Archiv VŠPS 2020

 

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) provádí Český statistický úřad od prosince 1992 a probíhá nepřetržitě na celém území České republiky.
Všichni tazatelé jsou vázáni slibem mlčenlivosti o všech šetřených skutečnostech podle zákona č. 89/95 Sb., o státní statistické službě.

VŠPS tímto doplňuje pravidelné informace Ministerstva práce a sociálních věcí o vývoji na trhu práce a o realizaci aktivní politiky zaměstnanosti o ukazatele konstruované podle mezinárodních definic ILO.

V každém čtvrtletí je ve Středočeském kraji náhodným výběrem nově vybráno ve 130 sčítacích obvodech 780 domácnosti, které navštíví tazatel/ka ČSÚ.

Předmětem šetření ve výběrovém šetření pracovních sil (VŠPS) i šetření o cestovním ruchu (VŠCR) jsou domácnosti bydlící v náhodně vybraných bytech. Šetření podléhají všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů, přičemž není rozhodující, mají-li zde pobyt trvalý, přechodný, dlouhodobý nebo nehlášený. U osob mladších než 15 let se sledují jen základní údaje týkající se vztahu k osobě v čele domácnosti, věku, pohlaví, národnosti a státní příslušnosti. Za osoby starší 15 let se vyplňují další otázky, které popisují jejich uplatnění na trhu práce.
Každý byt zůstává v souboru po dobu pěti po sobě jdoucích čtvrtletí. Každé čtvrtletí také dochází k obměně souboru, a to z 20 %.

VŠPS umožňuje proti běžnému výkaznictví kvalifikovaně odhadnout výši zaměstnanosti v organizacích a firmách včetně samostatné činnosti osob podnikajících podle živnostenského zákona a dalších právních norem. Zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o výši odpracované doby, o souběhu zaměstnání a o mobilitě pracovních sil. Stejně tak poskytuje šetření informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního, délky trvání nezaměstnanosti aj. a to i v územním průřezu.

Údaje o celkové zaměstnanosti a nezaměstnanosti spolu s údaji o ekonomicky neaktivním obyvatelstvu umožňují kvantifikovat výši a strukturu disponibilní pracovní síly z hlediska současného stavu a možností dalšího vývoje. Propojení širokého okruhu otázek o sociální a demografické charakteristice respondentů a jejich domácností poskytuje množství potřebných informací pro instituce odpovědné za koncepční usměrňování sociální a zaměstnanecké politiky.

Pro rok 2020 – od 6. ledna 2020 do 31. ledna 2021 – je součástí šetření v domácnostech vybraných pro šetření VŠPS také další pravidelný ad hoc modul (AHM) zaměřený na téma Pracovní úrazy a další zdravotní problémy související s výkonem povolání. Šetření se uskuteční vždy na prvních návštěvách domácností vybraných pro šetření VŠPS a skládá se ze 3 dílčích submodulů.

  • Pracovní úrazy – cílová skupina jsou osoby ve věku 15 až 74 let, které v současné době pracují nebo pracovaly během posledních 12 měsíců.
  • Zdravotní problémy související s výkonem povolání – cílová populace všech osob ve věku 15 až 74 let, kterou v současné době pracují nebo pracovaly v minulosti.
  • Rizikové faktory pro fyzické zdraví a/nebo duševní pohodu – zde je cílová skupina osob, ve věku 15 let a více, které v současné době pracují.