Strukturální nezaměstnanost v Plzeňském kraji k 31. 3. 2023

 

Nízká nezaměstnanost v Plzeňském kraji neřeší nedostatky některých chybějících profesí na trhu práce. I když se meziročně počty pracovních míst v evidenci úřadu práce výrazně snížily, přesto zůstala řada pracovních míst neobsazených, a to zejména v kategorii dělnických profesí. V mezikrajském porovnání se Plzeňský kraj v počtu pracovních míst umístil na čtvrtém místě.

V Plzeňském kraji se meziročně snížil počet pracovních míst v evidenci úřadu práce o 42,5 %. Zatímco k 31. 3. 2022 činil počet pracovních míst 33 497, k 31. 3. 2023 se snížil až na 19 264. Zbývající pracovní místa, která se týkala především dělnických profesí, se v porovnání se stejnými minulými obdobími  podařilo částečně zaplnit. Podle CZ-ISCO (klasifikace zaměstnání) se nejvíce meziročně snížila pracovní místa pro profese Obsluha strojů a zařízení, montéři (o 10 765, tj. pokles o 56,6 %) a pro Řemeslníky a opraváře (o 1 929, tj. pokles o 28,3 %). I když se pracovní místa částečně zaplnila, zůstalo v evidenci úřadů pro Obsluhu strojů a zařízení, montéři 8 254 neobsazených míst a pro Řemeslníky a opraváře 4 878 neobsazených míst. Pracovních míst, která vyžadovala vyšší odbornou kvalifikaci, zůstalo na trhu práce v oborech Technických a odborných pracovníků 800 a Specialistů 577.

Zaměstnanci nechyběli v zaměstnaneckých kategoriích Zákonodárci a řídící pracovníciÚředníci. K 31. 3. 2023 připadli v kategorii Zákonodárci a řídící pracovníci na 1 pracovní místo 2,2 zaměstnance a v kategorii Úředníci 3,1 zaměstnance na 1 pracovní místo. Počet úředníků na 1 pracovní místo v porovnání s předchozím rokem se zvýšil z 2,1 na 3,1. Úřednická místa se snížila meziročně o 32,2 %, zatímco počty uchazečů o úřednickou profesi zůstaly na téměř stejné úrovni jako ke konci března roku 2022.

 

Graf: Počet uchazečů na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle CZ-ISCO v Plzeňském kraji k 31. 3.

 

V porovnání s ČR byl v Plzeňském kraji nižší počet uchazečů úřednických profesí o 0,7 zaměstnance na 1 pracovní místo. Počet uchazečů v kategorii Zákonodárci a řídící pracovníci, který připadl na 1 pracovní místo, byl v Plzeňském kraji oproti ČR naopak vyšší o 0,8 zaměstnance na 1 pracovní místo.

V časovém rozmezí let 2019–2023 se v Plzeňském kraji snížil počet pracovních míst v evidenci úřadu práce o 48,9 %. Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce se oproti tomu zvýšil o 31,0 %. V roce 2023 se na celkovém počtu pracovních míst v ČR podílel Plzeňský kraj 6,8 % a v rámci krajů se Plzeňský region umístil na čtvrtém místě za Hl. městem Prahou, Středočeským a Jihomoravským krajem.

V roce 2023 se oproti roku 2019 snížil nejvíce počet pracovních míst v Plzeňském kraji v dělnických profesích, v kategorii Obsluha strojů a zařízení o 14 790, Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci o 1 606 a Řemeslníci a opraváři o 1 276. I v ostatních profesích se pracovní místa snižovala, pouze v kategorii Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství se v porovnání s rokem 2019 pracovní místa zvýšila o 82.

V časové řadě 2019–2023 se v regionu počty uchazečů o zaměstnání celkem zvýšily o 2 778 uchazečů, tj. o 31,0 %. Nejvyšší růst uchazečů zaznamenaly především profese Pracovníci ve službách a prodeji (o 800), Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (o 785) a Obsluha strojů a zařízení, montéři (o 507). V porovnání s rokem 2019 přibylo v roce 2023 nejméně uchazečů v profesích Příslušníci armády (jen 3 osoby), Zákonodárci a řídící pracovníci (13) a Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství (14).

 

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa podle CZ-ISCO v Plzeňském kraji k 31. 3.

 

K 31. 3. 2023 připadlo v Plzeňském kraji na 1 pracovní místo nejvíce uchazečů s úplným středním odborným vzděláním s maturitou (3,4), druhou skupinu tvořili uchazeči s vysokoškolským vzděláním (2,8) a třetí nejčetněji zastoupenou skupinu představovali vyučení uchazeči s maturitou (2,5). Nejnižší počet uchazečů, který připadl na 1 pracovní místo, byl v kategorii bez vzdělání a s neúplným vzděláním (0,2) a se základním vzděláním (0,3). Rovněž uchazeči se středním vzděláním bez maturity (0,5 uchazeče na 1 pracovní místo) patřili do skupiny uchazečů, pro kterou bylo snazší najít uplatnění na trhu práce, než pro některé uchazeče s vysokoškolským vzděláním. Z uchazečů se středoškolským vzděláním s maturitou se nejlépe uplatňovali na trhu práce uchazeči s úplným středním všeobecným vzděláním (1,4 uchazeče na 1 pracovní místo). Počet uchazečů s vyšším odborným vzděláním se oproti stejnému období předchozího roku zvýšil o 42,7 % a počet pracovních míst klesl o 26,8 %, v důsledku toho připadlo na 1 pracovní místo 1,6 uchazeče (meziroční zvýšení o 0,8 uchazeče na 1 pracovní místo). Meziročně se po uchazečích s vyšším odborným vzděláním nejvýrazněji zvýšil počet uchazečů s vysokoškolským vzděláním, a to o 18,8 %, rovněž vzrostly i skupiny uchazečů se základním vzděláním o 9,8 % a vyučených s maturitou o 6,0 %.

 

  Graf: Počet uchazečů na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle vzdělání v Plzeňském kraji k 31. 3.

V porovnání se stejným obdobím roku 2022 se zvýšil počet pracovních míst v evidenci úřadu práce pro vyučené uchazeče s maturitou o 9,5 % a pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním o 3,4 %. Na jedné straně se meziročně zvyšoval počet pracovních míst pro vyučené uchazeče s maturitou a uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale na druhé straně rostl počet uchazečů v obou skupinách, což souviselo s tím, že jejich vzdělání neodpovídalo struktuře pracovních míst.

Ostatní pracovní místa se v meziročním porovnání snížila. Nejvýrazněji se snížil počet pracovních míst pro uchazeče se základním vzděláním (o 46,8 %) a bez vzdělání a s neúplným vzděláním (o 46,4 %). Třetí skupinu s nejvyšším meziročním poklesem, představovala místa pro uchazeče s vyšším odborným vzděláním (o 26,8 %). Téměř o jednu pětinu se meziročně snížila pracovní místa pro vyučené uchazeče.

V časovém rozmezí let 2019–2023 se počet uchazečů na 1 pracovní místo ve všech vzdělanostních kategoriích zvýšil. Nejvyšší růst byl zaznamenán ve skupině uchazečů s úplným středním odborným vzděláním, a to o 1,7 uchazeče na 1 pracovní místo. Naopak nejnižší byl ve skupině uchazečů bez vzdělání a s neúplným vzděláním (jen o 0,03 uchazeče na 1 pracovní místo).

 

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa podle vzdělání v Plzeňském kraji k 31. 3.

  

Graf: Počet uchazečů se základním vzděláním na 1 pracovní místo s požadavkem základního vzdělání podle krajů ČR k 31. 3. 2023

 

Graf: Počet uchazečů s úplným středním odborným vzděláním s maturitou na 1 pracovní místo s požadavkem úplného středního vzdělání s maturitou podle krajů ČR k 31. 3. 2023

 

Graf: Počet vysokoškolsky vzdělaných uchazečů na 1 pracovní místo s požadavkem vysokoškolského vzdělání podle krajů ČR k 31. 3. 2023

 

Vedle vzdělání ovlivňuje uplatnění uchazečů na trhu práce také věková struktura uchazečů. Většímu zájmu se těší uchazeči ve věkových skupinách 20–24 a 25–29 let. Tyto dvě věkové kategorie zahrnují mladé uchazeče, kteří mají zpravidla čerstvě ukončené vzdělání. V Plzeňském kraji bylo k 31. 3. 2023 nezaměstnaných uchazečů ve věkové skupině 25–29 let celkem 7,6 % a ve věkové kategorii 20–24 let dohromady 7,7 %, což byly nejnižší podíly nezaměstnaných uchazečů podle věkových skupin, jestliže se nebudeme zabývat krajními věkovými skupinami. Hodnotit krajní věkové skupiny uchazečů (do 19 let věku a ve věku 65 a více let) nemá význam, protože obě tyto věkové skupiny budou mít vždy nejnižší zastoupení. Ve skupině do 19 let nemá celá řada uchazečů dokončené vzdělání a v kategorii 65 a více let vznikl většině uchazečů nárok na starobní důchod. Nejvyšší podíl uchazečů o zaměstnání v regionu byl zastoupen věkovou kategorií 55–59 let (14,1 %) a představoval skupinu uchazečů těsně před nárokem na odchod do důchodu.

 

Tabulka: Struktura uchazečů podle věku v Plzeňském kraji k 31. 3.

 

_____________________________________

Strukturální nezaměstnanost se objevuje tam, kde na trhu práce vzniká nesoulad mezi nabídkou a poptávkou. K hlavním příčinám, proč strukturální nezaměstnanost vzniká, patří na jedné straně vysoký počet absolventů stejného oboru (např. humanitního zaměření), kteří převyšují nabídku pracovních míst. Na druhé straně se naopak můžeme setkat s nedostatkem absolventů v technických oborech, kteří by na trhu práce našli dostatečný počet pracovních příležitostí. V současné době vzniká velký počet míst pro uchazeče s nízkou kvalifikací, kterých na trhu práce není dostatek. Nedostatek uchazečů na trhu práce zvyšuje cenu práce, rostou mzdy, které přispívají k růstu inflace. Strukturální nezaměstnanost se vyskytuje nejen ve státech s vysokou nezaměstnaností, ale postihuje i země s nízkou nezaměstnaností, mezi které ČR patří.

Všechny údaje o počtu uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce a jejich struktuře a také o pracovních místech v evidenci úřadu práce a jejich členění jsou převzaty z Informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Kontakt:

Ing. Zuzana Trnečková
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 253
E-mail: zuzana.trneckova@czso.cz

  • Strukturální nezaměstnanost v Plzeňském kraji k 31. 3. 2023 (aktualita v pdf)
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa podle klasifikace CZ-ISCO v Plzeňském kraji k 31. 3. (tabulka)
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa podle vzdělání v Plzeňském kraji k 31. 3. (tabulka)
  • Struktura uchazečů podle věku v Plzeňském kraji k 31. 3. (tabulka)