Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

 

Energetický regulační úřad uvádí pravidelně na svých internetových stránkách (www.eru.cz) informace z oblasti energetiky. Základní údaje o provozu energetické soustavy jsou publikovány, jak s měsíční periodicitou, tak formou ročních zpráv. Údaje pro roční zprávu jsou získávány od výrobců elektřiny, provozovatelů distribučních soustav a přenosové soustavy. Kromě vlastní statistiky využívá Energetický regulační úřad i data o podporovaných zdrojích ze systému OTE, a.s.

V roce 2014 dosahoval celkový instalovaný výkon elektrizační soustavy ČR 21 920,3 MW. Na instalovaném výkonu se podílely parní elektrárny 49,4 %, jaderné elektrárny 19,6 %, vodní elektrárny včetně přečerpávacích 10,3 %, fotovoltaické elektrárny 9,4 %, plynové a spalovací elektrárny 3,8 %, paroplynové elektrárny 6,2 % a větrné elektrárny 1,3 %.

V rozmezí let 2014 až 2011 vzrostl instalovaný výkon elektrizační soustavy ČR o 8,2 %. Za toto období se snížily podíly na celkovém instalovaném výkonu elektrizační soustavy u parních elektráren o 3,8 procentního bodu, vodních elektráren včetně přečerpávacích o 0,6 procentního bodu a u fotovoltaických elektráren o 0,3 procentního bodu. Naopak se na celkovém instalovaném výkonu elektrizační soustavy zvýšily podíly u paroplynových elektráren o 3,3 procentního bodu, plynových a spalovacích elektráren o 1,3 procentního bodu a u větrných elektráren o 0,2 procentního bodu.

V Plzeňském kraji v roce 2014 dosahoval instalovaný výkon elektrizační soustavy 538,9 MW, tj. 2,5 % z instalovaného výkonu v ČR. Oproti roku 2011 se tak instalovaný výkon zvýšil o 11,9 %. Na instalovaném výkonu elektrizační soustavy v regionu se podílely nejvíce elektrárny parní (45,4 %), fotovoltaické (38,8 %), plynové a spalovací (11,6 %). V porovnání s rokem 2011 se nejvíce snížil podíl parních elektráren (o 4,5 procentního bodu) a fotovoltaických elektráren (o 2,1 procentního bodu). Naopak nejvíce vzrostl podíl plynových a spalovacích elektráren (o 6,6 procentního bodu).

 

Tabulka: Instalovaný výkon elektrizační soustavy v Plzeňském kraji

 

Graf: Instalovaný výkon elektrizační soustavy v roce 2014

 

V roce 2014 činila výroba elektrické energie brutto v ČR 86 003,4 GWh, oproti roku 2011 se snížila o 1,8 %. Největší podíl vyrobené elektrické energie v ČR zajišťovaly parní elektrárny (51,6 %) a jaderné elektrárny (35,3 %). V porovnání s rokem 2011 se podíl parních elektráren snížil o 5,5 procentního bodu ve prospěch zvýšených podílů elektráren jaderných (o 3,0 procentního bodu) a plynových a spalovacích (o 2,3 procentního bodu). Růst výroby elektřiny, který byl zaznamenán v kategorii plynových a spalovacích elektráren, byl ovlivněn zprovozněním nových bioplynových stanic.

 

Graf: Výroba elektřiny brutto v ČR

 

V roce 2014 představoval objem vyrobené elektřiny v Plzeňském kraji 1 405,6 GWh. V rozmezí let 2011 až 2014 se objem vyrobené elektřiny brutto zvýšil o 3,4 %. Vyrobená elektřina v regionu tvořila 1,6 % z celkového objemu vyrobené elektřiny v ČR. V kraji se výrazně snížil podíl parních elektráren na celkově vyrobeném objemu elektřiny brutto ze 71,9 % v roce 2011 na 63,3 % v roce 2014, tj. snížení o 8,6 procentního bodu. Naopak podíl plynových a spalovacích elektráren vzrostl ze 7,3 % v roce 2011 na 16,6 % v roce 2014, tj. zvýšení o 9,3 procentního bodu.

 

Graf: Výroba elektřiny brutto a podíl elektřiny vyrobené parními elektrárnami v Plzeňském kraji

  

Výroba elektřiny v parních (42,5 %) a větrných (33,8 %) elektrárnách dominovala v roce 2014 v Ústeckém kraji. Na produkci elektřiny v paroplynových elektrárnách se podílely pouze dva kraje, a to Karlovarský (91,1 %) a Jihomoravský (8,9 %). Prostřednictvím vodních elektráren včetně přečerpávacích se získalo nejvíce energie ve Středočeském (32,8 %) a Olomouckém kraji (19,8 %). V plynových a spalovacích elektrárnách bylo vyprodukováno největší množství elektrické energie na Vysočině a v Moravskoslezském kraji (shodně 13,6 %). Jaderné elektrárny se nachází pouze v Jihočeském kraji (Temelín) a na Vysočině (Dukovany) a na výrobě elektřiny se podílí zhruba stejně. Nejvyšší podíly elektřiny vyrobené z fotovoltaických elektráren byly dosaženy v krajích Jihomoravském (22,8 %), Jihočeském (11,8 %) a Středočeském (11,8 %), naopak nejnižší v kraji Karlovarském (0,6 %).

  

Tabulka: Výroba elektřiny brutto v Plzeňském kraji

 

V ČR dosáhla v roce 2014 roční spotřeba elektřiny netto 55 974,9 GWh. Nejvyšší podíly z celkové spotřeby netto elektřiny připadly na odvětví průmyslu (31,8 %), domácností (25,2 %) a obchodu, služeb, školství a zdravotnictví (21,7 %). Naopak nejnižší podíly byly zaznamenány v odvětvích stavebnictví (0,5 %) a zemědělství a lesnictví (1,5 %). Průměrná roční spotřeba elektřiny netto na 1 obyvatele v domácnostech ČR dosáhla 1 342,3 KWh.

 

Tabulka: Spotřeba elektřiny netto podle odvětví a krajů v roce 2014

 

 V Plzeňském kraji byla v roce 2014 zaznamenána roční spotřeba netto elektřiny 2 844,6 GWh. Podíl spotřeby elektřiny v kraji na celkové spotřebě ČR činil 5,1 %. Průmysl se podílel na celkové spotřebě elektřiny v regionu 37,9 %. Na druhé pozici se umístilo odvětví obchodu, služeb, školství a zdravotnictví spolu s odvětvím domácností (shodně 27,5 %). V porovnání s průměrem ČR byly vyšší podíly spotřeby elektřiny v průmyslu o 6,1 procentního bodu a v domácnostech o 2,2 procentního bodu. Stejně jako v ČR připadly v kraji nejnižší podíly spotřeby elektřiny na stavebnictví (0,3 %) a na zemědělství a lesnictví (1,9 %). Průměrná roční spotřeba elektřiny netto na 1 obyvatele v domácnostech regionu představovala 1 361,6 KWh.

 

Graf: Spotřeba elektřiny netto podle odvětví v roce 2014

 

  • Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji