Průmysl v Plzeňském kraji v roce 2018

 

Produktivita práce byla po Jihomoravském kraji druhou nejrychleji rostoucí produktivitou. Meziročně se zvýšila o 6,7 %. I když Plzeňský kraj dosáhl v mezikrajském porovnání čtvrté nejvyšší průměrné hrubé měsíční mzdy, průměrná hrubá měsíční mzda patřila v rámci krajů k nejpomaleji rostoucím mzdám. Na výši tržeb z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy se nejvíce podílelo odvětví výroby motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů.

V Plzeňském kraji se v roce 2018 oproti předcházejícímu období zvýšil počet velkých průmyslových podniků1 o 3 subjekty. Průměrný evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) se v porovnání s rokem 2017 nepatrně snížil z 61 560 na 61 496 zaměstnanců. V rámci mezikrajského porovnání byl průměrný evidenční počet zaměstnanců šestý nejvyšší.

V roce 2018 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu v Plzeňském kraji 34 518 Kč a v porovnání s rokem 2017 vzrostla o 2 102 Kč. V mezikrajském srovnání se jednalo o čtvrtou nejvyšší měsíční hrubou mzdu, která byla o 31 Kč nižší než průměrná mzda v průmyslu v ČR (34 549 Kč). Výši průměrné měsíční hrubé mzdy v ČR významně ovlivňovaly dosažené mzdy ve Středočeském kraji (41 869 Kč) a v Hl. m. Praze (40 767 Kč).

 

Zaměstnanci a tržby podle vybrané převažující výroby zpracovatelského průmyslu v Plzeňském kraji

Zdroj: ČSÚ

 

Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy2 dosáhly v roce 2018 v běžných cenách hodnoty 235 030 mil. Kč. Meziročně se zvýšily o 6,6 % a staly se druhými nejrychleji rostoucími tržbami po Jihomoravském kraji.

Podíl tržeb z přímého vývozu na tržbách z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy činil v roce 2018 v Plzeňském kraji 63,9 %, meziročně se tento podíl zvýšil o 0,7 p. b. V mezikrajském porovnání se tento podíl umístil na osmém nejvyšším místě. Podíl tržeb z přímého vývozu v Plzeňském kraji překročil podíl tržeb v ČR o 2,3 p. b.

Produktivita práce3 se meziročně zvýšila o 6,7 % na absolutní částku 3 822 tis. Kč a byla po Jihomoravském kraji druhou nejrychleji rostoucí produktivitou. Na růstu produktivity práce se především podílely rostoucí tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy a nepatrné snížení zaměstnanců. V mezikrajském srovnání dosáhla produktivita práce v Plzeňském kraji šesté nejvyšší hodnoty a v porovnání s produktivitou dosaženou v ČR byla nižší o 597 Kč. Na vyšší produktivitě práce v ČR (4 419 tis. Kč) se významně podílely Středočeský kraj (7 132 tis. Kč), Ústecký kraj (5 640 tis. Kč), Pardubický kraj (5 265 tis. Kč) a Moravskoslezský kraj (5 158 tis. Kč).

Některá odvětví CZ–NACE ve zpracovatelském průmyslu podléhají ochraně individuálních údajů, a proto nemohou být v kruhovém kartodiagramu samostatně zobrazena a tvoří součást ostatních odvětví.

Objem tržeb z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy ve zpracovatelském průmyslu dosáhl v roce 2018 výše 230 326 mil. Kč. Tržby se ve zpracovatelském průmyslu podílely na celkových tržbách v průmyslu 98,0 %. Meziročně vzrostly tržby ve zpracovatelském průmyslu o 7,0 %. Na výši těchto tržeb se především podílela odvětví výroby motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (32,7 %), výroby strojů a zařízení j. n. (11,8 %), výroby nápojů (8,9 %) a výroby elektrických zařízení (7,7 %). Meziročně se nejvíce zvýšily tržby v odvětví výroby ostatních dopravních prostředků o 23,2 % a v odvětví výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení o 19,7 %.

Po vyloučení individuálních údajů dosahovaly v Plzeňském kraji ve zpracovatelském průmyslu nejvyšší produktivity práce odvětví výroby nápojů (7 971 tis. Kč) a výroby motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (5 145 tis. Kč).

Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil v roce 2018 v oblasti zpracovatelského průmyslu 64,6 %. Po vyloučení individuálních údajů byl dosažen nejvyšší podíl tržeb z přímého vývozu v odvětvích ostatního zpracovatelského průmyslu (89,7 %) a výroby motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (86,2 %). Naopak nejnižší podíl představovalo odvětví výroby nápojů (7,9 %).

Mzdy ve zpracovatelském průmyslu vzrostly v porovnání s rokem 2017 o 6,6 %. Nejvyšší meziroční nárůst mezd byl zaznamenán v odvětví výroby potravinářských výrobků o 15,6 % a ve zpracování výroby dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku o 14,6 %. Mzdy v těchto odvětvích patřily v roce 2017 k nižším mzdám, zejména v odvětví výroby potravinářských výrobků, kde v předchozím roce činila průměrná hrubá měsíční mzda 26 234 Kč.

 


1 Podniky se 100 a více zaměstnanci se sídlem na území kraje

2 Bez DPH

3 Podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance (běžné ceny)

 

 

Kontakt:

Ing. Zuzana Trnečková
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 253
E-mail: zuzana.trneckova@czso.cz

 

  • Průmysl v Plzeňském kraji v roce 2018 (aktualita v pdf)
  • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2018