Archiv zemědělství 2007

 

Zemědělská statistika patřila již historicky od vzniku samostatného Československa ke stěžejním odvětvím nově vytvořeného Státního statistického úřadu. Vždy se snažila přes množství změn, které postihovaly celou společnost i stát, informovat objektivně.
Po roce 2002 dochází ke zkoumání její úplnosti a srovnatelnosti dle mezinárodních požadavků Evropské unie tak, aby šetření byla harmonizována i s její legislativou.

Statistická zjišťování z oblasti rostlinné i živočišné produkce získávají informace jak formou zasílání pravidelných výkazů zemědělským subjektům, tak i mimořádně organizovanými šetřeními k určitému datu.
Všechna statistická šetření mají oporu v zákoně č.89/1995 Sb.,o státní statistické službě, rozsah šetření je uveden v Programu statistických zjišťování na příslušný rok.
Získané informace slouží pro bilanční a analytické účely, veterinární opatření, ale i mezinárodní srovnání.

K pravidelným statistickým zjišťováním v letošním roce patří:

Zem 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1.4.
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31.5.
Zem 7-02 Pololetní výkaz o prodeji rostlinných výrobků
Zem V 6 Odhad sklizně zemědělských plodin k 20.6.
Zem V 7 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.7.
Zem V 8 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.8.
Zem V 9 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.9.
Zem V 10 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.10.
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu k 30.6. a k 31.12.
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat k 1.8.,1.12.
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin


Kromě těchto pravidelných statistických šetření, která jsou kombinací korespondenční a tazatelské formy, organizuje ČSÚ mimořádná zjišťování. Jedním z nejrozsáhlejších je celoplošné sčítání AGROCENZUS. Poslední v roce 2000 bylo organizováno s cílem podchytit všechny hospodařící zemědělské subjekty, zabývajícím se hlavně zemědělstvím, ale i lesnictvím a chovem ryb. Bylo organizováno celosvětově, u nás pak na území celé české republiky. Získaná data jsou pak zpřesňována formou Strukturálních šetření. Ta probíhala v letech 2003, 2005 a 2007. Byla v rozsahu 70% Agrocenzu 2000.

Obsahem Strukturálního šetření - ZEM 2007 jsou informace o počtu a struktuře pracovníků, výměře a katastrech obhospodařované jak vlastní i pronajaté půdy, o stavech zvířat, nezemědělských činnostech a další informace. Ty slouží pro aktualizaci registru farmářů, který je podkladem pro další zjišťování v zemědělství. Registr farem je průběžně doplňován, dochází ke zpřesňování a zařazování množství nejen nových subjektů, ale i jejich zániku.

Významným mimořádným šetřením letošního roku bylo i Šetření o sadech k 1.5.2007, které si kladlo za cíl zmapovat sady ovocných stromů a keřů s výměrou nad 15 arů, které jsou pravidelně ošetřovány a jejich produkce je zcela nebo převážně určena ke komerčním účelům.
Do šetření tak nebyly zahrnuty plochy sadů a zahrad, z nichž je ovoce určeno pro vlastní potřebu.

Data cenzu Sady 2007 o počtech stromů, byla získávána ze dvou zdrojů - z administrativních z ÚKZUZU Brno a převážného tazatelského zjišťování sítí tazatelů - ve Středočeském kraji cca 300 subjektů, byla porovnána s našimi dalšími zdroji a bylo zjištěno, že šetřením Sady 2007 se podařilo odkrýt skupinu převážně drobných sadařů (zejména u meruněk, hrušní, broskvoní a částečně i jabloní). Proto byly přidány do úlohy definitivních sklizní nové větší sady a zároveň snížena prahová hodnota pro výběr jednotek do šetření.

Průběžně je na ČSÚ veden a aktualizován Registr farem, kde postupně dochází k zařazování a zpřesňování údajů významného množství zemědělských subjektů, ale i jejich zániku.

Výsledky šetření zemědělské statistiky naleznete zde.