Archiv silc 2010

 

Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností 2010

Na základě Nařízení (EC) 1177/2003, v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a při respektování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně individuálních dat, organizuje ČSÚ každoroční výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností - národní modul šetření EU-SILC (European Union - Statistics on Income and Living Conditions) Smyslem tohoto zjišťování je dlouhodobě získávat srovnatelné údaje o sociální situaci obyvatel ve všech zemích Evropské unie. Neméně důležitým cílem je získat zároveň data, která poskytnou potřebné informace pro usměrňování sociální politiky státu v oblastech jako je nezaměstnanost, sociální péče, daňový systém apod. na jedné straně a pro hodnocení dopadu přijatých opatření na straně druhé.

Letošní zjišťování pod názvem "Životní podmínky 2010" (SILC 2010) se uskuteční v době od 20. února do 9. května 2010 u náhodně vybraných domácností. Účelem šetření je získat reprezentativní údaje o příjmovém rozložení jednotlivých typů domácností, údaje o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých osob žijících v domácnosti. Součástí šetření je též samostatný modul 2010 zaměřený tento rok na správu financí v domácnostech, dotazování v roce 2010 je rozšířeno o několik otázek na péči o nesoběstačné osoby.

V letošním roce toto šetření bude opět probíhat s využitím elektronických dotazníků. Proto se šetření i roce 2010 uskuteční dvěma způsoby, částečně klasicky formou papírových dotazníků (dále PAPI) a dále formou elektronického dotazníku= CAPI. PAPI šetření budou stejně jako v předchozích letech provádět externí tazatelé, CAPI šetření uskuteční zaměstnanci ČSÚ z jednotlivých krajských pracovišť.

Šetření ve Středočeském kraji bude probíhat u 490 nově oslovených domácností, v 785 domácnostech bude uskutečněno dotazování opakovaně.

Získané údaje budou ve všech fázích šetření důsledně chráněny podle požadavků zákona č. 89/1995 o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na sběru a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí, s vyplněnými dotazníky se zachází tak, aby nebylo možné domácnost ani jednotlivé osoby jakkoli identifikovat. Po převedení anonymních údajů z dotazníků do elektronické podoby budou tyto papírové nosiče fyzicky zničeny a výsledky budou dále zpracovávány jako zcela anonymní a agregované údaje.

Speciálně vyškolení tazatelé budou při oslovení domácnosti předkládat zvláštní průkaz určený jen pro toto šetření společně s občanským průkazem. Aby ČSÚ eliminoval nebezpečí zneužití této akce, jsou na příslušných zastoupeních ČSÚ v jednotlivých krajích připraveni kontaktní pracovníci, u nichž je možné si ověřit oprávněnost návštěvy tazatele. Zároveň budou o konání tohoto šetření informováni starostové měst a obcí, ve kterých byly vybrány byty a ředitelství Policie ČR.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.