Archiv zemědělství 2010

 

Zemědělská statistika patřila již historicky od vzniku samostatného Československa ke stěžejním odvětvím nově vytvořeného Státního statistického úřadu. Vždy se snažila přes množství změn, které postihovaly celou společnost i stát, informovat objektivně.
Po roce 2002 dochází ke zkoumání její úplnosti a srovnatelnosti dle mezinárodních požadavků Evropské unie tak, aby šetření byla harmonizována i s její legislativou.

Statistická zjišťování z oblasti rostlinné i živočišné produkce získávají informace jak formou zasílání pravidelných výkazů zemědělským subjektům, tak i mimořádně organizovanými šetřeními k určitému datu.
Všechna statistická šetření mají oporu v zákoně č.89/1995 Sb.,o státní statistické službě, rozsah šetření je uveden v Programu statistických zjišťování na příslušný rok.
Získané informace slouží pro bilanční a analytické účely, veterinární opatření, ale i mezinárodní srovnání.

K pravidelným statistickým zjišťováním v letošním roce patří:

Zem 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1.4.
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31.5.
Zem 7-02 Pololetní výkaz o prodeji rostlinných výrobků
Zem V 6 Odhad sklizně zemědělských plodin k 20.6.
Zem V 7 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.7.
Zem V 8 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.8.
Zem V 9 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.9.
Zem V 10 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.10.
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu k 30.6. a k 31.12.
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat k 1.8.,1.12.
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin


Kromě těchto pravidelných statistických šetření, která jsou kombinací korespondenční a tazatelské formy, organizuje ČSÚ mimořádná zjišťování. Jedním z nejrozsáhlejších je celoplošné sčítání AGROCENZUS. Poslední v roce 2000 bylo organizováno s cílem podchytit všechny hospodařící zemědělské subjekty, zabývajícím se hlavně zemědělstvím, ale i lesnictvím a chovem ryb. Bylo organizováno celosvětově, u nás pak na území celé české republiky. Získaná data jsou pak zpřesňována formou Strukturálních šetření. Ta probíhala v letech 2003, 2005 a 2007. Byla v rozsahu 70% Agrocenzu 2000.

Obsahem Strukturálního šetření - ZEM jsou informace o počtu a struktuře pracovníků, výměře a katastrech obhospodařované jak vlastní i pronajaté půdy, o stavech zvířat, nezemědělských činnostech a další informace. Ty slouží pro aktualizaci registru farmářů, který je podkladem pro další zjišťování v zemědělství. Registr farem je průběžně doplňován, dochází ke zpřesňování a zařazování množství nejen nových subjektů, ale i jejich zániku.

V roce 2010 bude organizováno celoplošné šetření Agrocenzus 2010, které bude provedeno ve všech členských státech Evropské unie na základě požadavků legislativy EU. Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č.1166/2008. Nařízení ukládá členským státům zorganizovat zjišťování o metodách zemědělské výroby SAPM 2010, v jehož rámci budeme u respondentů zjišťovat např. metody orby, ochranu půdy, krajinné prvky, ustájení hospodářských zvířat, uskladňování a aplikaci statkových hnojiv, zavlažování. Nařízení umožňuje využívat i administrativní zdroje dat. Pro zjišťování v letošním roce bychom chtěli využít administrativní zdroje dat v oblasti ekologického zemědělství a využívání dotačních titulů. Místo dvou výkazů tak bude vytvořen jen jeden výkaz, který bude obsahovat otázky jak struktury zemědělských podniků, tak i metody zemědělské výroby. Samotné šetření se bude konat v období září až listopadu 2010.

POZOR ZMĚNA! Počínaje referenčním obdobím 2009 jsou výkazy pro podniky právnických osob rozesílány, sbírány a zpracovávány přímo na OSZ České Budějovice. Výkazy fyzických osob se nadále zpracovávají na okresních pracovištích. Na části okresů však dochází ke zrušení místa pracovníka zemědělské statistiky, každý pracovník tak bude zpracovávat dva okresy.