. Navštívit můžeme také renesanční zámek v Mníšku pod Brdy.

  • okr_praha_zapad.pdf
  • okr_praha_zapad.docx