Vodovody a kanalizace v Plzeňském kraji v roce 2019

 

Průměrná denní spotřeba vody na 1 osobu v domácnostech Plzeňského kraje mírně klesla. V porovnání s rokem 2015 se průměrná denní spotřeba vody v domácnostech snížila o 0,7 l na osobu, tj. pokles o 0,8 %. Cena za vodu (bez DPH) i cena stočného (bez DPH) vzrostla v Plzeňském kraji v roce 2019 oproti roku 2015 nejvíce ze všech krajů. V porovnání s ostatními kraji byl v Plzeňském regionu zaznamenán nejnižší podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů (85,9 %). Počet ČOV se oproti roku 2015 zvýšil o 12. Denní kapacita ČOV vzrostla o 276 m3.

V Plzeňském kraji bylo v roce 2019 v průměru denně spotřebováno na osobu 86,9 litrů fakturované vody, v porovnání s průměrem ČR byla spotřeba vody o 3,7 l na osobu a den nižší. V roce 2019 byla nejnižší spotřeba vody zaznamenána ve Zlínském kraji 78,7 l na osobu a den, naopak nejvyšší spotřebu vykazovaly domácnosti v Hl. městě Praze (113,1 l na osobu a den). V roce 2019 se v porovnání s rokem 2015 spotřeba specifického množství vody fakturované domácnostem v Plzeňském kraji snížila o 0,7 l na osobu a den (třetí nejnižší pokles mezi kraji). V porovnání s rokem 2015 byl zaznamenán nejvyšší průměrný denní růst spotřeby fakturované vody v domácnostech Hl. města Prahy (o 7,1 l na osobu) a ve Středočeském kraji (o 6,2 l na osobu). Naopak k nejvyššímu poklesu této spotřeby došlo v Jihočeském kraji, a to o 3,1 l na osobu.

Graf: Specifické množství vody fakturované domácnostem podle krajů ČR

Cena vody (bez DPH) v Plzeňském kraji vzrostla z 33,20 Kč/m3 v roce 2015 na 40,80 Kč/m3 v roce 2019, tj. zvýšení o 22,9 %. V porovnání s ostatními kraji bylo zvýšení cen vody oproti roku 2015 v Plzeňském regionu nejvyšší. V ČR dosáhla v roce 2019 cena za vodu 39,30 Kč/m3. V rozmezí let 2015–2019 se v ČR zvýšila cena vody o 10,4 %. V roce 2019 byla nejnižší cena vody zaznamenána v Olomouckém (34,1 Kč/m3) a nejvyšší v Libereckém kraji (44,8 Kč/m3). V porovnání s ostatními kraji byla cena za vodu v Plzeňském kraji pátá nejvyšší.

Cena stočného (bez DPH) byla v Plzeňském kraji v rámci ostatních krajů třetí nejnižší a v roce 2019 činila 30,5 Kč za m3. V porovnání s rokem 2015 se tato cena zvýšila o 9,7 %. V Plzeňském kraji byla cena stočného v roce 2019 oproti průměru ČR nižší o 4,2 Kč/m3. V porovnání s rokem 2015 vzrostla tato cena v ČR o 3,9 %. Ze všech krajů bylo nejvyšší stočné v Libereckém (42,9 Kč/m3) a naopak nejnižší v Jihočeském kraji (29,9 Kč/m3).

Graf: Cena vodného a stočného (bez DPH) v Plzeňském kraji a ČR v letech 2013–2019

 

Graf: Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů ČR v roce 2019

Nejnižší podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů (85,9 %) byl zjištěn v mezikrajském porovnání v Plzeňském kraji. Oproti průměru ČR byl tento podíl nižší o 8,7 procentního bodu (dále jen p. b.). V časové řadě 2015–2019 se podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů v Plzeňském kraji zvýšil o 2,0 p. b. a v ČR o 0,4 p. b.

Délka vodovodní sítě v ČR v roce 2019 dosáhla 78 983 km, tj. oproti roku 2015 zvýšení o 2,4 %. V Plzeňském kraji se tato délka zvýšila ze 4 270 km v roce 2015 na 4 453 km v roce 2019, tj. zvýšení o 4,3 %. V rozmezí let 2015–2019 se nejvíce prodloužila délka vodovodní sítě ve Středočeském kraji, a to o 540 km. Druhý nejvyšší růst vodovodní sítě (o 183 km) byl v porovnání s ostatními kraji zaznamenán v Plzeňském regionu.

Voda vyrobená určená k realizaci v roce 2019 dosáhla v Plzeňském kraji objemu 30 704 tis. m3. V časové řadě 2015–2019 vzrostla její výroba o 4,3 %. Na výrobě vody určené k realizaci v celé ČR se tato regionální hodnota podílela 5,2 % (šestý nejnižší podíl mezi kraji).

Voda fakturovaná pitná tvořila v Plzeňském kraji z celkového objemu vody vyrobené určené k realizaci 82,1 %. V roce 2019 dosáhla fakturovaná pitná voda ročního objemu 25 202 tis. m3 a oproti roku 2015 vzrostla o 3,1 %. Na celkovém objemu fakturované pitné vody (25 202 tis. m3) se podílely domácnosti 63,5 % a ostatní odběratelé 36,5 %. Roční objem pitné vody fakturované domácnostem činil 16 009 tis. m3 a oproti roku 2015 vzrostl o 3,7 %. Pitná voda fakturovaná ostatním odběratelům dosáhla ročního objemu 9 193 tis. m3 a v porovnání s rokem 2015 se její spotřeba zvýšila o 2,1 %. V roce 2019 činilo vodné celkem (bez DPH) 1 027 749 tis. Kč a oproti roku 2015 se zvýšilo o 26,5 %.

Podíl ztráty vody v potrubní síti představoval pro Plzeňský kraj zvýšení z 15,1 % v roce 2015 na 15,9 % v roce 2019. Plzeňský kraj se v tomto ukazateli umístil v porovnání s ostatními kraji na pátém nejvyšším místě. Nejvyšší ztráty vody v potrubní síti v roce 2019 byly zaznamenány v krajích Ústeckém (21,6 %) a Libereckém (21,0 %), naopak nejnižší ztrátu měl Jihomoravský kraj (8,7 %). V ČR dosahovala ztráta vody v potrubí 14,5 % a v porovnání s Plzeňským krajem byla tato ztráta nižší o 1,4 p. b.

Graf: Ztráty vody v potrubní síti podle krajů v roce 2019

Podíl obyvatel trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci dosáhl v roce 2019 v Plzeňském kraji 85,9 % a byl sedmým nejvyšším podílem v rámci krajů. V porovnání s průměrem ČR byl podíl osob napojených na kanalizaci v Plzeňském kraji o 0,4 p. b. vyšší. Oproti roku 2015 vzrostl tento podíl o 2,9 p. b. Pouze v Karlovarském kraji byli všichni obyvatelé trvale bydlící v domech napojeni na kanalizaci. Druhý nejvyšší podíl osob napojených na kanalizaci byl zaznamenán v Hl. městě Praze (99,1 %), naopak nejnižší podíly byly v krajích Libereckém (69,5 %) a Středočeském (74,4 %).

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci s ČOV činil v roce 2019 v Plzeňském kraji 473 526. V porovnání s rokem 2015 tento počet vzrostl o 6,1 %. Z celkového počtu obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci mělo v Plzeňském kraji ČOV 93,8 % (čtvrtý nejnižší podíl mezi kraji), v porovnání s průměrem ČR byl tento podíl nižší o 2,9 p. b. Nejnižší podíl byl zaznamenán v krajích Vysočina (88,1 %) a Zlínském (93,1 %). Jen ve dvou krajích, Hl. městě Praze a Karlovarském, byli všichni obyvatelé bydlící v domech s kanalizací zároveň napojeni na ČOV.

Podíl čištěných vod (bez srážkových vod) k vypouštěným odpadním vodám (bez zpoplatněných srážkových vod) dosáhl v roce 2019 v Plzeňském kraji 95,5 % (třetí nejnižší podíl mezi kraji). V porovnání s průměrem ČR byl tento podíl nižší o 2,2 p. b. Oproti roku 2015 se tento podíl v Plzeňském kraji zvýšil o 0,8 p. b. Nejnižší podíly vyčištěných vod v roce 2019 byly v krajích Vysočina (90,2 %) a Zlínském (93,4 %), naopak v Hl. městě Praze a Karlovarském kraji dosáhlo vyčištění odpadních vod 100 %. Podíl čištěných vod se v porovnání s rokem 2015 snížil nejvíce v krajích Moravskoslezském (o 1,3 p. b.) a Zlínském (o 1,0 p. b.). Nejvíce se podíl vyčištěných vod v rozmezí let 2015–2019 zvýšil v Olomouckém kraji (o 3,8 p. b.) a shodně o 2,2 p. b. v krajích Jihomoravském a Ústeckém.

Délka kanalizační sítě v roce 2019 činila v Plzeňském kraji 3 153 km a oproti roku 2015 se zvýšila o 214 km, tj. zvýšení o 7,3 %. Nejnižší růst délky kanalizační sítě o 1,9 % byl oproti roku 2015 zaznamenán v Hl. městě Praze. Nejvyšší růst délky kanalizační sítě měly v porovnání s rokem 2015 kraje Pardubický (o 13,0 %) a Středočeský (o 12,7 %). V ČR se prodloužila délka kanalizační sítě o 3 265 km, tj. zvýšení o 7,1 %.

Graf: Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2019

Počet ČOV v Plzeňském kraji vzrostl ze 196 v roce 2015 na 208 v roce 2019, tj. zvýšení o 6,1 %. Celková kapacita ČOV se zvýšila z 172 861 m3/den v roce 2015 na 173 137 m3/den v roce 2019, tj. nárůst o 0,2 %. V roce 2019 bylo v ČR 2 731 ČOV, v porovnání s rokem 2015 vzrostl jejich počet o 9,5 %, kapacita ČOV v ČR se oproti roku 2015 zvýšila o 9,4 %.

V porovnání s rokem 2015 bylo dosaženo nejvyššího zvýšení kapacity ČOV v krajích Hl. město Praha (o 64,2 %) a Karlovarském (o 22,9 %). Naopak nejvíce poklesla kapacita ČOV v krajích Středočeském (o 4,5 %) a Jihočeském (o 2,2 %).

Tabulka: Vodovody a kanalizace v Plzeňském kraji

 

Kontakt:

Ing. Zuzana Trnečková
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 253
E-mail: zuzana.trneckova@czso.cz