Bytová výstavba ve Středočeském kraji v roce 2018

 

Podle předběžných údajů došlo v kraji v roce 2018 k meziročnímu poklesu počtu zahájených bytů o 3,5 %, dokončeno bylo naopak o 33,0 % bytů více než v předchozím roce. Pokles zahájené bytové výstavby nastal poprvé po čtyřletém růstu, počet dokončených bytů se zvýšil druhým rokem po sobě. Na zahájené bytové výstavbě ČR se kraj podílel z jedné pětiny, což bylo nejvíce ze všech krajů, podíl se však meziročně snížil. Nejvíce bytů v rodinných domech se započala výstavba v okrese Praha-východ, v bytových domech v okrese Praha-západ. Podíl nových bytů situovaných do rodinných domů byl nejvyšší mezi kraji. Top mezi kraji dosahoval středočeský region také v intenzitě bytové výstavby přepočtené na obyvatele. A to především zásluhou centrálních okresů, jejichž intenzita vykazuje dlouhodobě nejvyšší hodnoty mezi okresy ČR.

 

Zahájené byty

V roce 2018 byla ve Středočeském kraji podle předběžných údajů zahájena výstavba celkem 6 284 bytů. V porovnání s předchozím rokem bylo zahájeno o 230 bytů méně, což představovalo pokles o 3,5 %. Ke snížení zahájené výstavby došlo v kraji poprvé po čtyřletém růstu.

 

Bytová výstavba ve Středočeském kraji v letech 2000–2018
Bytová výstavba ve Středočeském kraji v letech 2000–2018

 

Meziroční pokles zahájené bytové výstavby zaznamenaly celkem čtyři kraje, kromě Středočeského se jednalo o Plzeňský (o 8,2 %),  Pardubický (o 7 %) a Olomoucký kraj (o 15,3 %). Ostatní kraje zaznamenaly meziroční růst zahájené bytové výstavby, nejvýrazněji Kraj Vysočina (o 28,5 %) a Ústecký kraj (o 27,4 %). Na počtu zahájených bytů v ČR se středočeský region podílel 19,0 %, tedy nejvíce ze všech krajů. Vzhledem ke krajskému poklesu a republikovému růstu došlo v porovnání s předchozím rokem ke snížení podílu kraje na republikové výstavbě o 1,7 procentního bodu.

Nejvíce bytových jednotek na území kraje se během roku 2018 začalo stavět v okrese Praha-východ (1 363). Jednalo se o více než pětinu zahájených bytů v kraji. Dále v pořadí následovaly okresy Nymburk (731), Beroun (684) a okres Praha-západ (654), který klesl na čtvrtou pozici v důsledku meziročního poklesu  počtu bytů o 43 % oproti předchozímu roku. Meziroční pokles byl patrný u třetiny okresů kraje, kromě Prahy-západ zaznamenaly pokles ještě okres Benešov a mírně i okresy Nymburk a Praha-východ. Naopak vzestup v rámci kraje zaznamenaly především okresy s nižší bytovou výstavbou (Příbram, Mělník, Kutná Hora, Rakovník).

 

Zahájené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2018

Zahájené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2018

 

Již tradičně bývá více zahájených bytů v kraji situováno do rodinných domů, podíl 78,8 % (bez nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům) na celkovém počtu zahájených bytů byl nejvyšší v ČR. V rámci kraje  zaznamenaly nejvyšší podíl bytů v rodinných domech v rozmezí 88 až 89 % okresy Benešov, Beroun a Praha-východ, u bytů v bytových domech to byly v rozmezí 19 až 23 % okresy Mladá Boleslav a Praha-západ. Absolutně nejvíce bytů v rodinných domech se začalo stavět v okrese Praha-východ (24,2 % z celokrajské hodnoty) a téměř třetina středočeských bytů v bytových domech byla zahájena na území okresu Praha-západ (31,5 %). Tři okresy kraje nezaznamenaly během roku žádný započatý byt v bytovém domě, okres Benešov nezaznamenal ani žádný zahájený byt v nástavbě, přístavbě nebo vestavbě k bytovému domu.

Středočeský kraj a především jeho centrální oblast patří dlouhodobě k oblastem s největší bytovou výstavbou v celé republice. Průměrná roční intenzita zahájené výstavby ve Středočeském kraji za období let 2013–2018 dosahovala hodnoty 3,9 bytů na 1 000 obyvatel, což byla hodnota nad celorepublikovým průměrem (2,6) a mezi kraji nejvyšší. Opakem, tedy regionem s nejnižší intenzitou zahájené výstavby, byl Ústecký kraj (1,4). V rámci středočeského regionu byla intenzita nejvyšší v okresech Praha-východ (6,6), Praha-západ (5,8), Beroun (5,2) a Nymburk (5,0). Stejného pořadí dosahovaly tyto čtyři okresy také v meziokresním srovnání za celou ČR. Nejnižší intenzitu zahájené výstavby v kraji zaznamenal okres Rakovník (1,7), v rámci ČR to byly okresy Most a Sokolov (oba 0,9).

 

Bytová výstavba v krajích v letech 2013–2018

Bytová výstavba v krajích v letech 2013–2018

 

 

Dokončené byty

V roce 2018 bylo podle předběžných výsledků na území kraje dokončeno 7 246 bytů, tedy o 1 797 více než v předešlém roce, což představovalo třetinový nárůst (o 33 %) a vzestup druhým rokem po sobě. Meziroční růst zaznamenaly kromě hlavního města, kde došlo k poklesu o 9,5 %, všechny kraje, nejvíce pak Liberecký (o 55,8 %). Oproti období let 2014–2017, kdy ročně nejvíce bytů v ČR dokončovalo hlavní město, zaznamenal v roce 2018 největší bytovou dostavbu Středočeský kraj.

Více než třetina bytů v kraji (36,3 %) byla v roce 2018 vystavěna na území centrálních okresů, Praha-východ (1 422) a Praha-západ (1 205). V ostatních okresech se počet dokončených bytů pohyboval pod hranicí 700 jednotek za rok a zcela nejnižšího výsledku dosáhl okres Rakovník (142). Oproti předchozímu roku vzrostl počet dokončených bytů ve všech okresech kraje, dvojnásobně pak v okrese Nymburk.

 

Dokončené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2018

Dokončené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2018

 

Další informace naleznete v časových řadách a na regionálních stránkách.

 

Kontakt:

Bc. Ondřej Junášek
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
oddělení informačních služeb
Tel: 274 054 175
Email: infoservisstc@czso.cz

 

  •   Celý text v pdf
  •   Zahájené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2018
  •   Dokončené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2018