Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2017

 

Meziročně se výroba i spotřeba elektrické energie v ČR zvýšila. Na zvýšené spotřebě elektřiny se podílel především růst české ekonomiky. Nejvíce se na výrobě elektrické energie v ČR podílely parní elektrárny (52,2 %) a jaderné elektrárny (32,6 %). V Plzeňském kraji stejně jako v ČR patřily k největším výrobcům elektřiny parní elektrárny (58,7 %). Výroba elektrické energie v porovnání s ostatními kraji není významná. Na výrobě elektrické energie v ČR se Plzeňský kraj podílel 1,5 % a v porovnání s ostatními kraji se zařadil na páté nejnižší místo. Spotřeba elektrické energie netto v kraji činila 5,3 % z celkové spotřeby v ČR.

Energetický regulační úřad uvádí pravidelně na svých internetových stránkách informace z oblasti energetiky. Základní údaje o provozu elektrizační soustavy (ES ČR) jsou publikovány, jak s měsíční periodicitou, tak formou ročních zpráv, které ERÚ vydává v souladu s § 17 odst. 7 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, (energetický zákon). Údaje pro roční zprávu jsou získávány od výrobců elektřiny, provozovatelů distribučních soustav a přenosové soustavy, o obnovitelných zdrojích s podporou od OTE, a.s. Veškerá data vycházejí z podkladů od licencovaných subjektů.

V roce 2017 dosahoval celkový instalovaný výkon energetické soustavy ČR 22 266,7 MW. Na instalovaném výkonu ES ČR se podílely: parní elektrárny 49,7 %, jaderné elektrárny 19,3 %, vodní elektrárny včetně přečerpávacích 10,2 %, fotovoltaické elektrárny 9,3 %, paroplynové elektrárny 6,1 %, plynové a spalovací elektrárny 4,0 % a větrné elektrárny 1,4 %.

 

Graf: Instalovaný výkon podle typu elektráren v roce 2017

 

V rozmezí let 2017 až 2013 vzrostl instalovaný výkon elektrizační soustavy ČR o 5,6 %. V roce 2017 se oproti roku 2013 snížily na celkovém instalovaném výkonu soustavy podíly: parních elektráren o 1,6 procentního bodu (dále p. b.), jaderných elektráren o 1,1 p. b., fotovoltaických elektráren o 0,8 p. b., vodních včetně přečerpávacích o 0,4 p. b. Naopak se na celkovém instalovaném výkonu energetické soustavy zvýšily podíly: paroplynových elektráren o 3,7 p. b., a podíly plynových a spalovacích elektráren a větrných elektráren o 0,1 p. b.

V Plzeňském kraji v roce 2017 dosahoval instalovaný výkon ES 554,9 MW, tj. 2,5 % z instalovaného výkonu ES ČR. Oproti roku 2016 se zvýšil instalovaný výkon ES Plzeňského kraje o 0,8 %. Na instalovaném výkonu ES v regionu se podílely elektrárny: parní 46,0 %, fotovoltaické 37,9 %, plynové a spalovací 12,0 %. V porovnání s rokem 2013 se snížil na instalovaném výkonu nejvíce podíl fotovoltaických elektráren o 1,6 p. b., naopak nejvíce vzrostl podíl parních elektráren o 1,0 p. b.

 

Tabulka: Instalovaný výkon elektrizační soustavy v Plzeňském kraji

 

Výroba elektrické energie brutto v ČR v roce 2017 činila 87 037,6 GWh a oproti roku 2016 vzrostla o 3 735,7 GWh, tj. o 4,5 %. Nejvíce se na růstu absolutních hodnot výroby elektrické energie podílely jaderné elektrárny, kde výroba vzrostla o 4 235,4 GWh, tj. o 17,6 %. V meziročním růstu elektrické energie brutto byly další v pořadí plynové a spalovací elektrárny o 105,7 GWh, větrné elektrárny o 94,1 GWhfotovoltaické elektrárny o 61,9 GWh. Naopak nejvíce se meziročně výroba elektrické energie absolutně snížila v elektrárnách paroplynových o 326,8 GWh, dále v parních o 272,4 GWh a ve vodních a přečerpávacích elektrárnách 162,1 GWh.

 

Graf: Vyrobená elektrická energie brutto podle typu elektrárny v ČR

 

V rámci pětileté časové řady 2013 až 2017 se výroba elektrické energie brutto v ČR nepatrně snížila o 27,3 GWh. Oproti roku 2013 poklesla hlavně výroba elektrické energie z jaderných elektráren o 2 405,7 GWh z důvodu plánovaných odstávek. Snížila se výroba z vodních a přečerpávacích elektráren o 721,9 GWh. Tento výpadek byl kompenzován rostoucí výrobou z elektráren paroplynových o 1 629,6 GWh, parních o 694,7 GWh a plynových a spalovacích o 540,0 GWh. Zvýšila se i výroba z obnovitelných zdrojů fotovoltaických elektráren o 123,2 GWh a větrných elektráren o 112,7 GWh. Na výrobě elektrické energie se v ČR nejvíce podílely parní elektrárny 52,2 % a jaderné elektrárny 32,6 %.

V Plzeňském kraji výroba elektrické energie brutto dosáhla 1 307,4 GWh, meziročně se zvýšila o 21,4 GWh, tj. o 1,7 %. Na meziročním růstu výroby elektrické energie brutto se v regionu v absolutních hodnotách nejvíce podílely plynové a spalovací elektrárny 12,9 GWh, tj. o 5,4 % a parní elektrárny 12,5 GWh, tj. o 1,7 %. Nejvyšší meziroční pokles byl zaznamenán u vodních a přečerpávacích elektráren o 11,5 GWh, tj. o 13,5 %. Z obnovitelných zdrojů vzrostla meziročně nejvíce výroba u fotovoltaických elektráren o 7,3 GWh. Ve větrných elektrárnách byla vyšší o 0,3 GWh. Výroba elektrické energie brutto není v Plzeňském kraji v porovnání s ostatními kraji významná, dosahuje jen 1,5 % výroby elektrické energie brutto v ČR (páté nejnižší místo mezi kraji). Mezi významné výrobce elektrické energie patří kraje Ústecký (28,1 %), Jihočeský (20,3 %) a Vysočina (15,0 %).

 

Graf: Výroba elektřiny brutto celkem a podíl elektřiny vyrobené parními elektrárnami v Plzeňském kraji

 

Tabulka: Výroba elektřiny brutto podle typu elektráren v Plzeňském kraji

 

Oproti roku 2013 výroba elektrické energie brutto v Plzeňském kraji v roce 2017 poklesla o 107,2 GWh, tj. o 7,6 %. Nejvíce se v průběhu pěti let snížil absolutní objem výroby v parních elektrárnách o 136,7 GWh, tj. o 15,1 %. Výroba ve vodních elektrárnách klesla o 14 GWh, tj. o 15,9 %. V průběhu pěti let se zvýšila výroba energie v plynových a spalovacích elektrárnách o 30,2 GWh, tj. o 13,8 %. Výroba z větrných elektráren vzrostla z 0,3 GWh na 1,3 GWh a ve fotovoltaických elektrárnách z 203,0 GWh na 215,3 GWh.

I když se výroba elektrické energie v parních elektrárnách v Plzeňském kraji oproti roku 2013 snížila, patří parní elektrárny k hlavním výrobcům elektrické energie. Na výrobě elektřiny v regionu se parní elektrárny podílely 58,7 %. Podle objemu vyrobené elektrické energie byly další v pořadí plynové a spalovací elektrárny 19,1 % a fotovoltaické elektrárny 16,5 %.

V ČR dosáhla v roce 2017 roční spotřeba elektřiny netto 59 012,8 GWh. Nejvyšší podíly z celkové spotřeby netto elektřiny připadly na odvětví průmyslu (31,5 %), domácností (25,8 %) a obchodu, služeb, školství a zdravotnictví (21,2 %). Naopak nejnižší podíly byly zaznamenány v odvětvích stavebnictví (0,9 %), dopravě (1,1 %) a v zemědělství a lesnictví (1,6 %). Průměrná roční spotřeba elektřiny netto v ČR v domácnostech na 1 obyvatele dosáhla 1 436,6 kWh.

 

Graf: Podíly spotřebované elektřiny netto podle odvětví v roce 2017

 

V porovnání s rokem 2016 vzrostla spotřeba elektrické energie v ČR o 2,3 %. Spotřeba elektrické energie podle odvětví se meziročně zvýšila v průmyslu o 5,8 %, v energetice o 18,0 %, ve stavebnictví o 67,6 %, v zemědělství a lesnictví o 25,0 % a v domácnostech o 2,6 %. V odvětví dopravy se spotřeba elektrické energie netto snížila o 61,7 % a v obchodu, službách školství a zdravotnictví o 5,1 %. Spotřeba elektřiny netto v domácnostech na 1 obyvatele vzrostla o 33,7 kWh.

V Plzeňském kraji byla v roce 2017 zaznamenána roční spotřeba netto elektřiny 3 107,5 GWh. Podíl spotřeby elektřiny netto v kraji na celkové spotřebě ČR činil 5,3 %. Průmysl se na celkové spotřebě elektřiny podílel v regionu 37,3 %. Na druhém místě se podle podílu spotřeby elektřiny umístily domácnosti (27,5 %) a na třetím místě obchod, služby, školství a zdravotnictví (25,6 %). V porovnání s rokem 2016 se spotřeba elektrické energie netto v regionu zvýšila o 2,0 %. Spotřeba elektřiny netto v domácnostech na 1 obyvatele vzrostla o 24,3 kWh.

Z celkového množství vyrobené brutto elektřiny v roce 2017 v parních elektrárnách ČR (45 431,7 GWh) připadl nejvyšší podíl (48,3 %) na Ústecký kraj. Nejnižší roční výrobu elektřiny brutto (27,7 GWh) měl kraj Liberecký. Na výrobě elektřiny vyrobené v paroplynových elektrárnách ČR se podílely tři kraje Karlovarský (48,1 %), Ústecký (45,6 %) a Jihomoravský (6,3 %). Podíly elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách v roce 2017 činily 58,1 % v Jihočeském kraji a 41,9 % na Vysočině.

 

Tabulka: Spotřeba elektřiny netto podle odvětví a krajů v roce 2017

 

Nejvyšší podíly elektřiny vyrobené prostřednictvím vodních elektráren vč. přečerpávacích byly zaznamenány v krajích Středočeském (28,0 %) a Olomouckém (21,8 %). Na výrobě elektřiny vyrobené v plynových a spalovacích elektrárnách se nejvíce podílely dva kraje Vysočina (13,1 %) a Moravskoslezský (12,9 %). Nejvyšší podíly vyrobené elektřiny větrnými elektrárnami byly v krajích Ústeckém (34,5 %) a Karlovarském (17,3 %). Nejvyšší podíly elektřiny vyrobené z fotovoltaických elektráren byly dosaženy v krajích Jihomoravském (23,6 %) a Jihočeském (12,1 %).

 

Graf: Spotřeba elektřiny netto v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2017

 

Nejvyšší spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele (1 986,7 kWh) byla zjištěna ve Středočeském kraji a v porovnání s ČR byla vyšší o 550,1 kWh. Spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele v Plzeňském kraji činila 1 476,8 kWh a Plzeňský kraj se v porovnání s ostatními kraji umístil na šestém nejvyšším místě.
 

 

Kontakt:

Ing. Zuzana Trnečková
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 253
E-mail: zuzana.trneckova@czso.cz

  • Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2017