Vývoj nově vytvořené hodnoty v Plzeňském kraji

 

V posledních letech se podíl terciálního sektoru na produkci v Plzeňském kraji mírně zvyšuje, sekundární sektor naopak v produkci mírně oslabuje. Profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti tvoří na celkovém HPH v rámci mezikrajského porovnání třetí nejvyšší podíl v ČR.

Hrubá přidaná hodnota (dále jen HPH) představuje rozdíl mezi celkovou produkcí a mezispotřebou. Od roku 1995 si zachovávala regionální HPH rostoucí trend až do roku 2008, kdy byl poprvé vykázán pokles proti předchozímu roku, a to o 0,4 %. Od roku 2009 (s výjimkou roku 2012) pokračuje rostoucí trend. V roce 2017 dosáhla hodnota HPH výše 229 mld. Kč, což znamená zvýšení tempa růstu proti předcházejícímu roku o 4,6 %. S výší narůstající HPH se řadí Plzeňský kraj na deváté místo v rámci ČR a v porovnání s průměrem ČR je tato dosažená hodnota o 1,1 procentního bodu nižší.

 

 

Od roku 2010 se podíl rozhodujících odvětví HPH zásadně neměnil (s výjimkou odvětví průmyslu celkem). Podíl primárního sektoru, do kterého náleží zemědělství, lesnictví a rybolov, v kraji s občasnými výkyvy od roku 2012 pozvolna klesá. Zatímco v roce 2012 jeho podíl činil 3,8 %, v roce 2017 to bylo jen 3,2 %. V mezikrajském srovnání je tento podíl sedmý nejvyšší a ve srovnání s ČR o 1,0 procentní bod vyšší.

Největší podíl na ekonomické výkonnosti regionu má sekundární sektor zastoupený průmyslem a stavebnictvím. Meziročně se hodnota podílu HPH v tomto sektoru snížila o 0,8 procentního bodu, v porovnání s rokem 2014 se dokonce snížila o 1,6 procentního bodu. Přestože dosaženou hodnotou podílu převyšoval kraj republikový průměr o 7,4 procentního bodu, v mezikrajském srovnání se umístil na osmém místě. Nejnižší, 15,1 % podíl na celorepublikovém HPH má Hl. město Praha. Na tvorbě HPH se v regionu nejvíce podílí průmysl celkem (39,4 %), zejména pak průmysl zpracovatelský (34,0 %). Podíl zpracovatelského průmyslu na HPH v kraji se meziročně snížil o téměř 1 procentní bod a v roce 2017 převyšoval o 7,2 procentního bodu republikový průměr. Celkový podíl sekundárního sektoru dále snižovalo odvětví stavebnictví, jehož podíl klesl meziročně o 0,5 procentního bodu. Podíl stavebnictví byl v kraji o 0,3 procentního bodu nižší než v celé ČR a v roce 2017 dosáhl hodnoty 5,1 %. Ve sledované časové řadě od roku 1995 se jedná o nejnižší podíl, kterého stavebnictví na celkovém HPH Plzeňského kraje dosáhlo. Tento trend snižování podílu stavebnictví na celkovém HPH kopíruje celorepublikový vývoj.

 

 

Podíl terciárního sektoru, který zahrnuje odvětví služeb, dopravy, ubytování, podnikatelskou činnost, veřejnou správu, školství a zdravotnictví, se od roku 2015 v kraji mírně zvyšuje. Nejvyššího podílu terciálního sektoru ve sledované řadě však bylo dosaženo v roce 2003 (56,1 %). V roce 2017 činil tento podíl 52,3 % a meziročně se nepatrně zvýšil o 0,6 procentního bodu. V rámci terciálního sektoru došlo v Plzeňském kraji k meziročnímu zvýšení podílu obchodu, dopravy, ubytovacích a pohostinských služeb o 0,6 procentního bodu, naopak odvětví peněžnictví vykázalo meziroční nepatrný pokles o 0,3 procentního bodu. Informační a komunikační činnosti vykazovaly dlouhodobý pokles až do roku 2015 na podíl 2,0 procentních bodů, od tohoto roku došlo k mírnému meziročnímu navyšování až na 2,3 % v roce 2017.

 

Z hlediska mezikrajského srovnání vykazují Hl. město Praha, Karlovarský kraj a Jihomoravský kraj nadprůměrný podíl služeb na celkové nově vytvořené HPH. Podíl terciárního sektoru v Plzeňském kraji v roce 2017 leží hluboko pod celorepublikovým průměrem (o 8,4 procentního bodu). Nejvyššího podílu terciálního sektoru na celkové HPH dosahuje Hl. město Praha (84,6 %). Doménou Karlovarského kraje je pak odvětví činnosti v nemovitostech, kde tento kraj dosahuje nejvyššího podílu (10,4 %), v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví zase vykazuje nejvyšší podíl 10,5 % Hl. město Praha, kde mají bankovní domy své vedení. V posledně jmenovaném odvětví se s podílem 2,2 % na svém celkovém HPH Plzeňský kraj umisťuje na čtvrté příčce. Profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti tvoří v Plzeňském kraji podíl 4,8 %, který je třetí nejvyšší v republice.

 

 

Kontakt:

Ing. Jindřich Burian
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 252
E-mail: 
jindrich.burian@czso.cz

 

  • Vývoj nově vytvořené hodnoty v Plzeňském kraji