Regionální makroekonomické ukazatele Plzeňského kraje 2017

 

Hodnoty hrubého domácího produktu naznačují, že si Plzeňský kraj vede dobře. HDP kraje vzrostl v roce 2017 nejvíce od roku 2011 a na obyvatele dosahuje Plzeňský kraj již 82,8 % průměru EU 28 v PPS. Čistý disponibilní příjem  domácností v Plzeňském kraji byl třetí nejvyšší v ČR po Hl. městě Praze a Středočeském kraji.

Hrubý domácí produkt Plzeňského kraje

V roce 2017 dosáhl HDP v Plzeňském kraji 255,2 mld. Kč v běžných cenách, tj. 5,1 % z vytvořeného HDP v ČR. Tento podíl  se dlouhodobě  nemění a pohybuje se kolem 5 %. V mezikrajském srovnání představuje podíl regionálního HDP šestou nejvyšší hodnotu. Nejvyššího podílu dosáhly  Hl. město Praha (25,4 %), Středočeský (11,9 %), Jihomoravský (10,5 %) a Moravskoslezský kraj (9,4 %), naopak nejnižší byl v kraji Karlovarském (1,9 %).

 

Tabulka: Vybrané makroekonomické ukazatele za Plzeňský kraj

 

V roce 2017 činil meziroční nárůst HDP v běžných cenách za Plzeňský kraj 4,7 %,  v ČR dosáhl výše 5,9 %. Nejvyšší meziroční nárůst o 10,1 % byl zaznamenán v Královehradeckém kraji, následovaný Středočeským krajem (o 7,5 %) a Hl. městem Prahou (o 6,9 %). V EU 28 činil průměrný meziroční nárůst HDP v PPS 2,8 % a v ČR 5,0 %.

Nejvyšší HDP na obyvatele v Kč vykazuje Hl. město Praha, které dosahuje 209,3 % průměru ČR, následované Jihomoravským krajem s 94,4 % a Středočeským krajem s 93,5 %. Plzeňský kraj obsadil pátou příčku s 92,4 % v mezikrajském porovnání.

Ve všech krajích ČR došlo k nárůstu  HDP ve stálých cenách, za Plzeňský kraj dosáhl v roce 2017 výše 172,3 % HDP roku 1995. V Plzeňském kraji roste jeho hodnota nepřetržitě od roku 2013 a meziroční nárůst činil 6,6 p. b. Jedná se o nejvyšší tempo růstu v kraji od roku 2011. Nejvyšší meziroční nárůst mezi kraji ČR, a to o 16,7 p. b., byl zaznamenán u Královehradeckého a Středočeského kraje (o 16,5 p. b.). Karlovarský kraj se v roce 2017 těsně přiblížil k hodnotě HDP z roku 2009.

Průměrným tempem meziročního růstu HDP mezi roky 2008–2017 ve výši 2,21 % se řadí Plzeňský kraj na první místo v ČR. Druhé a třetí nejvyšší tempo vykazují Královehradecký a Středočeský kraj.

 

Tabulka: Vývoj regionálního HDP ve srovnatelných cenách, rok 1995 = 100

 

Graf: Průměrné tempo růstu HDP, 1995 = 100 (2008–2017)

Tabulka: Porovnání regionálního HDP na obyvatele v EUR s průměrem EU 28, průměr EU = 100

 

Srovnání z hlediska konvergence krajského i celostátního HDP k průměru HDP EU 28 v EUR přináší shora uvedená tabulka. Česká republika v roce 2017 dosahuje ve srovnání s rokem 2011 nepatrně vyšší  hodnoty HDP vůči průměru EU, rozdíl činí 0,7 p. b. V pěti krajích hodnoty HDP nedosáhly v roce 2017 úrovně roku 2011. Nejvyšší je tento rozdíl v Ústeckém (-3,2 p. b.) a Karlovarském kraji (-2,5 p. b.). V tomto směru si nejlépe ze všech regionů vedl Královehradecký kraj, neboť nárůst HDP v roce 2017 oproti roku 2011 činil 4,6 p. b. Plzeňský kraj zaznamenal oproti roku 2011 nárůst o 0,8 p. b. Trendem posledních let 2014–2017 je dosahování vyššího tempa růstu HDP v ČR a jejích regionech ve srovnání s průměrem EU 28. Lze proto předpokládat další navýšení poměru celostátního i krajských HDP na obyvatele k průměru EU a tím může dojít i k přeřazení regionů ze skupiny zaostávajících do tranzitivních.

Investice vyjádřené tvorbou hrubého fixního kapitálu

Investice dosáhly v Plzeňském kraji v roce 2016 hodnoty 51 mld. Kč (v běžných cenách), což v této absolutní hodnotě v mezikrajském srovnání řadí kraj až na 9. místo. Nejvyšší meziroční nárůst o 9,6 %  byl zaznamenán ve Středočeském kraji, největší pokles o 7,6 % v Moravskoslezském kraji. Meziroční pokles investic v ČR činil 2,3 %. Pouze ve třech krajích došlo k jejich nárůstu, ostatní kraje vykázaly pokles. Pokles v Plzeňském kraji byl 0,6 %. Hodnota investic na území ČR v roce 2017 se oproti roku 2016 zvýšila o 5,2 %. Regionální hodnoty investic za rok 2017 dosud nejsou vyčísleny.

Přihlédneme-li k výši investic vyjádřených v rozdílných měnových jednotkách, můžeme konstatovat, že zatímco investice v Kč signalizují v Plzeňském kraji pokles o 0,6 %, v EUR vzrostly o 0,3 %.

Z hlediska regionální struktury investic zaujímá kraj Hl. město Praha významné postavení. Na celkových investicích v ČR se podílí 28,5 %. Tradičně druhé místo patří Středočeskému kraji s 13,2 % a třetí v pořadí se umístil Jihomoravský kraj s 10,4 %. Plzeňský kraj zaujímá s 4,3 % až 9. místo.

V relativní hodnotě investic na 1 obyvatele dosahuje Plzeňský kraj 78,4 % průměru ČR a v tomto ukazateli se řadí na 6. místo v meziregionálním porovnání. Od roku 2014 má tento ukazatel v Plzeňském kraji mírně stoupající tendenci. Následující graf vystihuje vývoj tvorby hrubého fixního kapitálu a HDP.

 

Graf: Vývoj THFK a HDP v Plzeňském kraji (běžné ceny)

Významným ukazatelem je míra investic, která vyjadřuje poměr THFK k HDP (v běžných cenách)  v daném území za určité období. V ČR míra investic dosáhla v roce 2017 výše 24,8 %, což je o 0,1 p. b. méně než v roce 2016. V Plzeňském kraji v roce 2016 činila 20,9 %.

Čistý disponibilní důchod domácností

Ukazatel ČDDD je výsledkem tvorby a rozdělování důchodů v peněžní vyjádření a je určen na konečnou spotřebu domácností. Tento ukazatel ukazuje úroveň materiálního bohatství domácností trvale bydlících v daném regionu. Plzeňský kraj v roce 2017 se umístil s hodnotou 231 227 Kč ČDDD na 1 obyvatele na 3. místě za Hl. městem Prahou a Středočeským krajem v rámci mezikrajského porovnání. ČDDD na 1 obyvatele zaznamenala v Plzeňském kraji meziročně nárůst o 5,5 %. V roce 2017 patřil Plzeňský kraj mezi tři regiony, jejichž hodnota ČDDD na 1 obyvatele přesáhla republikový průměr.

 

Graf: ČDDD na 1 obyvatele podle krajů (běžné ceny)

Rozdíl mezi Hl. městem Prahou a ostatními regiony je markantní. V roce 2017 činil rozdíl mezi nejbohatším regionem ČR - Hl. městem Prahou a nejchudším regionem - Ústeckým krajem v ČDDD na 1 obyvatele 107 576 Kč. Tento rozdíl se každoročně zvyšuje. Zatímco v roce 2015 činil rozdíl v ČDDD na 1 obyvatele mezi Plzeňským krajem a Hl. městem Prahou 57 911 Kč, v roce 2017 se zvýšil o 76 107 Kč, tj. téměř o třetinu.

 

Tabulka: Vývoj ČDDD na obyvatele v Kč podle krajů

 

Závěrem

Makroekonomické ukazatele ČR poskytují významné informace o stavu a vývoji ekonomiky v určitém územním celku, v našem případě o stavu hospodářství ČR a jejích regionů. Agregace vstupních údajů, jejich další strukturování a výpočty provádí ČSÚ v rámci národních resp. regionálních účtů.

 

Kontakt:

Ing. Jindřich Burian
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 252
E-mail: 
jindrich.burian@czso.cz