Archiv zemědělství 2020

 

Zemědělská statistika zabezpečuje základní informace z oblasti zemědělské výroby, posledních 18 let dochází k její srovnatelnosti dle mezinárodních požadavků Evropské unie tak, aby šetření byla harmonizována i s její legislativou.

Statistická zjišťování z oblasti rostlinné i živočišné produkce získávají informace jak formou zasílání pravidelných výkazů zemědělským subjektům, tak pomocí tazatelů, kteří výkazy přímo vyplňují s respondenty.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním má oporu v Zákoně č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, rozsah šetření je uveden v Programu statistických zjišťování na příslušný rok.

Také v roce 2020 připravil ČSÚ pro sběr dat vyplnitelné PDF výkazy, v provozu je internetový portál DANTE/WEB pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla potřebná k pořízení dat v aplikaci DANTE/WEB budou zpravodajským jednotkám sdělována prostřednictvím Oznámení o zpravodajské povinnosti. Přes tento portál bude probíhat sběr dat za všechna zjišťování.

Zpravodajské jednotky jsou vybírány z Farmářského registru, který je průběžně aktualizován.


Pro rok 2020 jsou v platnosti následující šetření:
Zem 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1. 4.
termín předložení 8. 4. 2020
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31. 5.
termín předložení 3. 6. 2020
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu k 30. 6. a k 31. 12.
termín předložení 8. 7. 2020 a 8. 1. 2021
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat k 30. 6. a k 31. 12.
termín předložení 8. 7. 2020 a 8. 1. 2021
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži
termín předložení 8. 1. 2020
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin do 2. 12. 2020
Zem 7-02 Pololetní výkaz o prodeji rostlinných výrobků k 30. 6. a 31. 12.
termíny předložení 8. 7. 2020 a 8. 1. 2021
Zem V 6 Odhad sklizně zemědělských plodin
termín předložení 11. 6. 2020
Zem V 7 Odhad sklizně zemědělských plodin
termín předložení 16. 7. 2020
Zem V 8 Odhad sklizně zemědělských plodin
termín předložení 16. 8. 2020
Zem V 9

Odhad sklizně zemědělských plodin
termín předložení 16. 9. 2020

V letošním roce se uskuteční Integrované šetření v zemědělství 2020, které je součástí Evropského programu strukturálních šetření zemědělských podniků, která se provádějí formou cenzů každých deset let, v mezidobí v intervalu dvou až čtyř let formou výběrových šetření, a to za účelem zajištění srovnatelných údajů na úrovni Evropské unie s cílem hodnocení a reforem společné zemědělské politiky.

Aktuálním legislativním podkladem je nařízení EP a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků a prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1874 o údajích, které mají být předkládány za rok 2020 podle nařízení 2018/1091. V české legislativě je provedení šetření upraveno Programem statistického zjišťování na rok 2020 jako vyčerpávající šetření pro právnické i fyzické osoby provozující zemědělskou činnost a splňující prahové hodnoty zjišťování. Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou je 26. října 2020.


Výsledky šetření zemědělské statistiky naleznete zde.