Archiv zemědělství 2014

 

Zemědělská statistika zabezpečuje základní informace z oblasti zemědělské výroby, posledních 12 let dochází k její srovnatelnosti dle mezinárodních požadavků Evropské Unie tak, aby šetření byla harmonizována i s její legislativou.


Statistická zjišťování z oblasti rostlinné i živočišné produkce získávají informace jak formou zasílání pravidelných výkazů zemědělským subjektům, tak pomocí tazatelů, kteří výkazy přímo vyplňují s respondenty.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním má oporu v zákoně č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, rozsah šetření je uveden v Programu statistických zjišťování na příslušný rok.

U výkazů standardních zjišťování rostlinné a živočišné produkce došlo v roce 2013 ke zrušení výkazu Zem V10 a ve shodě s MZe došlo u výkazu Ozim (Mze) 9 – 01 k začlenění do našeho statistického výkazu Zem 6 – 01 od roku 2013. Ve stádiu jednání k Záměru zefektivnění výkonu státní statistické služby jsou navrhovány převedení některých dalších rezortních statistických zjišťování Mze (nebo jejich částí) pod gesci ČSÚ.

V důsledku nutnosti finančních úspor dochází počínaje rokem 2013 ke zrušení agendy sklizňových inspektorů – nezbytná data bude získávat ČSÚ na základě spolupráce a Agrární komorou, zemědělskými nákupními organizacemi a zahrádkářskými svazy.

Pro rok 2014 se vytvářejí pro sběr dat vyplnitelné PDF výkazy a zprovozněn bude také internetový portál DANTE/WEB (namísto EPV). Přístupová hesla potřebná k pořízení dat v aplikaci DANTE/WEB budou zpravodajským jednotkám sdělována prostřednictvím Oznámení o zpravodajské povinnosti. Přes tento portál bude probíhat sběr dat za všechna zjišťování


Pro rok 2013 jsou v platnosti následující šetření:
Zem 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1.4.
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31.5.
Zem 7-02 Pololetní výkaz o prodeji rostlinných výrobků
Zem V 6 Odhad sklizně zemědělských plodin k 20.6.
Zem V 7 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.7.
Zem V 8 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.8.
Zem V 9 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.9.
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu k 30.6. a k 31.12.
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat k 1.8.,1.12.
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin


Zpravodajské jednotky jsou vybírány ze zemědělského registru, který je průběžně aktualizován.
 

Výsledky šetření zemědělské statistiky naleznete zde.