Stavební povolení a bytová výstavba v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2017

 

Stavební úřady v Plzeňském kraji vydaly v prvních šesti měsících roku 2017 přes 3 tisíce stavebních povolení. Z celkového počtu stavebních povolení jich 70,0 % bylo vydáno na nové stavby. Orientační hodnota této nové výstavby dosáhla v Plzeňském kraji celkové částky 5 840 mil. Kč, což představuje 69,4 % z celkové hodnoty povolených staveb. Zároveň byla v průběhu první poloviny roku 2017 v kraji zahájena výstavba 1 186 bytů, z nichž 41,8 % připadalo na byty v rodinných domech. Ve srovnání s ostatními kraji ČR došlo právě v Plzeňském kraji k největšímu meziročnímu poklesu počtu zahájených bytů, a to o 10,3 %. Ve sledovaném období byla v kraji dokončena výstavba 540 bytů také převážně v rodinných domech.

V Plzeňském kraji stavební úřady vydaly v 1. pololetí 2017 o 11,8 % stavebních povolení více, než ve stejném období předchozího roku. Nejvyšší nárůst v počtu povolení nastal u staveb na ochranu životního prostředí (o 20,9 %), u bytových budov činilo navýšení 14,4 %.

Celkově bylo v kraji vydáno 3 046 stavebních povolení, z toho nejvíce na stavební práce související s budovami (47,8 %), povolení na stavby na ochranu životního prostředí (22,4 %) a ostatní stavby (29,8 %). Z celkového počtu stavebních povolení jich bylo 70,0 % vydáno na nové stavby, zbylou část tvořila povolení stavebních změn u budov. Na stavební práce související s bytovými budovami bylo vydáno celkem 867 povolení, což představuje 28,5 % z celkového počtu stavebních povolení v kraji. Na budovy nebytové bylo vydáno 590 povolení. Z povolení vydaných na stavební práce související s nebytovými budovami převažoval v 56,6 % případů počet povolení na stavební změny již existujících budov nad 43,4 % povoleními nové výstavby. U stavebních prací souvisejících s bytovými budovami mírně převládala povolení na novou výstavbu nad změnami stávajících budov.

Orientační hodnota stavebních prací, na které bylo stavební povolení vydáno, ukazuje na možný budoucí objem stavební výroby. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku stoupla orientační hodnota povolených staveb o 8,7 % na celkovou sumu 8 416 mil. Kč. Z celkového objemu orientační hodnoty tvořily nebytové budovy 45,6 %, bytové budovy 34,6 %, stavby na ochranu životního prostředí 4,5 % a ostatní stavby 15,3 %. Nejvyšší nárůst orientační hodnoty byl zaznamenán u staveb životního prostředí (o 26,4 %) a nebytových budov (o 21,3 %). Orientační hodnota nové výstavby činila v Plzeňském kraji celkem 5 840 mil. Kč, což představuje 69,4 % z celkové hodnoty povolených staveb v Plzeňském kraji. Zbytek tvořily změny stávajících budov. Plzeňský kraj se podílí 5,1 % na celkové orientační hodnotě stavebních povolení vydaných na území ČR.

Celkově byla v kraji zahájena výstavba 1 186 bytů, což je šestá nejvyšší hodnota v mezikrajském porovnání a zároveň se jednalo o 7,9 % z celkového počtu zahájených bytů v republice. V porovnání ke stejnému období roku 2016 došlo v Plzeňském kraji v počtu zahájených bytů v 1. pololetí 2017 k poklesu o 10,3 % bytů, což je v absolutním počtu o 136 bytů méně. Pokles souvisel zejména se snížením zahájené nové výstavby bytů. U zahájení změn dokončených staveb došlo naopak k navýšení o 20,0 %.

K poklesu zahájených bytů došlo kromě Plzeňského kraje ještě v kraji Jihočeském, kde se hodnota snížilo o 9,7 %. Naopak výrazně největší meziroční navýšení bylo mapováno v Olomouckém kraji (o 140,7 %). Na úrovni ČR došlo k navýšení počtu zahájených bytů o 20,3 %, konkrétně u nové výstavby pak o 23,3 %.

Počet dokončených bytů se v 1. pololetí 2017 ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 meziročně snížil o 16,0 %, tj. o 103 bytů. Celkově tak bylo v kraji v první polovině roku 2017 dokončeno 540 bytů, z toho bylo 383 bytů v rodinných domech a 91 bytů v domech bytových. Zbývající počet dokončených bytů se týkal nebytových budov a úprav již stávajících budov. V rámci České republiky došlo k mírnému nárůstu dokončených bytů o 4,5 %. Na republikovém počtu se kraj podílel 4,2 % a v mezikrajském porovnání byl počet dokončených bytů šestý nejvyšší.

Jak ukazují výše uvedené komparace, situace v reálné bytové výstavbě (zahájené byty, dokončené byty) je v krajích ČR odlišná v závislosti na místních podmínkách (saturace trhu s byty, poptávka, respektive koupěschopnost populace). Celkový reálný růst produkce ve stavebnictví na úrovni ČR nemusí tedy bezprostředně souviset jen s vývojem bytové výstavby v jednotlivých krajích. Uvedené údaje mají předběžný charakter a v průběhu roku mohou být zpřesňovány.

 

  • Stavební povolení a bytová výstavba v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2017