Výsledky Sčítání 2021 v Plzeňském kraji

 

Podle výsledků Sčítání 2021 došlo v Plzeňském kraji k nárůstu počtu obyvatel. Stejně jako v celé republice i zde mírně převládaly ženy. Průměrný věk v kraji byl mírně vyšší než v ČR celkem. Vzrostl počet seniorů a snížil se počet osob v produktivním věku. Ve statistikách týkajících se rodinného stavu bylo zjištěno, že v kraji žilo více osob svobodných než ženatých resp. vdaných. 

Podle zveřejněných výsledků Sčítání 2021 žilo v Plzeňském kraji 581 436 obyvatel obvyklým bydlištěm v regionu, oproti předchozímu sčítání v roce 2011 je to o 11 035 osob více. K rozhodnému okamžiku, který připadal na půlnoc z 26. na 27. března 2021, uvedlo do dotazníků bydliště v kraji 292 557 žen a 288 879 mužů. Stejně jako v celé republice i zde převládaly ženy (50,3 %), od roku 2011 však došlo k jejich mírnému poklesu (o 0,2 procentního bodu, dále jen p. b.).

 

Graf: Obyvatelstvo podle pohlaví z výsledků Sčítání 2021 podle krajů

 

K nárůstu celkového počtu obyvatel za 10 let došlo v šesti krajích, v Plzeňském kraji bylo toto zvýšení čtvrté nejvýraznější (o 1,9 %). K největšímu nárůstu došlo v krajích Středočeském (o 9,8 %), Jihomoravském (o 2,9 %) a Hl. městě Praze (o 2,6 %). Pokles počtu obyvatel se projevil u 8 ze 14 krajů naší republiky. Největší úbytek obyvatel byl zaznamenán v Karlovarském (o 5,6 %), Moravskoslezském (o 3,6 %) a Zlínském (o 2,7 %) kraji.

Populace České republiky stárne. Průměrný věk obyvatel dosáhl 42,7 let a od předchozího sčítání v roce 2011 zestárli muži i ženy v průměru o 1,7 let. Z hlediska průměrného věku je obyvatelstvo Plzeňského regionu v mezikrajském porovnání zhruba uprostřed, průměrný věk obyvatel 43,0 let v porovnání s ostatními kraji znamená obsazení osmé pozice. Občané zde zestárli za poslední desetiletí o 1,6 let, mužům z regionu bylo v době Sčítání 2021 průměrně 41,7 let a ženám 44,3 let.

Z dat zjištěných při Sčítání 2021 vyplývá, že na území Plzeňského kraje žilo v rozhodný okamžik 90 994 dětí ve věku 0–14 let, tj. 15,6 % populace. Obyvatel v produktivním věku, tedy ve věkové skupině 15–64 let, bylo v kraji celkem 369 496 (63,5 %), skupina seniorů ve věku 65 a více let dosáhla počtu 120 946 (20,8 %) osob.

Z porovnání výsledků posledních třech cenzů je zřejmé, že se zvyšuje počet obyvatel ČR ve věku 65 a více let, oproti tomu kolísá počet obyvatel v produktivním věku i počet dětí do 14 let. V rámci Plzeňského kraje došlo mezi sčítáními 2001 a 2011 k poklesu dětské složky o 1,8 p. b. a osob v produktivním věku o 0,5 p. b., u seniorů došlo tehdy k navýšení o 2,2 p. b. Mezi cenzy 2011 a 2021 se situace posunula tak, že poklesla jen složka produktivního věku (o 6,0 p. b.), mírně vzrostl počet dětí (o 1,7 p. b.) a u skupiny ve věku 65 a více let došlo k nárůstu až o 4,5 p. b.

Kartogram: Věková struktura obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje

Další ukazatel, který se zjišťuje v rámci sčítání, je rodinný stav. Nejvyšší podíl mezi obyvateli kraje měli svobodní (41,8 %) a osoby žijící v manželství (38,8 %), rozvedení v kraji tvořili 11,8 % a nejnižší podíl zaujímali ovdovělí (7,0 %). Zohledníme-li pohlaví, největší rozdíly byly hlavně u svobodných, 46,8 % jich bylo mezi muži a 36,8 % mezi ženami, opačně pak u ovdovělých, 2,5 % u mužů a 11,4 % u žen. Oproti sčítání v roce 2011 došlo k nejvýraznějšímu poklesu u osob ženatých, resp. vdaných (o 4,2 p. b.), podíl svobodných z celku podle rodinného stavu naopak vzrostl o 2,8 p. b.

 

Graf: Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu z výsledků Sčítání 2021 v Plzeňském kraji

 

meziokresním porovnání žilo v rámci kraje dle výsledků cenzu nejvíce osob v okrese Plzeň-město (33,3 %), Klatovy (14,4 %) a Plzeň-sever (13,7 %). Nejméně obyvatel měl okres Rokycany s necelými 50 tisíci (8,4 % z počtu obyvatel celkem v kraji). Ve čtyřech okresech převažovaly ženy nad muži, opačně to pak bylo v okresech Plzeň-jih, Tachov a Plzeň-sever. Výrazně nejvyšší průměrný věk byl zaznamenán v okrese Klatovy (44,4), nejnižší pak na Tachovsku (42,2). Při rozdělení na věkové skupiny tvořil v rámci kraje nejmenší podíl u dětí do 14 let okres Plzeň-město a největší Plzeň-sever. Osob v produktivním věku žilo nejnižší procento na Klatovsku a nejvyšší na Tachovsku. Senioři pak zaujímali nejnižší podíl v okrese Tachov (18,6 %), naopak nejvyšší v okrese Klatovy (23,0 %).

Zveřejněny byly také výsledky za nižší územní celky v rámci statutárních měst. Ve městě Plzeň žilo nejvíce lidí v městském obvodu Plzeň 3 (31,8 %) a byla to jedna ze tří městských částí, kde převažovali muži nad ženami (o 829). Nejvyšší podíl seniorů žil v části Plzeň 4 (25,6 %) a nevyšší procento dětí do 14 let pak v Plzni 10 (21,9 %). Výsledky statistik týkajících se rodinného stavu obyvatelstva ukázaly, že nejvíce svobodných i rozvedených osob žilo v městském obvodu Plzeň 3, nejvíce ženatých resp. vdaných v Plzni 10 a ovdovělých bylo zaznamenáno nejvyšší procento v Plzni 4 (8,7 %). Svobodní převažovali nad ženatými resp. vdanými ve všech městských částech kromě Plzně 7, kde jich bylo o 31 méně.

 

Tabulka: Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, městských částí Plzně z výsledků Sčítání 2021

 

 

Kontakt:

Mgr. Tereza Mildorfová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 108
E-mail: tereza.mildorfova@czso.cz

 

  • Výsledky Sčítání 2021 Odkaz [nové okno]
  • Výsledky Sčítání 2021 v Plzeňském kraji (aktualita v pdf)
  • Věková struktura obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje (kartogram)
  • Obyvatelstvo ve věku 65 a více let v okresech Plzeňského kraje (kartogram)
  • Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, městských částí (obvodů) Plzně z výsledků Sčítání 2021 (tabulka)
  • Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, krajů a okresů z výsledků Sčítání 2021 (tabulka)