Vydaná stavební povolení v roce 2015

 

Stavební úřady Plzeňského kraje v roce 2015 vydaly 5 183 stavebních povolení, což představuje v meziročním srovnání nárůst o 4,2 %. Z hlediska struktury stavebních povolení byl tento nárůst způsoben zejména zvýšením vydaných stavebních povolení pro bytovou výstavbu. Předpokládaná orientační hodnota povolených staveb meziročně vzrostla o 14,6 % na 12,6 mld. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení se meziročně zvýšila o 221 tis. Kč.

V Plzeňském kraji bylo v průběhu roku 2015 vydáno 5 183 stavebních povolení v celkové orientační hodnotě 12 604 mil. Kč. Z celkového počtu vydaných stavebních povolení v České republice tvořil jejich počet v Plzeňském kraji pouhých 6,4 %, což byl šestý nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání. Z meziročního srovnání je patrný mírný nárůst počtu vydaných stavebních povolení o 4,2 %.

Tabulka: Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 

Z vydaných stavebních povolení byla více jak polovina určena na stavby budov (52,8 %), a to zejména na budovy bytové (32,1 %). Stavební povolení pro stavby na ochranu životního prostředí se na celkovém počtu povolení podílejí jednou pětinou. V meziročním srovnání podle struktury vydaných stavebních povolení došlo ke zvýšení jejich počtu u budov o 9,5 %, a to zejména vlivem vydaných povolení pro bytovou výstavbu (nárůst o 13,6 %). Nepatrný nárůst vykazuje počet stavebních povolení u staveb na ochranu životního prostředí (o necelé 1 %).

V retrospektivním pohledu za období posledního desetiletí počet vydaných stavebních povolení až na výjimky klesá. Proti roku 2005 došlo k poklesu o 45,7 %. Z hlediska struktury stavebních povolení tento nepříznivý vývoj nejvíce ovlivňoval pokles vydaných povolení ke stavbám na ochranu životního prostředí v jednotlivých letech. Počet stavebních povolení environmentálního charakteru poklesl proti roku 2005 cca o 60 %. Průměrné tempo poklesu činilo za desetileté období u environmentálních investic 8,7 %, zatímco u celkového počtu povolení pouze 5,9 %.  Relativně nejlepší je situace v počtu stavebních povolení u budov bytových, kde pokles v průměru činí 4,2 %.

Tabulka: Stavební povolení v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 

Z celkového počtu stavebních povolení v Plzeňském kraji jich bylo nejvíce vydáno v okresech Plzeň-sever (více jak jedna čtvrtina) a Plzeň-město (téměř jedna pětina). Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nejvyššímu nárůstu v okresech Plzeň-jih (o 16,8 %) a Plzeň-město (o 11,9 %). Přestože podíl vydaných povolení byl v okrese Plzeň-sever nejvyšší v Plzeňském kraji, v meziročním srovnání došlo k poklesu o 2,5 %. Dalším okresem, který vykazuje proti minulému období pokles, je okres Klatovy (o 8,5 %).

Tabulka: Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2015

  Tabulka: Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 

Výraznou proměnou prošla také orientační hodnota staveb včetně průměrné hodnoty na 1 stavební povolení.

Z celkového objemu celorepublikové orientační hodnoty vydaných stavebních povolení činí hodnota v Plzeňském kraji 4,9 %, což představuje pátý nejvyšší podíl mezi kraji. Z hlediska ekonomického vývoje a zhodnocení vydaných stavebních povolení se projevuje výrazný nárůst v meziročním srovnání (o 114,6 %), kde Plzeňský kraj dosahuje druhého největšího nárůstu orientační hodnoty vydaných stavebních povolení hned za Hl. městem Prahou. Tato situace do jisté míry koresponduje s růstem cen stavebních prací a charakterem staveb, na které byla povolení vydána (objemově významné a také finančně náročné stavby).

Z hlediska struktury povolovaných staveb se na celkové orientační hodnotě nejvíce podílela vydaná stavební povolení na budovy (65,8 %), z toho rovnoměrně polovinou bytové i nebytové. V meziročním srovnání se zvýšila orientační hodnota povolených staveb nejvíce u budov (o 14,4 %) a to zejména vlivem výrazného zvýšení orientační hodnoty nebytových staveb (o 18,9 %). Orientační hodnota staveb environmentálního charakteru se proti roku 2014 zvýšila o 4,8 %. V roce 2015 tak tvořila v Plzeňském kraji 4,0 % z celkové republikové orientační hodnoty stavebních povolení na environmentální investice a zajistila tak regionu sedmé nejvyšší místo v ČR.

V regionálním členění se na celkovém meziročním nárůstu orientační hodnoty staveb nejvíce podílely okresy Plzeň-město a Plzeň-jih, a to zejména u stavebních povolení na výstavbu budov nebytových. U stavebních povolení na ochranu životního prostředí v meziročním srovnání nejvíce vzrostla orientační hodnota vydaných povolení v okrese Tachov (o 171,8 %), v okrese Plzeň-sever (o 53,4 %) a dále v okrese Klatovy (o 42,6 %). Naopak výrazný pokles v orientačních hodnotách v této kategorii stavebních povolení byl zaznamenán v okresech Rokycany (o 76,0 %), Plzeň-jih (o 57,5 %) a Klatovy (o 47,6 %). Orientační hodnoty stavebních povolení ve struktuře bytových budov meziročně vzrostly ve všech okresech kromě Rokycan, kde došlo ke stagnaci.

Hodnota relativního ukazatele průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosahovala v Plzeňském kraji výše 2 432 tis. Kč. V mezikrajském srovnání se jednalo o devátou nejvyšší hodnotu. Ve srovnání s minulým obdobím došlo ke zvýšení o 10,0 %, což představuje pátý nejvyšší nárůst v celé ČR. Naopak největší pokles byl zaznamenán u Královéhradeckého kraje, a to o 13,3 %. V rámci regionu nejvyšší hodnota na jedno stavební povolení byla dosažena v okrese Plzeň-město a Tachov, naopak nejnižší v okrese Rokycany. Meziroční nárůst se projevil ve čtyřech okresech, z toho nejvíce v okrese Plzeň-město (o 48,6 %). K poklesu došlo u třech okresů, z toho nejvíce v okrese Rokycany (o 25,8 %).

Graf: Průměrná hodnota na 1 stavební povolení v letech 2005 až 2015

 

Významným fenoménem dnešní doby i v oblasti vydávání stavebních povolení jsou povolení na ochranu životního prostředí včetně jejich orientační hodnoty. Průměrná hodnota jednoho stavebního povolení na ochranu životního prostředí činila v Plzeňském kraji 795 tis. Kč. V rámci ČR dosažený průměr představoval třetí nejnižší hodnotu a tvořil více jak 50 % průměrné hodnoty na 1 environmentální stavební povolení v ČR. V meziročním srovnání stoupla průměrná hodnota 1 environmentálního stavebního povolení v regionu o 3,9 %, z toho nejvíce v okresech Tachov (o 148,0 %), Plzeň-sever (o 47,1 %), Domažlice (o 46,3 %) a Plzeň-město (o 41,6 %). Hluboký propad z roku na rok zaznamenaly okresy Rokycany (o 76,0 %) a Plzeň-jih (o 64,2 %).

 

  • Vydaná stavební povolení v roce 2015