Archiv silc 2009

 

Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností 2009

Na základě Nařízení (EC) 1177/2003, v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a při respektování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně individuálních dat, organizuje ČSÚ každoroční výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností - národní modul šetření EU-SILC (European Union - Statistics on Income and Living Conditions) Smyslem tohoto zjišťování je dlouhodobě získávat srovnatelné údaje o sociální situaci obyvatel ve všech zemích Evropské unie. Neméně důležitým cílem je získat zároveň data, která poskytnou potřebné informace pro usměrňování sociální politiky státu v oblastech jako je nezaměstnanost, sociální péče, daňový systém apod. na jedné straně a pro hodnocení dopadu přijatých opatření na straně druhé.

Letošní zjišťování pod názvem "Životní podmínky 2009" (SILC 2009) se uskuteční v době od 21. února do 10. května 2009 u náhodně vybraných domácností. Účelem šetření je získat reprezentativní údaje o příjmovém rozložení jednotlivých typů domácností, údaje o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých osob žijících v domácnosti. Součástí šetření je též samostatný modul 2009 zaměřený tento rok na problémy týkající se bydlení a na materiální a sociální podmínky dětí.

V letošním roce toto šetření bude opět probíhat s využitím elektronických dotazníků. Proto se šetření i roce 2009 uskuteční dvěma způsoby, částečně klasicky formou papírových dotazníků (dále PAPI) a dále formou elektronického dotazníku (dále CAPI). PAPI šetření budou stejně jako v předchozích letech provádět hlavně externí tazatelé, CAPI šetření uskuteční zaměstnanci ČSÚ z jednotlivých krajských pracovišť.

Šetření bude probíhat ve dvou skupinách:
· domácnosti nově vybrané (tzv. 1. vlna) do šetření v roce 2009
· domácnosti již navštívené v předešlých letech 2005, 2006, 2007 a 2008 (tzv. 2. vlna, 3. vlna a 4. vlna)

Šetření ve Středočeském kraji bude probíhat u 490 nově oslovených domácností, v 828 domácnostech bude uskutečněno dotazování opakovaně.

Získané údaje budou ve všech fázích šetření důsledně chráněny podle požadavků zákona č. 89/1995 o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na sběru a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí, s vyplněnými dotazníky se zachází tak, aby nebylo možné domácnost ani jednotlivé osoby jakkoli identifikovat. Po převedení anonymních údajů z dotazníků do elektronické podoby budou tyto papírové nosiče fyzicky zničeny a výsledky budou dále zpracovávány jako zcela anonymní a agregované údaje.

Speciálně vyškolení tazatelé budou při oslovení domácnosti předkládat zvláštní průkaz určený jen pro toto šetření společně s občanským průkazem. Aby ČSÚ eliminoval nebezpečí zneužití této akce, jsou na příslušných zastoupeních ČSÚ v jednotlivých krajích připraveni kontaktní pracovníci, u nichž je možné si ověřit oprávněnost návštěvy tazatele. Zároveň budou o konání tohoto šetření informováni starostové měst a obcí, ve kterých byly vybrány byty a ředitelství Policie ČR.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Tisková zpráva ČSÚ o letošním zjišťování Životní podmínky 2009.