Archiv VŠPS 2017

 

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) provádí Český statistický úřad od prosince 1992 a probíhá nepřetržitě na celém území České republiky, šetření o cestovním ruchu existuje od roku 1993.
Všichni tazatelé jsou vázáni slibem mlčenlivosti o všech šetřených skutečnostech podle zákona č. 89/95 Sb., o státní statistické službě.

VŠPS tímto doplňuje pravidelné informace Ministerstva práce a sociálních věcí o vývoji na trhu práce a o realizaci aktivní politiky zaměstnanosti o ukazatele konstruované podle mezinárodních definic ILO.

V každém čtvrtletí je ve Středočeském kraji náhodným výběrem nově vybráno ve 130 sčítacích obvodech 780 domácnosti, které navštíví tazatel/ka ČSÚ.

Předmětem šetření ve výběrovém šetření pracovních sil (VŠPS) i šetření o cestovním ruchu (VŠCR) jsou domácnosti bydlící v náhodně vybraných bytech. Šetření podléhají všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů, přičemž není rozhodující, mají-li zde pobyt trvalý, přechodný, dlouhodobý nebo nehlášený. U osob mladších než 15 let se sledují jen základní údaje týkající se vztahu k osobě v čele domácnosti, věku, pohlaví, národnosti a státní příslušnosti. Za osoby starší 15-ti let se vyplňují další otázky, které popisují jejich uplatnění na trhu práce.
Každý byt zůstává v souboru po dobu 5ti po sobě jdoucích čtvrtletí. Každé čtvrtletí také dochází k obměně souboru, a to z 20 %.

VŠPS umožňuje proti běžnému výkaznictví kvalifikovaně odhadnout výši zaměstnanosti v organizacích a firmách včetně samostatné činnosti osob podnikajících podle živnostenského zákona a dalších právních norem. Zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o výši odpracované doby, o souběhu zaměstnání a o mobilitě pracovních sil. Stejně tak poskytuje šetření informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního, délky trvání nezaměstnanosti aj. a to i v územním průřezu.

Údaje o celkové zaměstnanosti a nezaměstnanosti spolu s údaji o ekonomicky neaktivním obyvatelstvu umožňují kvantifikovat výši a strukturu disponibilní pracovní síly z hlediska současného stavu a možností dalšího vývoje. Propojení širokého okruhu otázek o sociální a demografické charakteristice respondentů a jejich domácností poskytuje množství potřebných informací pro instituce odpovědné za koncepční usměrňování sociální a zaměstnanecké politiky.

V roce 2017 je součástí šetření v domácnostech vybraných pro šetření VŠPS také další pravidelný ad hoc modul (AHM) zaměřený na téma Sebezaměstnaní. Cílovou skupinou ad hoc modulu jsou všichni pracující od 15 let a pomocí těchto doplňkových otázek poskytne šetření mezinárodně srovnatelné výsledky o sebezaměstnanosti. Uskuteční se vždy na prvních návštěvách domácností vybraných pro šetření VŠPS.

Dotazník je členěn na pododdíly:

  • sebezaměstnanost
  • srovnání zaměstnanců a podnikatelů
a otázky se týkají např.
  • kolik mají klientů a jestli sami rozhodují o své pracovní době
  • z jakého důvodu se stali sebezaměstnanými
  • jestli se setkali jako sebezaměstnaní s nějakými problémy
  • jestli jsou v práci spokojenější než zaměstnanci
Od 2. čtvrtletí 2017 do 2. čtvrtletí 2018 je na 1. vlnách šetření IŠD v rámci úlohy VŠPS zařazen Modul o zdraví. Otázky jsou směřovány na osoby v šetřené domácnosti ve věku od 15 let (včetně) a pomocí proxy dotazování také na všechny děti do 14 let (včetně).
Otázky modulu o zdraví obsahují otázky týkající se subjektivního hodnocení zdravotního stavu, dlouhodobého omezení činnosti ze zdravotních důvodů, které dohromady tvoří tzv. Minimální evropský modul o zdraví. Další otázky jsou např. zaměřeny na pomoc státu osobám se zdravotním omezením, finanční příspěvky apod. Není přitom rozhodující, zda šetřené osoby mají v bytě dlouhodobý, přechodný nebo nehlášený pobyt.