Spotřeba zemního plynu v Plzeňském kraji

 

Spotřeba zemního plynu v posledních třech letech rostla. V Plzeňském kraji se na růstu spotřeby podíleli hlavně maloodběratelé a domácnosti. V porovnání s ostatními kraji se Plzeňský kraj umístil v podílu spotřeby zemního plynu v rámci ČR na šestém nejnižším místě.

Spotřeba zemního plynu činila v roce 2017 v Plzeňském kraji 4 190,5 GWh, meziročně se zvýšila o 3,2 %. Na zvýšené meziroční spotřebě zemního plynu se nejvíce podíleli malospotřebitelé a domácnosti. Spotřeba u malospotřebitelů vzrostla meziročně o 6,8 % a v domácnostech o 3,5 %. Spotřeba zemního plynu v Plzeňském kraji tvořila 4,7 % z celkové spotřeby v ČR.

 

Tabulka: Vybrané údaje o spotřebě zemního plynu v Plzeňském kraji

 

Spotřeba zemního plynu dosáhla v roce 2017 v Plzeňském regionu 392 601 tis. m3. Meziročně vzrostla o 3,4 %. Ze zákazníků spotřebovávali nejvíce zemního plynu velkoodběratelé (159 385 tis. m3). Druhou nejvyšší spotřebu zemního plynu (116 731 tis. m3) měly domácnosti, následovány maloodběrateli se spotřebou 70 025 tis. m3 a středními odběrateli (44 786 tis. m3). Zanedbatelnou skupinu tvořily plnící stanice CNG, které byly poprvé zveřejněny samostatně, a proto nejsou k dispozici data pro porovnání s předcházejícími roky.

 

Graf: Podíl odběratelů na spotřebě zemního plynu v roce 2017 (Plzeňský kraj a Česká republika)

 

Z hlediska struktury odběratelů spotřebovávali v roce 2017 v regionu největší množství zemního plynu velkoodběratelé (40,6 %) a domácnosti (29,7 %). Nejnižší podíl spotřeby měly CNG plnící stanice (0,4 %). V porovnání s ČR byl podíl spotřeby v kraji u velkoodběratelů nižší o 4,7 procentního bodu a u plnících stanic CNG o 0,3 procentního bodu. Naopak v kategorii maloodběratelů, středních odběratelů a domácností byly dosažené podíly spotřeby v regionu vyšší než v ČR.

 

Graf: Meziroční úbytky a přírůstky spotřeby zemního plynu

 

V časové řadě 2013 až 2017 byla dosažená spotřeba zemního plynu v Plzeňském regionu nejvyšší právě v roce 2017. Ve sledované časové řadě se v roce 2014 oproti roku 2013 projevil  ve spotřebě výrazný pokles. Od roku 2014 začala postupně spotřeba zemního plynu narůstat. Stejný trend se vyskytoval i v ČR. Podle Energetického regulačního úřadu se na růstu spotřeby zemního plynu v ČR podílely především klimatické podmínky a skutečnost, že se zemní plyn více využíval na výrobu elektrické energie. Spalování zemního plynu při výrobě elektrické energie přináší nespornou ekologickou výhodu oproti spalování uhlí, protože snižuje emisi skleníkových plynů v ovzduší.

V ČR se na spotřebě zemního plynu nejvíce podílely kraje Ústecký (13,4 %), Jihomoravský (13,4 %) a Středočeský (12,8 %). Naopak nejnižší podíl spotřeby vykazovaly kraje Karlovarský (2,6 %) a Jihočeský (3,3 %). Plzeňský kraj se v podílu spotřeby na ČR umístil v porovnání s ostatními kraji na šestém nejnižším místě.

Nejvyšší spotřeba v domácnostech na 1 odběratele v roce 2017 činila 12 613,2 kWh a byla dosažena ve Středočeském kraji. Plzeňsky kraj se hodnotou tohoto ukazatele (8 437,7 kWh) v rámci mezikrajského porovnání umístil na pátém nejnižším místě. V porovnání s průměrem ČR byla hodnota v kraji nižší o 1 401,3 kWh. Nejnižší spotřeba v domácnostech na 1 odběratele (6 907,2 kWh) byla zaznamenána v Karlovarském kraji.

Nejvyšší podíl na spotřebě zemního plynu podle kategorií odběratelů v rámci jednotlivých krajů dosahovali velkoodběratelé v Ústeckém kraji (76,9 %), nejnižší v Hl. městě Praze (25,3 %). V případě středních odběratelů se situace obrací, na spotřebě plynu se nejvíce podíleli naopak v Hl. městě Praze (18,5 %), nejméně poté v Ústeckém kraji (3,7 %). Obdobně tomu bylo u kategorie maloodběratelů, kde byl nejvyšší podíl zaznamenán v Hl. městě Praze (22,8 %) a nejnižší v Ústeckém kraji 6,0 %. Nejvyšší podíl spotřeby zemního plynu v domácnostech (37,3 %) byl evidován v Jihomoravském kraji a nejnižší (13,0 %) v kraji Ústeckém. Plnící stanice CNG dosahovaly nejvyššího podílu (1,3 %) v krajích Libereckém a Moravskoslezském, nejnižšího (0,3 %) následně v krajích Ústeckém a Zlínském.

 

Graf: Spotřeba zemního plynu v domácnostech podle krajů v roce 2017

 

Údaje v tomto článku byly získány z Ročních zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR, kterou Energetický regulační úřad publikuje pravidelně na svých internetových stránkách www.eru.cz.


Kontakt:

Ing. Zuzana Trnečková
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 253
E-mail: zuzana.trneckova@czso.cz

 

  • Spotřeba zemního plynu v Plzeňském kraji