Archiv VŠPS 2009

 

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) provádí Český statistický úřad od prosince 1992 a probíhá nepřetržitě na celém území České republiky.
Všichni tazatelé jsou vázáni slibem mlčenlivosti o všech šetřených skutečnostech podle zákona č. 89/95 Sb., o státní statistické službě.

Předmětem šetření ve výběrovém šetření pracovních sil (VŠPS) jsou domácnosti bydlící v náhodně vybraných bytech. Šetření podléhají všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů, přičemž není rozhodující, mají-li zde pobyt trvalý, přechodný, dlouhodobý nebo nehlášený. U osob mladších než 15 let se sledují jen základní údaje týkající se vztahu k osobě v čele domácnosti, věku, pohlaví, národnosti a státní příslušnosti. Za osoby starší 15-ti let se vyplňují další otázky, které popisují jejich uplatnění na trhu práce.
Každý byt zůstává v souboru po dobu 5ti po sobě jdoucích čtvrtletí. Každé čtvrtletí také dochází obměně souboru, a to z 20 %.

VŠPS umožňuje proti běžnému výkaznictví kvalifikovaně odhadnout výši zaměstnanosti v organizacích a firmách včetně samostatné činnosti osob podnikajících podle živnostenského zákona a dalších právních norem. Zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o výši odpracované doby, o souběhu zaměstnání a o mobilitě pracovních sil. Stejně tak poskytuje šetření informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního, délky trvání nezaměstnanosti aj. a to i v územním průřezu.

Údaje o celkové zaměstnanosti a nezaměstnanosti spolu s údaji o ekonomicky neaktivním obyvatelstvu umožňují kvantifikovat výši a strukturu disponibilní pracovní síly z hlediska současného stavu a možností dalšího vývoje. Propojení širokého okruhu otázek o sociální a demografické charakteristice respondentů a jejich domácností poskytuje množství potřebných informací pro instituce odpovědné za koncepční usměrňování sociální a zaměstnanecké politiky.

VŠPS doplňuje pravidelné informace Ministerstva práce a sociálních věcí o vývoji na trhu práce a o realizaci aktivní politiky zaměstnanosti o ukazatele konstruované podle mezinárodních definic ILO.

VŠPS je kontinuální šetření, jehož výsledky jsou vyhodnocovány a publikovány ve čtvrtletní periodicitě. Výsledky šetření jsou zveřejňovány dva měsíce po skončení čtvrtletí.

Rokem 2000 byl v České republice zahájen pravidelný režim šetření při VŠPS. Téma zjišťování a základní obsah požadovaných informací jsou každý rok zveřejňovány v Ústředním věstníku EU. Předmět zjišťování je jednotně stanoven Eurostatem, a to pro všechny země EU.

V roce 2008 bude tématem šetření AHM - Postavení migrantů a jejich potomků na pracovním trhu. Zařazeny budou všechny domácnosti, které budou nově vybrány pro tento rok a šetřeny budou na tzv. prvních návštěvách.

Dalším mimořádným úkolem VŠPS bude ve II. čtvrtletí 2008 šetření ICT – Využívání informačních a komunikačních technologií - speciálně služby internetu využívané jenotlivci. Toto šetření bude provedeno v domácnostech zařazených do tzv. pátých návštěv.

Výsledky výběrového šetření o pracovních silách naleznete zde.