Vzdělávání v Plzeňském kraji ve školním roce 2023/2024

 

Demografický vývoj výrazně ovlivňuje české školství. Ve školním roce 2023/2024 byl zaznamenán mírný meziroční pokles dětí v mateřských i na základních školách. Střední školy zaznamenaly příliv populačně silnějších ročníků. Od roku 2020 roste zájem studentů s trvalým bydlištěm v kraji o vysokoškolské studium.

Mateřské školy

Ve školním roce 2023/24 navštěvovalo mateřské školy v Plzeňském kraji 19 496 dětí (deváté místo v mezikrajském porovnání), z nichž 51,6 % tvořili chlapci. Tyto děti navštěvovaly v Plzeňském kraji celkem 281 mateřských školek a na jednu třídu připadlo v průměru 21 dětí. Počtem učitelů v mateřských školkách (1 839 přepočtených osob na plně zaměstnané včetně ředitelů) se Plzeňský kraj v rámci krajů umístil na devátém místě.

V časové řadě 2013/14–2023/24 vzrostl v Plzeňském kraji počet mateřských školek o 13, počet tříd o 82, počet dětí o 67 a počet učitelů o 298. Ve sledovaném období se počet dětí v mateřských školkách pohyboval kolem 19 tisíc. Nejvyšší meziroční nárůst (687 dětí) byl zaznamenán ve školním roce 2022/23. Naopak nejvyšší meziroční úbytek dětí v mateřských školkách (546) byl zaznamenán ve školním roce 2016/17.Ve školních letech 2012/13 až 2016/17 připadlo nejvíce dětí na jednu třídu (shodně 23 dětí).

V rámci ČR měl nejvyšší počet dětí v mateřských školách Středočeský kraj (52 957), dále Praha (42 771) a Jihomoravský kraj (41 868). Nejméně dětí (8 402) navštěvovalo mateřskou školku v kraji Karlovarském. Nejvyšší počet školek se vyskytoval ve Středočeském (821), následován Jihomoravským (686) a Moravskoslezským (470) krajem, nejnižší počet školek byl v kraji Karlovarském (128). Plzeňský kraj se v celorepublikovém srovnání zařadil počtem mateřských školek až na dvanácté místo.

Tabulka: Mateřské a základní školy v Plzeňském kraji

Základní školy

základních školách se začal postupně projevovat zvýšený počet žáků vlivem vyšší porodnosti. Nejvíce žáků navštěvovalo základní školu v roce 2022/23 (55 392 žáků) a oproti roku 2013/14 se tento počet zvýšil o 10 734 žáků. Ve školním roce 2023/24 však došlo meziročně k mírnému poklesu o 1,0 %. Od roku 2011/12 to byl teprve druhý meziroční pokles počtu žáků základních škol. Na jednu třídu připadlo průměrně 20 žáků. V časové řadě 2013/14–2023/24 vzrostl v Plzeňském kraji počet tříd v základních školách o 410 a počet učitelů (v přepočtených osobách na plně zaměstnané) o 767.

Počet žáků v základních školách se začal postupně zvyšovat od roku 2011/12. Nejvyšší meziroční nárůst (o 2 927 dětí) byl zaznamenán ve školním roce 2022/23. Tento nárůst byl ve velké míře ovlivněn i počtem přistěhovalých dětí s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině. Nejvíce dětí připadlo na jednu třídu ve školním roce 2022/23 (21 žáků), v následujícím roce to bylo o jednoho žáka na třídu méně.

Počet učitelů přepočtených na plně zaměstnané se meziročně zvýšil nejvíce ve školním roce 2019/20, kdy vzrostl počet pedagogů v základních školách v regionu o 132. Ve školním roce 2023/24 vyučovalo na základních školách 3 917 učitelů (v přepočtených osobách na plně zaměstnané včetně ředitelů, zástupců a výchovných poradců). I když mužů, kteří přicházejí učit na základní školy, od roku 2015/16 přibývá, učitelství je stále doménou žen. Ve školním roce 2023/24 bylo 601 mužů učitelů na ZŠ, zbylých 84,7 % pak tvořily ženy.

Střední školy a konzervatoře

V Plzeňském kraji studovalo ve školním roce 2023/24 na 56 středních školách 26 500 žáků, z toho žáci denního studia tvořili 96,9 %. Největší zájem měli žáci o studium na středních odborných školách s maturitou, kde jich studovalo 12 782. Na gymnáziích (střední všeobecné školy) jich studovalo 6 544, střední učňovské školy s výučním listem navštěvovalo 5 808 osob a nástavbové studium jen 922 žáků. V tomto školním roce pracovalo na středních školách v regionu 2 272 učitelů (v přepočtených osobách na plně zaměstnané), z toho ženy tvořily podíl 61,3 % a mužů pedagogů vyučujících na středních školách bylo 880. Mužů, kteří přicházejí vyučovat na střední školy, v posledních letech přibývá. Od školního roku 2019/20 se jejich počet zvýšil téměř o pětinu.

Graf: Žáci středních škol podle druhu vzdělávání v Plzeňském kraji (2023/2024)

Na středních školách (denní studium) se počty studentů do roku 2015/16 snižovaly. V posledních osmi letech je však z vývoje patrný růst, od školního roku 2020/21 je nárůst studentů denního studia na středních školách výraznější. V roce 2023/24 studovalo denně na středních školách 25 680 studentů. Meziročně jejich počet vzrostl o 1 490, ve srovnání s rokem 2015/16 to bylo téměř o 5 tis. studentů denního studia více.

V kraji mají možnost děti studovat také na konzervatoři. Ve školním roce 2023/2024 zde studovalo celkem 220 studentů a jejich počet byl v posledních deseti letech téměř neměnný. Působilo zde ve zmiňovaném školním roce celkem 52 učitelů. Podíl žen a mužů pedagogů byl shodný.

Tabulka: Střední školy a konzervatoře v Plzeňském kraji

Vyšší odborné a vysoké školy

Ve školním roce 2023/24 se v Plzeňském kraji vzdělávalo na 6 vyšších odborných školách 1 787 studentů, z nichž téměř dvě třetiny byli v prezenčním studiu. Na 1 studijní skupinu denního studia připadá 15 studentů, tento počet je v posledních osmi letech stabilní. Na vyšších odborných školách celkem pracovalo 108 učitelů (v přepočtených osobách na plně zaměstnané). Počet pedagogů meziročně vzrostl téměř o čtvrtinu, jednalo se především o ženy.

Počet studentů vyšších odborných škol (denní studium) se mezi lety 2009/10–2016/17 pohyboval nad hranicí 1 tisíce. Mezi školními roky 2014/15 až 2018/19 studentů vyšších odborných škol ubývalo. Zájem opět evidují vyšší odborné školy o jejich denní studium v letech 2022/23–2023/24, kdy se každoročně dostaly počty studentů opět nad 1 tisíc. Ve školním roce 2023/24 se jednalo meziročně o nárůst 7,3 %.

V Plzeňském kraji počty studentů vysokých škol (občané ČR) v průběhu let 2012–2019 klesaly. Hlavní příčinou úbytku vysokoškolských studentů bylo snížení počtu obyvatel ve věku 20–24 let o čtvrtinu. Od roku 2020 však roste v regionu zájem o vysokoškolské studium. Každoročně zde byl registrován vyšší počet přihlášených studentů s trvalým bydlištěm v kraji. V roce 2023 studovalo vysokou školu 12 030 českých studentů s trvalým bydlištěm v regionu. Ze všech absolventů VŠ mělo v regionu státní občanství ČR 2 537 absolventů, tj. 99,3 %.

V roce 2023 dosáhl počet vysokoškolských studentů (občanů ČR) s místem výuky v kraji 12 158 a meziročně tak mírně vzrostl o 2,1 %. Z celkového počtu studentů se státním občanstvím ČR s místem výuky v kraji studovalo v roce 2023 v prezenčním studiu 91,2 %. Nejvíce českých studentů v prezenčním studiu (15 710) bylo zapsáno v roce 2008, v roce 2023 se tak jedná o pokles 29,4 % v tomto dlouhodobém horizontu. V roce 2023 absolvovalo vysokou školu s místem výuky v kraji 2 348 studentů (občané ČR) a jejich počet byl nižší o 45,2 % oproti roku 2011. V roce 2011 absolvoval nejvyšší počet těchto studentů (4 287) v časové řadě od roku 2001.

V Plzeňském kraji se mohou studenti vzdělávat na Západočeské univerzitě se sídlem v Plzni, která má 9 fakult (aplikovaných věd, designu a umění Ladislava Sutnara, ekonomickou, elektrotechnickou, filozofickou, pedagogickou, právnickou, strojní a zdravotnických studií). Ostatní fakulty, které sídlí v Plzeňském kraji, patří pod vysoké školy, které zde však nemají sídlo (např. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy nebo Metropolitní univerzita Praha).

Tabulka: Vyšší odborné a vysoké školy v Plzeňském kraji

Ve studijním roce 2023/24 měli studenti v ČR na výběr z 54 vysokých škol (dále VŠ), z toho bylo shodně (po 26) škol veřejných a soukromých, dvě školy pak státní (Policejní akademie České republiky v Praze a Univerzita obrany). Nejvyšší počet VŠ se vyskytoval v Praze (26), potom v Jihomoravském kraji (8). Studenti měli možnost výběru ze 149 fakult v České republice, z toho nejvíce jich bylo v Praze (41), dále pak v Jihomoravském (29) a Moravskoslezském (16) kraji. Přestože je počet škol veřejných a soukromých shodný, školy veřejné navštěvuje majoritní většina studentů. V roce 2023 studovalo vysokou školu v ČR 253 167 studentů (občanů ČR), z toho 90,9 % studentů bylo zapsáno ke studiu na veřejné vysoké škole. Pouze 23 408 studentů (občanů ČR) si vybralo studium na soukromé vysoké škole. Je třeba zmínit, že studenti a absolventi dvou vysokých škol státních spadají pod Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, proto nejsou zahrnuti mezi studenty a absolventy vysokých škol. Ve výběru studia dominovaly v roce 2023 nejvíce obory obchod, administrativa a právo; vzdělávání a výchova; zdravotní a sociální péče včetně péče o příznivé životní podmínky; technika, výroba a stavebnictví; umění a humanitní vědy. TOP 5 měst podle místa studia v roce 2023 byla Praha, Brno, Olomouc, Ostrava a Plzeň. V roce 2023 absolvovalo studium na vysoké škole v ČR 53 757 studentů (občanů ČR). Podle skupin oborů vzdělávání bylo nejvíce absolventů v oboru obchod, administrativa a právo; dále pak vzdělávání a výchova; technika, výroba a stavebnictví; zdravotní a sociální péče včetně péče o příznivé životní podmínky; společenské vědy, žurnalistika a informační vědy.

Graf: Studenti a absolventi vysokých škol v ČR v roce 2023


 

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

  • Vzdělávání v Plzeňském kraji ve školním roce 2023/2024 (aktualita v pdf)
  • Mateřské a základní školy v Plzeňském kraji (tabulka 1)
  • Střední školy a konzervatoře v Plzeňském kraji (tabulka 2)
  • Vyšší odborné a vysoké školy v Plzeňském kraji (tabulka 3)
  • Podrobnější informace o vysokých školách v ČR naleznete v níže uvedené publikaci: