Bytová výstavba ve Středočeském kraji v roce 2021

 

11. 2. 2022

Podle předběžných údajů došlo ve Středočeském kraji v roce 2021 k meziročnímu nárůstu počtu zahájených bytů o 38,7 %, což bylo nejvíce po hl. m. Praze. Počet dokončených bytů naopak o 6,6 % poklesl. Z mezikrajského pohledu si v počtu dokončených bytů Středočeský kraj udržel prvenství, v počtu zahájených bytů byl druhý po Praze. Podíl kraje na celorepublikové výstavbě u zahájených bytů meziročně vzrostl na 17,9 %, u dokončených bytů se naopak snížil na 18,4 %. Poklesl podíl bytů zahájených v nových rodinných domech ze 78 % na 60 %. Top mezi kraji dosahoval středočeský region v intenzitě bytové výstavby v přepočtu na obyvatele. A to především zásluhou centrálních okresů, jejichž intenzita vykazuje mezi okresy ČR dlouhodobě nejvyšší hodnoty. Největší bytová výstavba v kraji probíhala v okrese Praha-východ. Absolutním počtem zahájených bytů přesahujícím hranici tisíc bytů byly v loňském roce mezi okresy ČR na třetím a čtvrtém místě středočeské okresy Kladno a Praha-východ. Na Kladensku byl v roce 2021 zahájen 3. nejvyšší počet bytů v nových bytových domech po Praze a Brně, okres Praha-východ zaznamenal dokonce nejvyšší počet bytů zahájených v rodinných domech v rámci všech okresů ČR.

 

Zahájené byty

V roce 2021 byla ve Středočeském kraji podle předběžných údajů zahájena výstavba celkem 8 079 bytů. V porovnání s předchozím rokem to bylo o 2 256 bytů více, což představovalo nárůst o 38,7 %. V posledních dvaceti letech byl vývoj zahájené bytové výstavby v kraji poměrně kolísavý. V letech 2000–2005 se počet zahájených bytů meziročně zvyšoval (v roce 2005 bylo zahájeno dvakrát více bytů než v roce 2000), v období let 2006–2013 naopak výstavba klesala a to až pod úroveň roku 2000 (výjimkou byl rok 2008 s nárůstem o 16,0 %), v letech 2014–2017 bytová výstavba opět ožila a počet zahájených bytů meziročně rostl (v roce 2017 bylo zahájeno o polovinu více bytů než v roce 2014), v následujících dvou letech 2018 a 2019 bytová výstavba spíše stagnovala (3,5% pokles v roce 2018 a 3,3% nárůst v roce 2019). V roce 2020 počet zahájených bytů poklesl o desetinu, v roce 2021 však následoval vysoký meziroční růst o 38,7 %. Jednalo se tak o nejvyšší meziroční nárůst za celé sledované období od roku 2000.

 

Bytová výstavba ve Středočeském kraji v letech 2000–2021

Bytová výstavba ve Středočeském kraji v letech 2000–2021

 

V celé ČR se v roce 2021 zvýšil počet zahájených bytů o 28,3 %. Meziroční nárůst zahájené výstavby byl zaznamenán ve 12 krajích, nejvíce v hl. m. Praze (o 123,7 %), ve Středočeském (o 38,7 %) a Karlovarském (o 30,0 %) kraji. Pouze ve 2 krajích byl zaznamenán meziroční pokles, a to v krajích Olomouckém (o 11,8 %) a Plzeňském (o 6,3 %). Na počtu zahájených bytů v ČR se Středočeský kraj podílel 17,9 %, což byl po Praze s 21,4 % druhý nejvyšší podíl. Na třetí pozici v podílu na celorepublikové výstavbě se umístil Jihomoravský kraj s 12,6 %.

 

Bytová výstavba v krajích v letech 2016–2021

Bytová výstavba v krajích v letech 2016–2021

 

 

Nejvíce bytových jednotek na území kraje se během roku 2021 začalo stavět v okrese Kladno (1 426) a Praha-východ (1 147). Jednalo se o téměř třetinu zahájených bytů v kraji a z meziokresního pohledu celé republiky o třetí a čtvrtý největší počet zahájených bytů po okresech Praha a Brno-město. Rekordní byl meziroční růst počtu zahájených bytů v okrese Kladno, kde se v roce 2021 zahájilo 2,6krát více bytů než v předchozím roce, jednalo se o nejvyšší meziroční nárůst mezi všemi okresy ČR. Z pohledu meziročního nárůstu se ze středočeských okresů ještě vysoko umístil okres Kutná Hora, s 2,1násobným nárůstem stál na čtvrté pozici mezi všemi okresy republiky. Druhé a třetí místo patřilo Praze (2,24násobný růst) a okresu Jablonec nad Nisou (2,15násobný). Počet zahájených bytů se mezi roky 2020 a 2021 zvýšil ve všech okresech Středočeského kraje. V počtu zahájených bytů figurovaly v meziokresním srovnání ČR jako další v pořadí středočeské okresy Mladá Boleslav (797 bytů) na 8. pozici, okres Praha-západ (714 bytů) na 13. pozici a okres Nymburk (700 bytů) na 14. pozici. Nejnižší počet zahájených bytů zaznamenal v kraji okres Rakovník (146), kterému patřila ze 77 okresů republiky 5. nejnižší pozice. Méně bytů v ČR bylo zahájeno už jen v okresech Písek (93), Jeseník (108), Sokolov (115) a Most (118).

Středočeský kraj a především jeho centrální oblast patří dlouhodobě k oblastem s největší bytovou výstavbou v celé republice. Průměrná roční intenzita zahájené výstavby ve Středočeském kraji za období let 2016–2021 dosahovala hodnoty 5,7 bytů na 1 000 obyvatel, což bylo nejvíce mezi všemi kraji. Opakem, tedy regionem s nejnižší intenzitou zahájené výstavby, byl Ústecký kraj (2,1). V rámci středočeského regionu byla intenzita nejvyšší v okresech Praha-východ (8,5), Nymburk (7,6), Beroun (7,3) a Praha-západ (6,7). V rámci meziokresního srovnání za celou ČR zaujímaly tyto okresy 1., 3., 5. a 6. místo. Do první šestice okresů s nejvyšší intenzitou zahajované výstavby v republice se kromě čtyř středočeských okresů dostaly ještě okresy Plzeň-sever na druhém místě (7,6 bytů na 1 000 obyvatel) a okres Vyškov (7,3) na čtvrtém místě. Nejnižší intenzitu zahájené výstavby v kraji zaznamenal okres Rakovník (2,3), v rámci ČR to byl okres Sokolov (1,2).

 

Bytová výstavba v okresech Středočeského kraje v letech 2016–2021

Bytová výstavba v okresech Středočeského kraje v letech 2016–2021

 

Z celkového počtu zahájených bytů v kraji v roce 2021 (8 079) bylo započato 91,9 % bytů jako úplně nová výstavba, ostatních 8,1 % bytů vznikalo stavebními úpravami z již dokončených staveb. Podíl nové výstavby na celkovém počtu zahájených bytů byl z mezikrajského pohledu po Praze (92,2 %) druhý nejvyšší a o 5,4 procentních bodů vyšší než celorepublikový průměr (86,5 %). Podíl nové výstavby v okresech Středočeského kraje se pohyboval v rozmezí od 71,2 % (okres Rakovník) do 95,5 % (okres Benešov).

Tradičně bývá více zahájených bytů ve Středočeském kraji situováno do rodinných domů. Podíl zahájených bytů v nových rodinných domech na celkovém počtu zahájených bytů byl v předchozích třech letech nejvyšší mezi kraji (v roce 2020 to bylo 77,9 %). V roce 2021 však celokrajskou hodnotu tohoto podílu zásadně snížil mimořádně vysoký počet zahájených bytů v bytových domech vykázaný v okrese Kladno. Vlivem toho poklesl podíl zahájených bytů v nových rodinných domech ve Středočeském kraji na 59,8 % a propadl se v mezikrajském srovnání až na 6. místo. Konkrétně bylo v okrese Kladno zahájeno 889 bytů v bytových domech, což představovalo více než třetinový podíl (36,6 %) na zahájené bytové výstavbě bytů v bytových domech celého Středočeského kraje a 3. nejvyšší počet v rámci okresů ČR. V případě bytů v nových rodinných domech se absolutně nejvíce bytů během roku 2021 začalo v rámci Středočeského kraje stavět v okrese Praha-východ (952); jednalo se téměř o pětinu celokrajské výstavby (19,7 %) a nejvyšší počet mezi všemi okresy republiky. Nejvíce bytů v nebytových budovách se začalo stavět v okrese Nymburk (57). Nejméně bytů bylo zahájeno v okrese Rakovník (146).

 

Zahájené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2021
Zahájené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2021

 

Dokončené byty

V roce 2021 bylo podle předběžných výsledků na území kraje dokončeno 6 385 bytů, tedy o 451 méně než v předešlém roce, což představovalo meziroční pokles o 6,6 %. Kromě Středočeského kraje vykázalo meziroční pokles dalších pět krajů, přičemž nejvyšší pokles zaznamenal Olomoucký kraj (o 13,2 %). V rámci celé republiky došlo naopak k nepatrnému nárůstu (o 0,7 %). V osmi krajích vzrostl meziročně počet dokončených bytů, nejvýrazněji v Kraji Vysočina (o 20,2 %). Absolutně nejvyšší počet dokončených bytů za rok 2021 mezi kraji zaznamenal Středočeský kraj, který se na celorepublikové hodnotě podílel z 18,4 %. Podíl kraje na celorepublikovém počtu dokončených bytů se oproti roku 2020 snížil o 1,5 procentního bodu.

 

Dokončené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2021
Dokončené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2021

 

Téměř třetina bytů v kraji (31,6 %) byla v roce 2021 dostavěna na území centrálních okresů Praha-východ a Praha-západ (shodně 1 008 bytů). V ostatních okresech se počet dokončených bytů pohyboval pod hranicí 700 jednotek a zcela nejnižšího výsledku dosáhl okres Rakovník (87). Oproti předchozímu roku vzrostl počet dokončených bytů v polovině středočeských okresů, z toho nejvíce v okrese Kutná Hora (o 38,9 %). V druhé polovině okresů naopak nastal pokles, nejvýrazněji tomu bylo v okrese Rakovník (o 41,2 %).

 

Další informace naleznete v časových řadách a na regionálních stránkách.

 

Kontakt:
Mgr. Iva Šnejdová
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
oddělení informačních služeb
Tel: 274 054 175
Email: infoservisstc@czso.cz

 

  •   Celý text v pdf
  •   Zahájené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2021
  •   Dokončené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2021