První definitivní výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v Plzeňském kraji

 

Kolik nás bylo sečteno, víme od 3. 10. 2012, kdy Český statistický úřad prezentuje první definitivní výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Vzhledem k rozsahu budou výsledky zveřejňovány postupně. Proč se definitivní výsledky liší od předběžných, je dáno jejich zpracováním. Předběžné výsledky byly zpracovány podle místa trvalého pobytu, definitivní podle místa obvyklého pobytu, tzn., že osoby byly sečteny v regionu, kde skutečně žijí, ne tam, kde jsou trvale hlášeny k pobytu. Také data za domácnosti budou publikována podle rodinných vztahů mezi osobami bydlícími v místě obvyklého pobytu.


V Plzeňském kraji žilo podle výsledku sčítání v rozhodný okamžik (26. 3. 2011) celkem 570 401 obyvatel, tj. o 4 293 obyvatel méně, než vyplynulo z předběžných výsledků. To může být ovlivněno osobami, které mají obvyklý pobyt v zahraničí. Mužů bylo v kraji ke dni sčítání 281 218.

Podle státního občanství jsou v kraji nejpočetněji zastoupeni (s výjimkou ČR) Ukrajinci (6 517 osob), Slováci (6 202 osob) a Vietnamci (5 007 osob).

Podle rodinného stavu převažují v kraji svobodní muži (celkem 124 167), přičemž v sedmi dalších krajích je situace stejná. U žen vyjma Hl. města Prahy převažují vdané ženy (122 284). Ovdovělých žen (celkem 35 151) je v kraji téměř pětkrát více než mužů.

Celkem 10,4 % obyvatel (celkem 51 063) v kraji byly osoby s vysokoškolským vzděláním. Z hlediska vzdělanostní struktury mělo v kraji nejvíce obyvatel (170 400) střední vzdělání bez maturity nebo výuční list a stejně tomu bylo i ve všech krajích České republiky kromě Hl. města Prahy.

Ekonomicky aktivní, což jsou zaměstnaní a nezaměstnaní, tvořili 48,9 % všech obyvatel kraje. Zaměstnaní v postavení zaměstnance tvořili 79 %, OSVČ, tj. podnikatelé bez zaměstnanců, 12 % a zaměstnavatelé se zaměstnanci více jak 3 %. Nezaměstnaných bylo sečteno v rozhodný okamžik v kraji 23,4 tisíc. Ekonomicky neaktivních osob (děti, žáci, studenti a nepracující důchodci) bylo v kraji 260,0 tisíc.

Z 570 061 bydlících obyvatel žila většina v bytech (551 122 osob) a zařízeních (11 611 osob). Šetřením bylo zjištěno, že v kraji žilo 340 osob bez domova. Po Karlovarském a Libereckém kraji je to nejnižší počet v krajském srovnání. Jsou to však jen ti, kteří využívají služeb sociálních zařízení a jsou ochotní komunikovat a nabízenou pomoc přijmout.

Vybrané údaje z definitivních výsledků SLDB 2011 - obyvatelstvo


V Plzeňském kraji bylo sečteno 131 052 domů, z toho 105 835 bylo obydlených. V kraji převažují rodinné domy, kterých bylo ke dni sčítání 90 894. U většiny obydlených domů je vlastníkem fyzická osoba (83,0 %) a u 8,2 % je vlastníkem domu spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek. Proti roku 1991 došlo k výraznému poklesu vlastnictví, kde vlastníkem byl stát či obec (z 13 204 na 3 156 domů). Šetřením bylo zjištěno, že průměrné stáří rodinných domů je 51,2 a bytových domů 50,0 let. Ve srovnání s ostatními kraji ČR bylo zjištěno u rodinných domů průměrné stáří nad 50 let v dalších čtyřech krajích, u bytových domů v dalších sedmi krajích. Nejhůře si stojí u rodinných domů kraj Ústecký (průměr 61,7 let), u bytových domů Hl. město Praha (průměr 61,3 let).

Z neobydlených domů připadá 97,4 % na rodinné domy. Polovina neobydlených domů v kraji však slouží k rekreaci.

Vybrané údaje z definitivních výsledků SLDB 2011 - domy

Průměrné stáří domů v letech

Z 268 963 bytů v kraji je 84,1 % bytů obydlených. Převažují obydlené byty v bytových domech (117 423), v rodinných domcích bylo obydleno 105 432 bytů. Od posledního sčítání v roce 2001 se zvýšil počet bytů v osobním vlastnictví na 58 081 bytů (v roce 2001 – 34 387), snížil se počet bytů družstevních z 22 412 v roce 2001 na 8 319. V kraji zůstává pětina (20,4 %) bytů nájemních, přesto se jejich počet snížil za posledních deset let o 9,6 tisíc. Podíl nájemních bytů na celkovém počtu obydlených bytů se v krajích pohybuje od 14,3 % v Kraji Vysočina do 34,0 % v Hl. městě Praha.

Vybrané údaje z definitivních výsledků SLDB 2011 - byty

  • sldb2011.pdf