Archiv zemědělství 2012

 

Zemědělská statistika zabezpečuje základní informace z oblasti zemědělské výroby již od roku 1919, kdy byl nově vytvořen Státní statistický úřad.

Statistická zjišťování z oblasti rostlinné i živočišné produkce získávají informace jak formou zasílání pravidelných výkazů zemědělským subjektům, nebo tazateli, kteří výkazy přímo vyplňují s respondenty.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním má oporu v zákoně
č.89/1995 Sb. o státní statistické službě, rozsah šetření je uveden v Programu statistických zjišťování na příslušný rok.

V roce 2012 bude realizován cenzus „Sady 2012“. V naší republice jde o druhý cenzus o struktuře sadů. Původně byl cenzus pro rok 2012 připravován na základě legislativy, podle které se šetřilo i v roce 2007.

U standardních zjišťování rostlinné a živočišné produkce nedochází v porovnání s rokem 2011 ve výkaznictví ke změnám, oba okruhy produkčních statistik jsou plně v souladu s příslušnými nařízeními (nařízení EP a Rady 1165/2008 ze dne 19.listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkci masa, nařízení EP a Rady 543/2009 ze dne 18.června 2009 o statistice plodin).


Pro rok 2012 jsou to následující šetření:

Zem 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1.4.
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31.5.
Zem 7-02 Pololetní výkaz o prodeji rostlinných výrobků
Zem V 6 Odhad sklizně zemědělských plodin k 20.6.
Zem V 7 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.7.
Zem V 8 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.8.
Zem V 9 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.9.
Zem V 10 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.10.
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu k 30.6. a k 31.12.
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat k 1.8.,1.12.
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin


Zpravodajské jednotky jsou vybírány z Farmářského registru, který je průběžně aktualizován.

Počínaje referenčním obdobím 2009 jsou výkazy pro podniky právnických osob rozesílány, sbírány a zpracovávány přímo na OSZ České Budějovice. Výkazy fyzických osob se nadále zpracovávají na okresních pracovištích. Na části okresů však dochází ke zrušení místa pracovníka zemědělské statistiky, každý pracovník tak zpracovává více okresů.