Porážka hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2023

 

V Plzeňském kraji bylo v roce 2023 poraženo více kusů skotu než ve stejném období předchozího roku. V případě porážky prasat šlo o meziroční pokles. Nejvyšší regionální produkce masa bez drůbežího v roce 2023 byla zaznamenána v měsíci říjnu.

V průběhu roku 2023 bylo v Plzeňském kraji poraženo 30 384 kusů skotu, což bylo o 1 543 kusů více než ve stejném období roku 2022, největší početní nárůst je patrný u krav (o 1 012 kusů), dále pak u jalovic (o 387 kusů). Celkem bylo v regionu vyrobeno 21,3 tis. tun jatečné hmotnosti masa bez drůbežího, z toho 9,3 tis. tun tvořilo hovězí maso včetně telecího a 12,0 tis. tun maso vepřové.

Na první místo v počtu poražených kusů skotu se zařadil Pardubický kraj s 56,3 tisíci, na místo druhé Vysočina (49,2 tisíc kusů), v obou případech došlo k meziročnímu navýšení. Třetí příčku obsadil Plzeňský kraj, který zaznamenal meziroční nárůst ve sledovaném období o 5,4 % a na celkovém počtu poražených zvířat v ČR se podílel 13,3 %. Během roku 2023 byla zjištěna v rámci regionu nejvyšší porážka skotu v měsíci listopadu a naopak nejnižší v červenci. Průměrná živá hmotnost skotu ve výše uvedeném období činila v regionu 579,4 kg na kus, což bylo v průměru o 1,8 kg na kus více v porovnání s průměrnou hodnotou v ČR. Naopak tomu bylo u živé hmotnosti u býků, kde byl průměr v ČR o 12,7 kg vyšší než v Plzeňském kraji.

 

Graf: Porážka hospodářských zvířat a výroba masa v Plzeňském kraji v roce 2023

 

V případě porážky prasat v Plzeňském kraji byl zaznamenán meziroční pokles o 6 689 kusů, což bylo o 5,1 % méně než v období ledna až prosince předchozího roku. Nejvíce prasat v regionu v průběhu roku porazili v měsíci březnu a nejméně v září. V souvislosti s poklesem poražených kusů v Plzeňském kraji se zde snížila také výroba vepřového masa, a to o 484 tun jatečné hmotnosti. Průměrná živá hmotnost prasat (bez prasnic a kanců) byla nejvyšší mezi kraji, činila 123,1 kg a převýšila hodnotu průměru ČR o 5,2 kg/ks.

Mezikrajské srovnání také ukázalo, že největší počet poražených prasat byl evidován v Jihočeském kraji (542,3 tisíce kusů). Plzeňský region se s 125,5 tisíci kusy zařadil na sedmé místo a naopak nejmenší počet byl zjištěn v kraji Zlínském (49,3 tisíce kusů). Nejvíce vepřového masa bylo tedy vyrobeno v Jihočeském kraji (50,4 tun jatečné hmotnosti) a jeho podíl tvořil zhruba čtvrtinu celkové produkce vepřového masa v ČR.

Kartogram: Výroba masa (bez drůbežího) podle krajů v roce 2023

 

V Plzeňském kraji byl zaznamenán v období ledna až prosince v porovnání se stejným obdobím roku 2022 vyšší počet porážek u ovcí včetně jehňat, hodnota poražených kusů u ovcí byla shodná, v případě samotných jehňat došlo k nárůstu o 12,5 %. V průběhu roku 2023 bylo poraženo 715 ovcí, z toho 548 jehňat, nejvyšší porážka byla v dubnu a nejnižší v únoru. Region se zařadil na třetí místo mezi zveřejněnými údaji za kraje, nejvyšší porážka u tohoto druhu zvířat byla evidována ve Středočeském kraji včetně Prahy (celkem téměř 2 tisíce kusů) a v Pardubickém kraji (756 ks).

Výroba skopového a zároveň kozího masa v kraji jen mírně vzrostla na současnou hodnotu 11 tun jatečné hmotnosti a podílela se 8,9 % na celkové výrobě tohoto druhu masa v ČR. Největším producentem skopového a kozího masa byla Praha a Středočeský kraj, kde bylo dohromady vyrobeno 28,6 % z celorepublikové produkce.

Výroba jatečné drůbeže v roce 2023 činila v Plzeňském kraji 27 386 tun živé hmotnosti, meziroční pokles činil 0,9 %. Výroba jatečné drůbeže tvořila 10,6 % objemu výroby v ČR. V produkci jatečné drůbeže se Plzeňský kraj umístil na čtvrtém místě. Nejvyšší objem produkce jatečné drůbeže byl dosažen v krajích Jihomoravském (56 566 tun živé hmotnosti) a Středočeském včetně Prahy (52 385 tun živé hmotnosti), naopak nejnižší byl v krajích Karlovarském (630 tun živé hmotnosti) a Libereckém (2 688 tun živé hmotnosti).

Graf: Výroba jatečného skotu, prasat a drůbeže v Plzeňském kraji (vyznačeny maximální  a minimální hodnoty)

 

 

Růst nebo pokles zemědělské produkce ovlivňuje celá řada faktorů. Jedním z těchto faktorů je cenový vývoj na světových trzích, který se řídí poptávkou a nabídkou. Ceny placené producentům často nestačí pokrýt náklady vynaložené do zemědělské produkce. V současné době se nepříznivě na růstu cen zemědělské produkce podílejí rostoucí ceny energií, krmiva, v neposlední řadě přispívá k nepříznivé situaci i změna klimatu, a proto zaleží i na výši dotací, které stát může poskytnout zemědělcům k udržení jejich produkce.

 

Tabulka: Porážka hospodářských zvířat a výroba masa v Plzeňském kraji

 

 

Kontakt:

Mgr. Tereza Mildorfová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 108
E-mail: tereza.mildorfova@czso.cz

 

  • Porážka hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2023 (aktualita v pdf)
  • Porážka hospodářských zvířat a výroba masa v Plzeňském kraji (tabulka)