Organizační statistika v Plzeňském kraji k 31. 12. 2018

 

V Plzeňském kraji bylo k 31. 12. 2018 evidováno 147 014 ekonomických subjektů, s 5,1 % tvoří podíl z celkového počtu evidovaných ekonomických subjektů v ČR. Nejvíce subjektů působilo v odvětvích Velkoobchod a maloobchod včetně oprav a údržby motorových vozidel, Průmysl celkem (včetně Zpracovatelského průmyslu) a Stavebnictví. V letech 2014–2018 zaznamenaly nejvyšší nárůst subjekty v odvětvích Informační a komunikační činnosti (nárůst o 53,5 %), naopak v Peněžnictví a pojišťovnictví došlo k razantnímu úbytku subjektů (pokles o 51,4 %). Podle právní formy jsou nejvíce zastoupeni z fyzických osob živnostníci, z právnických osob tvoří majoritní podíl obchodní společnosti, a to společnosti s r.o. Mezi největší zaměstnavatele kraje patří Fakultní nemocnice Plzeň, firmy lokalizované v průmyslových zónách v Plzni a v zónách vystavěných podél dálnice D5.

Registr ekonomických subjektů (RES) je veřejným seznamem a datovým zdrojem pro organizační statistiku, který vytváří a spravuje Český statistický úřad na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů. Registr poskytuje kromě identifikačních údajů jednotlivých subjektů také informaci o jejich ekonomické aktivitě, právní formě, převažující činnosti CZ-NACE, kategorii počtu zaměstnanců a institucionálním sektoru. Průběžně je aktualizován daty ze statistických zjišťování a údaji z obchodního rejstříku, živnostenských úřadů a z dalších administrativních zdrojů.

Graf: Subjekty podle převažující ekonomické činnosti CZ-NACE v Plzeňském kraji a ČR k 31. 12. 2018

 

Podle převažující ekonomické činnosti je registrováno v České republice nejvíce subjektů v oblasti Velkoobchodu a maloobchodu včetně oprav a údržby motorových vozidel. V Plzeňském kraji se toto odvětví podílí 22,6 % na celkovém počtu ekonomických subjektů. Mezi další majoritně zastoupená odvětví v Plzeňském kraji se řadí Průmysl celkem (12,9 %) a Stavebnictví (11,3 %). Veřejná správa a obrana včetně povinného sociálního zabezpečení tvoří nejnižší podíl z celkového počtu ekonomických subjektů, v Plzeňském kraji bylo toto odvětví zastoupeno jen u 0,9 % subjektů.

Od roku 2014 narostl počet ekonomických subjektů v Plzeňském kraji nejvíce v odvětví týkajícího se Informační a komunikační činnosti (o 53,5 %), navýšení se projevilo také u odvětví Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (o 14,2 %) a Zemědělství, lesnictví a rybářství (o 14,1 %). Opakem je Peněžnictví a pojišťovnictví, kde byl zaznamenán největší propad počtu ekonomických subjektů ve srovnání s rokem 2014 (o 51,4 %).

 

Tabulka: Ekonomické subjekty v Plzeňském kraji a jeho okresech (k 31. 12.)

 

Nejpočetnější skupinu registrovaných subjektů v Plzeňském kraji podle právní formy tvoří živnostníci, k 31. 12. 2018 bylo evidováno celkem 101 512 fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona, což představuje 69,0 % z celkového počtu ekonomických subjektů v kraji. V pořadí druhou významnou skupinu subjektů zastupují společnosti s r.o., které se podílí 11,1 % na celkovém počtu ekonomických subjektů v Plzeňském kraji.

V porovnání mezi jednotlivými okresy v kraji je evidentní, že výhodné lokality města Plzně využívá většina subjektů. V okresech Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever je registrováno 71,7 % společností s ručením omezeným z celkového počtu společností tohoto typu obchodních společností v Plzeňském kraji. Z celkového počtu živnostníků v kraji je registrováno ve jmenovaných okresech 58,8 % živnostníků.

Klesající trend u svobodných povolání a družstev pokračuje, v letech 2014–2018 je zaznamenán pokles u svobodných povolání o 30,8 %, u družstev o 16,2 %. Naopak rostoucí trend trvá u zemědělských podnikatelů (o 24,9 %) a společností s ručením omezeným (o 16,0 %).

 

Graf: Počet ekonomických subjektů podle právní formy v Plzeňském kraji k 31. 12. 2018

Podle velikostní kategorie počtu zaměstnanců jsou v Plzeňském kraji nejpočetněji zastoupeny podniky nazývané mikropodniky, jsou to subjekty do 10 zaměstnanců, jichž bylo k 31. 12. 2018 v registru ekonomických subjektů evidováno přes 9,9 tisíce. Více než 60 % subjektů neuvádí počet zaměstnanců a subjekty vedené bez zaměstnanců tvoří podíl přesahující 30 %. Od roku 2014 byl zaznamenán významný nárůst u podniků v kategorii nad 1 000 zaměstnanců (o 25 %). V letech 2014–2018 mírně ubylo subjektů do 10 zaměstnanců (o 0,5 %) a v kategorii 250–999 zaměstnanců (o 1,0 %).

K 31. 12. 2018 sídlí v regionu celkem 25 firem, které zaměstnávají více než 1 tis. zaměstnanců, z toho 15 firem je lokalizováno v okrese Plzeň-město. Fakultní nemocnice Plzeň je největším zaměstnavatelem Plzeňského regionu s více než 5 000 zaměstnanci. Neméně významnými subjekty v regionu, které patří do kategorie firem s 2 500−2 999 zaměstnanci, jsou Západočeská univerzita v Plzni, MD ELEKTRONIK spol. s r.o. a Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje.

 

Tabulka: Ekonomické subjekty s 1 500 a více zaměstnanci v Plzeňském kraji k 31. 12. 2018

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail:  lenka.hamouzova@czso.cz

  • Organizační statistika v Plzeňském kraji k 31. 12. 2018