Průměrná mzda v Plzeňském kraji v roce 2022

 

V roce 2022 mzdy v Plzeňském kraji nominálně vzrostly, pokud však zohledníme inflaci, průměrné mzdy reálně výrazně poklesly. U evidenčního počtu zaměstnanců došlo meziročně k mírnému nárůstu.

Plzeňský kraj se v 1. až 4. čtvrtletí 2022 zařadil na čtvrtou pozici s výší průměrné mzdy1 přepočtené na osoby plně zaměstnané mezi jednotlivými kraji České republiky. Mzda činila 38 374 Kč a oproti stejnému období roku 2021 došlo k jejímu navýšení o 1 980 Kč, tj. o 5,4 %. Lépe jsou na tom kraje Hl. město Praha (49 782 Kč), Středočeský (40 731 Kč) a Jihomoravský (39 663 Kč). Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 35 093 Kč, což je o 5 260 Kč méně, než je republikový průměr (40 353 Kč). Je třeba zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v Praze, výše průměrné mzdy v ČR totiž kromě Středočeského kraje nedosahuje již žádný další kraj.

 

Tabulka: Zaměstnanci a mzdy podle krajů

 

Ve všech krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v Praze (o 7,2 %), nejméně pak v Ústeckém kraji (o 5,3 %). Spotřebitelské ceny v ČR celkem se zvýšily za uvedené období o 15,1 %, ve všech 14 krajích i v ČR celkem tak došlo k reálnému poklesu mezd. V celorepublikovém úhrnu průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla o 6,5 %, reálně se však snížila o 7,5 %.

Graf: Průměrné hrubé měsíční mzdy

 

Graf: Meziroční nárůst/pokles nominální/reálné mzdy

 

Ve 4. čtvrtletí roku 2022 činila průměrná hrubá měsíční mzda v ČR celkem 43 412 Kč a v Plzeňském regionu 41 520 Kč. V kraji vzrostla mzda oproti stejnému období předchozího roku o 6,7 % a dosáhla tak čtvrté nejvyšší hodnoty v mezikrajském porovnání. Spotřebitelské ceny v ČR celkem se zvýšily za uvedené období o 15,7 %, reálně tak mzda klesla o 6,7 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v kraji meziročně vzrostl o 1,7 % na 214,8 tisíc.

Medián mezd činil 37 463 Kč a vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 9,0 %, u mužů dosáhl 40 232 Kč, u žen 34 554 Kč.

Počet zaměstnanců2 v roce 2022 se oproti stejnému období předchozího roku v kraji zvýšil o 1,2 % na 212,3 tisíc. K nárůstu počtu zaměstnanců došlo v 11 krajích ČR, nejvýraznějšího navýšení bylo dosaženo v Praze (o 2,7 %), nejzásadnější pokles byl zaznamenán v Ústeckém kraji (o 0,6 %). V celé České republice se evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané zvýšil o 34,9 tisíc zaměstnanců, tj. o 0,9 %.

Kartogram: Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců podle krajů v 1. čtvrtletí 2022

 


1 Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. Průměrná hrubá měsíční mzda přepočtená na osoby plně zaměstnané zohledňuje délku pracovního úvazku.

2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený vyjadřuje přepočet na plně zaměstnané (s plnou pracovní dobou). Do evidenčního počtu zaměstnanců se zahrnují všichni stálí i dočasní zaměstnanci, kteří jsou ke zpravodajské jednotce v pracovním, služebním nebo členském poměru (kde součástí členství je pracovní vztah). Nezahrnují se např. ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (nepracují-li současně v pracovním poměru), učni, osoby pracující pro firmu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, osoby vykonávající veřejné funkce (např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů, soudci, aj.).

 

Kontakt:

Mgr. Tereza Mildorfová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 108
E-mail: tereza.mildorfova@czso.cz

  • Průměrná mzda v Plzeňském kraji v roce 2022 (aktualita v pdf)
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022 (tabulka)
  • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v roce 2022 (kartogram)
  • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022 (kartogram)