Průměrná mzda v Plzeňském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

V 1. až 2. čtvrtletí roku 2018 mzdy v kraji nominálně i reálně vzrostly. Průměrná hrubá měsíční mzda činila 29 748 Kč, což představuje oproti stejnému období roku 2017 zvýšení o 2 178 Kč, tj. o 7,9 %. Pokud zohledníme inflaci, průměrné mzdy reálně vzrostly o 5,7 %.

Plzeňský kraj se v 1. až 2. čtvrtletí 2018 může pochlubit čtvrtou nejvyšší průměrnou mzdou1 přepočtenou na osoby plně zaměstnané mezi jednotlivými kraji České republiky. Lépe jsou na tom pouze kraj Hl. město Praha (39 309 Kč), Středočeský (31 980 Kč) a Jihomoravský kraj (29 860 Kč). Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 27 147 Kč, což je o 3 915 Kč méně, než je celorepublikový průměr (31 062 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hl. město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje kromě Středočeského kraje již žádný jiný kraj.

 

Tabulka: Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Graf: Průměrné hrubé měsíční mzdy

Ve všech krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v kraji Královéhradeckém (o 9,7 %) a Středočeském (o 9,5 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,1 % a reálná mzda tak vzrostla ve všech krajích ČR. V celorepublikovém úhrnu průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla o 8,6 % a reálně se zvýšila o 6,4 %. Medián mezd činil 27 236 Kč.

 

Graf: Meziroční nárůst nominální/reálné mzdy

 

Počet zaměstnanců2 se v kraji zvýšil o 1,0 % na 215,1 tisíc. K nárůstu jejich počtu došlo také ve všech ostatních krajích ČR, nejvíce v Hl. městě Praze (o 4,5 %) a v Libereckém kraji (o 2,6 %), nejméně pak v kraji Karlovarském (jen o 0,3 %). V celé České republice se evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané zvýšil o 83,1 tisíc zaměstnanců, tj. o 2,1 %.

 

Kartogram: Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Více o průměrné hrubé měsíční mzdě v ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2018 naleznete na internetových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2018.


1 Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. Průměrná hrubá měsíční mzda přepočtená na osoby plně zaměstnané zohledňuje délku pracovního úvazku.

2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený vyjadřuje přepočet na plně zaměstnané (s plnou pracovní dobou). Do evidenčního počtu zaměstnanců se zahrnují všichni stálí i dočasní zaměstnanci, kteří jsou ke zpravodajské jednotce v pracovním, služebním nebo členském poměru (kde součástí členství je pracovní vztah). Nezahrnují se např. ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (nepracují-li současně v pracovním poměru), učni, osoby pracující pro firmu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, osoby vykonávající veřejné funkce (např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů, soudci, aj.).

Kontakt:

Mgr. Tereza Mildorfová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 108
E-mail: tereza.mildorfova@czso.cz