Archiv VŠPS 2014

 

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) provádí Český statistický úřad od prosince 1992 a probíhá nepřetržitě na celém území České republiky, šetření o cestovním ruchu existuje od roku 1993.
Všichni tazatelé jsou vázáni slibem mlčenlivosti o všech šetřených skutečnostech podle zákona č. 89/95 Sb., o státní statistické službě.

VŠPS tímto doplňuje pravidelné informace Ministerstva práce a sociálních věcí o vývoji na trhu práce a o realizaci aktivní politiky zaměstnanosti o ukazatele konstruované podle mezinárodních definic ILO.

Předmětem šetření ve výběrovém šetření pracovních sil (VŠPS) i šetření o cestovním ruchu (VŠCR) jsou domácnosti bydlící v náhodně vybraných bytech. Šetření podléhají všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů, přičemž není rozhodující, mají-li zde pobyt trvalý, přechodný, dlouhodobý nebo nehlášený. U osob mladších než 15 let se sledují jen základní údaje týkající se vztahu k osobě v čele domácnosti, věku, pohlaví, národnosti a státní příslušnosti. Za osoby starší 15-ti let se vyplňují další otázky, které popisují jejich uplatnění na trhu práce.
Každý byt zůstává v souboru po dobu 5ti po sobě jdoucích čtvrtletí. Každé čtvrtletí také dochází k obměně souboru, a to z 20 %.

VŠPS umožňuje proti běžnému výkaznictví kvalifikovaně odhadnout výši zaměstnanosti v organizacích a firmách včetně samostatné činnosti osob podnikajících podle živnostenského zákona a dalších právních norem. Zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o výši odpracované doby, o souběhu zaměstnání a o mobilitě pracovních sil. Stejně tak poskytuje šetření informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního, délky trvání nezaměstnanosti aj. a to i v územním průřezu.

Údaje o celkové zaměstnanosti a nezaměstnanosti spolu s údaji o ekonomicky neaktivním obyvatelstvu umožňují kvantifikovat výši a strukturu disponibilní pracovní síly z hlediska současného stavu a možností dalšího vývoje. Propojení širokého okruhu otázek o sociální a demografické charakteristice respondentů a jejich domácností poskytuje množství potřebných informací pro instituce odpovědné za koncepční usměrňování sociální a zaměstnanecké politiky.

Rokem 2000 byl v České republice zahájen pravidelný režim šetření při VŠPS - AHM. Téma zjišťování a základní obsah požadovaných informací jsou každý rok zveřejňovány v Ústředním věstníku EU. Předmět zjišťování je jednotně stanoven Eurostatem, a to pro všechny země EU.

V roce 2014 budou tématem šetření AHM - Ad hoc modulu 2014 - Situace migrantů a jejich nejbližších potomků na trhu práce“

Šetření poskytne mezinárodně srovnatelné výsledky o situaci migrantů hledáním odpovědí především na tyto otázky:

 • jak velké jsou skupiny migrantů a jejich potomků?
 • jaké jsou důvody migrace (společenské, ekonomické, migrace za vzděláním…) a jejich bližší specifikace?
 • jak odlišná je pozice migrantů na trhu práce od domácí populace?
 • jaké jsou hlavní překážky integrace na trhu práce, kterým musí migranti a jejich potomci čelit?

  Šetření bude probíhat pomocí 17ti doplňujících otázek a cílovou skupinou ad hoc modulu jsou jednak osoby narozené mimo území České republiky nebo osoby, kterých alespoň jeden z rodičů se narodil za hranicemi ČR. V případě pracovní zkušenosti v zahraničí a úrovně/stupně kvalifikace v současném hlavním zaměstnání se ptáme všech šetřených osob nad 15 let.

  Zařazeny budou všechny domácnosti, které budou nově vybrány pro tento rok a šetřeny budou na tzv. prvních návštěvách.  Od 15. 6. 2014 bude zahájeno šetření Evropské výběrové šetření o zdraví (EHIS, které je tématicky zaměřeno na zdravotní stav široké populace. Povinnost provádět toto šetření je ukotvena v Nařízení EP a Rady č.1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS), konkrétní obsah pak v prováděcím předpisu Nařízení EK č. 141/2013.

  Výběr EHIS bude navazovat na poslední vlnu šetření IŠD. Do šetření vstoupí byty úspěšně vyšetřené v poslední páté vlně IŠD v prvním a ve druhém čtvrtletí 2014. V každém z těchto bytů bude na konci posledního rozhovoru IŠD tazateli počítačemnáhodně vylosován jeden respondent pro šetření EHIS.

  Sběr dat tazateli bude probíhat od 15. 6. 2014 do 31. 1. 2015, tedy 7,5 měsíce s tím, že je kladen důraz na dobu od července do prosince 2014. Ve druhé polovině června 2014 bude možnost předšetření omezeného počtu respondentů ochotných k šetření ihned po dokončení poslední vlny IŠD.

  Na samotné šetření EHIS navazuje šetření EHES v podobě nabídky respondentům věkové skupiny 25-64 let zúčastnit se navíc lékařského vyšetření. Tuto část zajišťuje Státní zdravotnický ústav. Vyšetření je pro respondenta zdarma a jeho výsledky dostane k dispozici od zdravotnického zařízení i pro sebe.