Vodovody a kanalizace v Plzeňském kraji v roce 2017

 

Průměrná denní spotřeba vody na 1 osobu v domácnostech Plzeňského kraje významně vzrostla. V porovnání s rokem 2013 představoval tento nárůst 10,1 %, tj. 8,1 l/osoba/den. Cena za vodu (bez DPH) v porovnání s rokem 2013 rostla v Plzeňském kraji nejvíce ze všech krajů. Cena stočného (bez DPH) byla naopak v porovnání s ostatními kraji v roce 2017 nejnižší. V Plzeňském kraji byl také zaznamenán nejnižší podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů (85,0 %). I když se počet ČOV zvyšoval, jejich kapacita oproti roku 2013 klesla o 7,9 %.

V Plzeňském kraji bylo v roce 2017 v průměru denně spotřebováno na osobu 88,6 litrů fakturované vody, v porovnání s průměrem ČR byla spotřeba vody o 0,1 l na osobu a den nižší. V roce 2017 byla nejnižší spotřeba vody zaznamenána ve Zlínském kraji 75,9 l na osobu a den, naopak nejvyšší spotřebu vykazovaly domácnosti v Hl. městě Praze 109,3 l na osobu a den. V porovnání s rokem 2013 se spotřeba specifického množství vody fakturované domácnostem v Plzeňském kraji zvýšila o 10,1 % (druhý nejvyšší nárůst mezi kraji). Nejvyšší růst spotřeby vody byl zjištěn v porovnání s rokem 2013 v domácnostech Ústeckého kraje 13,4 %, nejvyšší pokles (1,9 %) v Hl. městě Praze a Jihočeském kraji.

 

Graf: Specifické množství vody fakturované domácnostem podle krajů ČR

 

Cena vody (bez DPH) v Plzeňském kraji vzrostla z 31,8 Kč/m3 v roce 2013 na 38,1 Kč/m3 v roce 2017, tj. zvýšení o 19,8 %. V porovnání s ostatními kraji bylo zvýšení cen vody oproti roku 2013 v Plzeňském nejvyšší. V ČR dosáhla cena za vodu 37,2 Kč/m3. V rozmezí let 2013 až 2017 se v ČR zvýšila cena vody o 10,4 %. V roce 2017 byla nejnižší cena vody zaznamenána v Olomouckém kraji (32,5 Kč/m3) a nejvyšší v Ústeckém kraji (43,4 Kč/m3). V porovnání s ostatními kraji byla cena za vodu v Plzeňském kraji pátá nejvyšší.

Cena stočného (bez DPH) byla v Plzeňském kraji v rámci ostatních krajů nejnižší. V roce 2017 činila cena stočného 27,0 Kč za m3. V porovnání s rokem 2013 se zvýšila o 6,7 %. Cena stočného v roce 2017 byla v průměru v ČR oproti Plzeňskému kraji vyšší o 5,8 Kč za m3. V porovnání s rokem 2013 vzrostla cena stočného v ČR o 12,3 %. Ze všech krajů bylo stočné nejvyšší v Libereckém kraji (42,2 Kč/m3).

Nejnižší podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů (85,0 %) byl v Plzeňském kraji, v porovnání s ČR byl o 9,8 procentního bodu nižší. V porovnání s rokem 2013 se podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů v Plzeňském kraji zvýšil o 1,7 procentního bodu a v ČR o 1,0 procentního bodu.

 

Graf: Cena vodného a stočného (bez DPH) v Plzeňském kraji a ČR v letech 2013–2017

 

Graf: Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů ČR v roce 2017

 

Délka vodovodní sítě v ČR vzrostla od roku 2013 o 4,1 %. V Plzeňském kraji se zvýšila ze 4 085 km v roce 2013 na 4 481 km v roce 2017, tj. zvýšení o 9,7 %. V relativním vyjádření rostla délka vodovodní sítě v Plzeňském kraji nejvíce ze všech krajů ČR. Růst délky vodovodní sítě o 396 km v časovém rozmezí 2013 až 2017 byl v Plzeňském kraji druhý nejvyšší po Středočeském kraji.

Voda vyrobená určená k realizaci v roce 2017 dosáhla v Plzeňském kraji objemu 31 623 tis. m3. V časové řadě 2013 až 2017 vzrostla její výroba o 10,8 %. Z celkového objemu vody vyrobené určené k realizaci tvořila voda fakturovaná pitná 79,1 % a voda nefakturovaná 20,9 %. Voda fakturovaná pitná dosáhla ročního objemu 25 016 tis. m3, oproti roku 2013 vzrostla o 3,8 %. Na  celkovém objemu fakturované pitné vody se podílely domácnosti 63,6 % a ostatní odběratelé 36,4 %. Roční objem pitné vody fakturované domácnostem činil 15 921 tis. m3 a oproti roku 2013 vzrostl o 13,5 %. Pitná voda fakturovaná ostatním odběratelům dosáhla ročního objemu 9 095 tis. m3 a v porovnání s rokem 2013 se její spotřeba snížila o 9,3 %.

V podílu ztráty vody v potrubní síti zaznamenal Plzeňský kraj nárůst z 13,8 % v roce 2013 na 18,4 % v roce 2017, tj. zvýšení o 4,6 procentního bodu. Nárůst ztráty vody v potrubní síti v porovnání s rokem 2013 a s ostatními kraji byl v Plzeňském kraji nejvyšší. Nejvyšší podíly ztráty vody v potrubní síti v roce 2017 byly zaznamenány v krajích Ústeckém (24,9 %) a Libereckém (22,4 %), naopak nejnižší ztrátu měly kraje Jihomoravský (10,7 %) a Moravskoslezský (13,6 %). V ČR dosahovala ztráta vody v potrubí 16,4 % a v porovnání s Plzeňským krajem byla tato ztráta nižší o 2,0 procentního bodu.

 

Graf: Ztárty vody v potrubní síti podle krajů v roce 2017

 

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci dosáhl v roce 2017 v Plzeňském kraji 84,9 % a byl sedmým nejvyšším podílem v rámci krajů. V porovnání s průměrem ČR byl podíl osob napojených na kanalizaci v Plzeňském kraji o 0,6 procentního bodu nižší. Oproti roku 2013 vzrostl podíl obyvatel bydlících v domech připojených na kanalizaci o 4,0 procentního bodu. Nejvyšší podíly osob napojených na kanalizaci byly zjištěny v krajích Karlovarském (99,3 %) a v Hl. městě Praze (99,2 %), nejnižší podíly byly zaznamenány v krajích Libereckém (69,0 %) a Středočeském (73,4 %).

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci s ČOV činil v roce 2017 v Plzeňském kraji 459 675. V porovnání s rokem 2013 vzrostl počet těchto obyvatel o 7,2 %. Z celkového počtu obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci mělo ČOV 93,5 % obyvatel (čtvrtý nejnižší podíl mezi kraji), v porovnání s průměrem ČR byl tento podíl nižší o 2,8 procentního bodu. Z celkového počtu obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci byl nejnižší podíl obyvatel s ČOV v krajích Vysočina (87,4 %) a Zlínském (90,9 %), nejvyšší podíl (100 %) byl dosažen v Hl. městě Praze.

Podíl čištěných vod (bez srážkových vod) k vypouštěným odpadním vodám (bez srážkových vod) v roce 2017 dosáhl v Plzeňském kraji 96,4 % (šestý nejnižší podíl mezi kraji). V porovnání s průměrem ČR byl tento podíl nižší o 1,1 procentního bodu. Oproti roku 2013 klesl podíl čištěných vod v Plzeňském kraji o 0,1 procentního bodu. Nejnižší podíly vyčištěných vod v roce 2017 byly v krajích Vysočina 90,7 % a Zlínském 92,3 %, naopak v Hl. městě Praze byl tento podíl nejvyšší a dosáhl 100 %. Podíl čištěných vod se v porovnání s rokem 2013 zhoršil nejvíce ve Zlínském kraji, kde se snížil o 3,5 procentního bodu. I když Kraj Vysočina zaznamenal v porovnání s ostatními kraji oproti roku 2013 nejvyšší růst podílu čištěných odpadních vod, a to o 4,1 procentního bodu, zůstal tento podíl v rámci ostatních krajů nejnižší.

Délka kanalizační sítě v roce 2017 činila v Plzeňském kraji 3 212 km a oproti roku 2013 se zvýšila o 503 km, tj. zvýšení o 18,6 % (nejvyšší zvýšení mezi kraji). Nejnižší růst délky kanalizační sítě o 1,0 % byl oproti roku 2013 zaznamenán v Hl. městě Praze. Od roku 2013 se v ČR zvýšila délka kanalizační sítě o 11,2 %.

 

Graf: Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů ČR v roce 2017

 

Počet ČOV v Plzeňském kraji vzrostl ze 189 v roce 2013 na 200 v roce 2017, tj. zvýšení o 5,8 %. I když se počet ČOV zvýšil, snížila se jejich kapacita. Zatímco v roce 2013 představovala denní kapacita ČOV 186 481 m3, v roce 2017 se tato kapacita snížila na 171 716 m3, tj. pokles o 7,9 %. V roce 2017 bylo v ČR 2 612 ČOV, v porovnání s rokem 2013 vzrostl jejich počet o 9,7 %, kapacita ČOV v ČR se oproti roku 2013 zvýšila o 5,5 %.

V porovnání s rokem 2013 bylo dosaženo nejvyššího zvýšení kapacity ČOV v krajích Ústeckém o 51,2 % a Jihočeském o 44,6 %. Nejvíce poklesla kapacita ČOV v krajích Karlovarském o 9,1 % a Plzeňském o 7,9 %.

 

Kontakt:

Ing. Zuzana Trnečková
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 253
E-mail: zuzana.trneckova@czso.cz