Archiv VŠPS 2018

 

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) provádí Český statistický úřad od prosince 1992 a probíhá nepřetržitě na celém území České republiky, šetření o cestovním ruchu existuje od roku 1993.
Všichni tazatelé jsou vázáni slibem mlčenlivosti o všech šetřených skutečnostech podle zákona č. 89/95 Sb., o státní statistické službě.

VŠPS tímto doplňuje pravidelné informace Ministerstva práce a sociálních věcí o vývoji na trhu práce a o realizaci aktivní politiky zaměstnanosti o ukazatele konstruované podle mezinárodních definic ILO.

V každém čtvrtletí je ve Středočeském kraji náhodným výběrem nově vybráno ve 130 sčítacích obvodech 780 domácnosti, které navštíví tazatel/ka ČSÚ.

Předmětem šetření ve výběrovém šetření pracovních sil (VŠPS) i šetření o cestovním ruchu (VŠCR) jsou domácnosti bydlící v náhodně vybraných bytech. Šetření podléhají všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů, přičemž není rozhodující, mají-li zde pobyt trvalý, přechodný, dlouhodobý nebo nehlášený. U osob mladších než 15 let se sledují jen základní údaje týkající se vztahu k osobě v čele domácnosti, věku, pohlaví, národnosti a státní příslušnosti. Za osoby starší 15-ti let se vyplňují další otázky, které popisují jejich uplatnění na trhu práce.
Každý byt zůstává v souboru po dobu 5ti po sobě jdoucích čtvrtletí. Každé čtvrtletí také dochází k obměně souboru, a to z 20 %.

VŠPS umožňuje proti běžnému výkaznictví kvalifikovaně odhadnout výši zaměstnanosti v organizacích a firmách včetně samostatné činnosti osob podnikajících podle živnostenského zákona a dalších právních norem. Zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o výši odpracované doby, o souběhu zaměstnání a o mobilitě pracovních sil. Stejně tak poskytuje šetření informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního, délky trvání nezaměstnanosti aj. a to i v územním průřezu.

Údaje o celkové zaměstnanosti a nezaměstnanosti spolu s údaji o ekonomicky neaktivním obyvatelstvu umožňují kvantifikovat výši a strukturu disponibilní pracovní síly z hlediska současného stavu a možností dalšího vývoje. Propojení širokého okruhu otázek o sociální a demografické charakteristice respondentů a jejich domácností poskytuje množství potřebných informací pro instituce odpovědné za koncepční usměrňování sociální a zaměstnanecké politiky.

V roce 2018 je součástí šetření v domácnostech vybraných pro šetření VŠPS také další pravidelný ad hoc modul (AHM) zaměřený na téma Slaďování rodinného a pracovního života. Cílovou skupinou ad hoc modulu jsou všechny osoby od 18 do 64 let a pomocí doplňkových otázek poskytne šetření mezinárodně srovnatelné výsledky o tom, do jaké míry se vzájemně ovlivňují pracovní a pečovatelské povinnosti. Otázky na péči se vztahují k současnosti. Šetření se uskuteční  vždy na prvních návštěvách domácností vybraných pro šetření VŠPS.

Dotazník je členěn na pododdíly:

  • Pečovatelské povinnosti
  • Flexibilita pracovních ujednání
  • Kariérní přestávky a rodičovská dovolená
a otázky se týkají např.
  • Péče  o děti mladších 15ti let mimo domácnost
  • např. i péče o osobu příbuznou 15ti letou a starší apod.
  • změny v práci v kontextu na úpravu denní pracovní doby
  • Překážky v práci
  • Otázky na rodičovskou dovolenou
  • Zkrácení pracovní doby kvůli péči apod.