Bytová výstavba ve Středočeském kraji v roce 2017

 

Podle předběžných údajů došlo v kraji v roce 2017 k meziročnímu nárůstu počtu zahájených bytů o 17,4 %, dokončeno bylo o 12,2 % bytů více než v předchozím roce. Nárůst zahájené bytové výstavby pokračuje již čtvrtým rokem, počet dokončených bytů v předchozím roce spíše stagnoval. Na zahájené bytové celorepublikové výstavbě se kraj podílel z jedné pětiny, což bylo nejvíce ze všech krajů. Nejvyšší mezi kraji byla také intenzita bytové výstavby přepočtena na obyvatele. Téměř 39 % zahájených bytů v kraji připadalo na okresy Praha-východ a Praha-západ.

 

Zahájené byty

V roce 2017 byla ve Středočeském kraji podle předběžných údajů zahájena výstavba celkem 6 514 bytů. V porovnání s předchozím rokem bylo zahájeno o 967 bytů více, což představovalo meziroční nárůst o 17,4 %. Zahájená výstavba vzrostla již čtvrtým rokem po sobě, nárůst byl obdobný jako v předchozím roce (17,9 % ve 2016). Meziroční růst proběhl během roku 2017 ve všech čtvrtletích, nejvíce ve 4. čtvrtletí (28,9 %), ve kterém bylo zároveň zahájeno absolutně nejvíce bytů (2 043). 

Bytová výstavba ve Středočeském kraji v letech 2012-2017

Meziroční nárůst zahájené bytové výstavby zaznamenalo v roce 2017 celkem 12 krajů (nejvýrazněji Olomoucký kraj 74,1 %). Pokles nastal pouze v Jihočeském a Ústeckém kraji (o 13,9 % resp. 7,9 %). Absolutně nejvíce bytů se začalo v roce 2017 stavět ve Středočeském kraji (20,7 % z celorepublikové výstavby). 

Bytová výstavba ve Středočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2012-2017

Nejvíce bytových jednotek na území kraje se během roku 2017 začalo stavět v okresech Praha-východ (1 381) a Praha-západ (1 149). Centrální oblast Středočeského kraje tvořena těmito dvěma okresy se na zahájené výstavbě kraje podílela z 38,8 %. Meziroční nárůst počtu zahájených bytů byl patrný celkem v deseti okresech kraje (nejvýrazněji v okrese Nymburk o 65 %), pokles zaznamenaly pouze dva okresy (Kolín o 31,4 % a Kutná Hora o 0,6 %).

Již tradičně bývá více zahájených bytů v kraji situováno do rodinných domů, podíl 73,9 % (bez nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům) na celkovém počtu zahájených bytů byl po Libereckém kraji a Kraji Vysočina třetí nejvyšší v ČR. Nejvyššího podílu zahájených bytů v rodinných domech v rámci kraje zaznamenaly v rozmezí 85–86 % okresy Mladá Boleslav, Praha-východ a Příbram, u bytů v bytových domech to byly v rozmezí 30–33 % okresy Nymburk a Praha-západ. Absolutně nejvíce bytů v rodinných domech se začalo stavět v okrese Praha-východ (24,6 % z kraje) a zahájení třetiny středočeských bytů v bytových domech bylo patrné v okrese Praha-západ (32,8 %). Čtyři okresy kraje nezaznamenaly během roku 2017 žádný zahájený byt v bytovém domě, okres Kutná Hora nezaznamenal ani žádný zahájený byt v nástavbě, přístavbě nebo vestavbě k bytovému domu.

 

Zahájené byty podle druhu stavby v ČR v roce 2017

 

Středočeský kraj a především centrální oblast patří dlouhodobě k oblastem s největší bytovou výstavbou v celé republice. Průměrná roční intenzita zahájené výstavby v kraji za období let 2012–2017 dosahovala hodnoty 3,8 bytů na 1 000 obyvatel, což byla hodnota nad celorepublikovým průměrem (2,5) a mezi kraji nejvyšší. Opakem, tedy regionem s nejnižší intenzitou zahájené výstavby, byl Ústecký kraj (1,3). V rámci Středočeského kraje byla intenzita nejvyšší v okresech Praha-východ, Praha-západ (oba 6,3), Beroun (4,8) a Nymburk (4,3). Stejného pořadí dosahovaly tyto čtyři okresy také v meziokresním srovnání v rámci celé ČR. Nejnižší intenzitu zahájené výstavby v kraji zaznamenal okres Rakovník (1,6), v rámci celé ČR to byly okresy Most a Sokolov (oba 0,8).

 

Dokončené byty

V roce 2017 bylo podle předběžných výsledků na území kraje dokončeno 5 451 bytů, tedy o 591 více než v roce 2016, což představovalo 12,2% nárůst. Meziroční nárůst zaznamenalo celkově deset krajů (nejvíce Ústecký 29,6 %. Pokles proběhl ve čtyřech krajích (Karlovarský, Liberecký, Pardubický, Praha). Absolutně nejvíce bytů bylo dokončeno na území hl. m. Prahy (5 846 bytů), následoval Středočeský kraj.

Dokončené byty podle druhu stavby v ČR v roce 2017

Přibližně  čtvrtina dokončených bytů v kraji v roce 2017 připadala na území okresu Praha-východ (1 309 bytů), se značným odstupem následoval okres Praha-západ (727). V ostatních okresech se počet dokončených bytů pohyboval pod hranicí 600 jednotek a zcela nejnižšího výsledku dosáhl okres Rakovník (108). Oproti předchozímu roku vzrostl počet dokončených bytů celkem v deseti okresech kraje (nejvýrazněji v okrese Rakovník o 50 %) a ve dvou okresech byl zaznamenán meziroční pokles (Benešov o 14,1 % a Nymburk o 2,6 %).

 

Bytová výstavba v krajích v letech 2012–2017*

bytová výstavba v krajích v letech 2012-2017

 

Bytová výstavba v okresech Středočeského kraje v letech 2012–2017*

Bytová výstavba v okresech Středočeského kraje v letech 2012-2017

 

Další informace naleznete v časových řadách a na regionálních stránkách.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Tabulka - zahájené byty
  •   Tabulka - dokončené byt