Bytová výstavba ve Středočeském kraji v roce 2019

 

18. 2. 2019

 

Podle předběžných údajů došlo v kraji v roce 2019 k meziročnímu nárůstu počtu zahájených bytů o 3,3 %, dokončeno bylo naopak o 2,9 % bytů méně než v předchozím roce. Z mezikrajského pohledu si v počtu zahájených bytů Středočeský kraj velmi těsně udržel prvenství před hlavním městem, podíl kraje na celorepublikové výstavbě však klesl na úplně nejnižší hodnotu za posledních devatenáct let. Nejvíce bytů v rodinných domech se v kraji začalo stavět v okrese Praha-východ, v bytových domech v okrese Nymburk. Počet zahájených bytů v rodinných domech se v kraji meziročně zvýšil o 4,6 %, nárůst tak pokračoval šestým rokem v řadě. Podíl nově zahájených bytů situovaných do rodinných domů byl za posledních dvacet let druhý nejvyšší a zároveň nejvyšší mezi kraji. Top mezi kraji dosahoval středočeský region také v intenzitě bytové výstavby v přepočtu na obyvatele. A to především zásluhou centrálních okresů, jejichž intenzita vykazuje dlouhodobě nejvyšší hodnoty mezi okresy ČR.

 

Zahájené byty

V roce 2019 byla ve Středočeském kraji podle předběžných údajů zahájena výstavba celkem 6 489 bytů. V porovnání s předchozím rokem to bylo o 205 bytů více, což představovalo nárůst o 3,3 %. Ve srovnání s poměrně kolísavým stavem v letech 2008–2017 byl vývoj zahájené bytové výstavby v posledních dvou letech spíše stagnující; v roce 2018 došlo k  poklesu o 3,5 %, v roce 2019 naopak k obdobně nízkému nárůstu.

 

Bytová výstavba ve Středočeském kraji v letech 2000–2019

Bytová výstavba ve Středočeském kraji v letech 2000–2019

V celé ČR byl v roce 2019 zaznamenán meziroční nárůst počtu zahájených bytů o 16,8 %, absolutně bylo zahájeno o 5,6 tis. bytů více. Na tomto nárůstu se z téměř 41 % podílelo hlavní město Praha, nejvyšší procentní nárůst mezi kraji zaznamenal Liberecký kraj (o 103,6 %). Meziroční pokles zahájené bytové výstavby zaznamenaly v roce 2019 celkem tři kraje – Plzeňský, Ústecký a Královéhradecký. Na počtu zahájených bytů v ČR se Středočeský kraj podílel 16,8 %, což bylo společně s Prahou nejvíce ze všech krajů. Zároveň se však jednalo o nejnižší podíl na celorepublikové výstavbě za posledních devatenáct let. Nejvyšší podíl v tomto období zaznamenal kraj v roce 2005 (23,7 %).

Nejvíce bytových jednotek na území kraje se během roku 2019 začalo stavět v okrese Praha-východ (1 379). Jednalo se o více než pětinu zahájených bytů v kraji a z meziokresního pohledu celé republiky o druhý největší počet zahájených bytů po hlavním městě Praze (6 487), třetím v pořadí byl okres Brno-město (1 164). V počtu zahájených bytů figurovaly jako další v pořadí středočeské okresy Praha-západ (758) a Nymburk (666) na desáté resp. patnácté pozici mezi okresy ČR. Nejnižší počet zahájených bytů zaznamenal v kraji okres Rakovník (81), kterému patřila ze sedmdesáti sedmi okresů ČR druhá nejnižší pozice po okrese Jeseník (80).

 

Zahájené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2019

Zahájené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2019

 

Středočeský kraj a především jeho centrální oblast patří dlouhodobě k oblastem s největší bytovou výstavbou v celé republice. Průměrná roční intenzita zahájené výstavby ve Středočeském kraji za období let 2014–2019 dosahovala hodnoty 4,2 bytů na 1 000 obyvatel, což byla hodnota nad celorepublikovým průměrem (2,9) a mezi kraji nejvyšší. Opakem, tedy regionem s nejnižší intenzitou zahájené výstavby, byl Ústecký kraj (1,5). V rámci středočeského regionu byla intenzita nejvyšší v okresech Praha-východ (7,0), Praha-západ (5,7), Nymburk (5,6) a Beroun (5,6). Stejného pořadí dosahovaly tyto čtyři okresy také v meziokresním srovnání za celou ČR. Nejnižší intenzitu zahájené výstavby v kraji zaznamenal okres Rakovník (1,7), v rámci ČR to byl okres Sokolov (1,0).

 

Bytová výstavba v krajích v letech 2014–2019

Bytová výstavba v krajích v letech 2014–2019

 

Již tradičně bývá více zahájených bytů v kraji situováno do rodinných domů, podíl 79,8 % (bez nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům) na celkovém počtu zahájených bytů byl nejvyšší v ČR. Zastoupení rodinných domů se v kraji navíc tři roky po sobě zvyšuje a za posledních dvacet let bylo druhé nejvyšší; vyšší byl pouze v roce 2013 (81,4 %). Počet zahájených bytů v rodinných domech se v kraji zvýšil již šestým rokem po sobě, v roce 2019 bylo zahájeno o 4,6 % bytů více než v předchozím roce. V rámci kraje zaznamenala podíl bytů v rodinných domech nad 80% hranicí polovina okresů, nejvyšší to bylo v okrese Praha-západ (89,6 %).

Absolutně nejvíce bytů v rodinných domech se během roku 2019 začalo stavět v okrese Praha-východ (1 195),  jednalo se o 23,1  % z celokrajské výstavby. Nejvíce bytů v bytových domech (210) a zároveň nejvyššího podílu bytů v bytových domech na zahájené bytové výstavbě (31,5 %) dosahoval v rámci Středočeského kraje okres Nymburk. Ve dvou okresech kraje (Benešov, Rakovník) nebyla zaznamenána během roku žádný započatá výstavba bytu v bytovém domě.

 

Dokončené byty

V roce 2019 bylo podle předběžných výsledků na území kraje dokončeno 7 035 bytů, tedy o 209 méně než v předešlém roce, což představovalo meziroční pokles o 2,9 %. Kromě Středočeského kraje vykázaly meziroční pokles ještě dva kraje – Liberecký a Moravskoslezský. Ostatní kraje zaznamenaly nárůst dokončené výstavby, celorepublikový růst byl o 7,6 %. Absolutně nejvyššího počtu dokončených bytů za rok 2019 zaznamenal Středočeský kraj, který se na celorepublikové hodnotě podílel z 19,3 %.

 

Dokončené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2019

Dokončené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2019

 

Více než třetina bytů v kraji (37,7 %) byla v roce 2019 postavena na území centrálních okresů; Praha-východ (1 534) a Praha-západ (1 116). V ostatních okresech se počet dokončených bytů pohyboval pod hranicí 700 jednotek a zcela nejnižšího výsledku dosáhl okres Rakovník (116). Oproti předchozímu roku vzrostl počet dokončených bytů pouze v pěti okresech, z toho nejvíce v okrese Příbram (o 37,7 %), naopak pokles nastal v sedmi okresech kraje, nejvýrazněji tomu bylo v okrese Mladá Boleslav (o 32,9 %).

 

Další informace naleznete v časových řadách a na webových stránkách Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj.

 

Kontakt:

Bc. Ondřej Junášek

Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj

oddělení informačních služeb

Tel: 274 054 175

e-mail: infoservisstc@czso.cz

 

  •   Celý text v pdf
  •   Dokončené byty
  •   Zahájené byty