Archiv VŠCR 2009

 

Stejně jako v loňském roce probíhá na celém území ČR měsíční šetření o domácím a výjezdovém cestovním ruchu. Cílem tohoto statistického šetření o cestovním ruchu ve vybraných domácnostech je sběr dat v oblasti turistiky, které obsahují ukazatele o domácím a výjezdovém cestovním ruchu.

Údaje jsou zjišťovány u jednoho člena domácnosti staršího 15 let. Dotazníky vyplňuje tazatel ČSÚ spolu s respondentem. U šetření je zajištěna ochrana individuálních údajů podle § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a získané údaje budou sloužit výhradně pro potřeby statistiky cestovního ruchu.
  Dotazník je pro rok 2008 nově koncipován takto:
   1. Oddíl I se vztahuje k základním charakteristikám dotazované osoby jako je pohlaví, rodinný stav, rok narození, ekonomické postavení a nejvyšší dosažené vzdělání.
   2. V oddíle II se zjišťují cesty za účelem trávení volného času a rekreace a služební cesty. Rozhodujícím kritériem pro zařazení cesty mezi cesty delší nebo kratší je počet přenocování v průběhu cesty, nikoli počet dnů na cestě.
   3. Oddíl III popisuje jednodenní výlety za účelem cestovního ruchu či nákupů mimo obvyklé prostředí.
   4. Oddíl IV, je zaměřen na cestovní ruch dětí od 0-14 let, které žijí ve společně domácnosti s respondentem
   5. Oddíl V je zaměřen na údaje o cestovním ruchu respondenta v průběhu předchozího roku.