Organizační statistika v Plzeňském kraji k 31. 12. 2016

 

V Plzeňském kraji bylo k 31. 12. 2016 evidováno sídlo 144 545 ekonomických subjektů, u nichž ve 48,3 % případů byla zjištěna aktivita. Nejvíce subjektů působilo v odvětvích Velkoobchod a maloobchod včetně oprav a údržby motorových vozidel, Průmysl a Stavebnictví. V letech 2013 až 2016 zaznamenaly nejvyšší nárůst subjekty v odvětvích Zemědělství, lesnictví a rybářství, nejvyšší propad naopak subjekty v Peněžnictví a pojišťovnictví. Z hlediska právní formy byli v registru ekonomických subjektů nejvíce zastoupeni živnostníci a obchodní společnosti. Mezi největší zaměstnavatele kraje patří Fakultní nemocnice Plzeň a firmy lokalizované v průmyslových zónách zejména podél dálnice D5.

Registr ekonomických subjektů je datovým zdrojem pro organizační statistiku, který vytváří a spravuje Český statistický úřad na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů. Registr je veřejným seznamem ekonomických subjektů, který poskytuje kromě identifikačních údajů jednotlivých subjektů také informaci o jejich ekonomické aktivitě, právní formě, převažující činnosti
CZ-NACE, kategorii počtu zaměstnanců a institucionálním sektoru. Průběžně je aktualizován daty ze statistických zjišťování a údaji z obchodního rejstříku, živnostenských úřadů a z dalších administrativních zdrojů.

V registru ekonomických subjektů Plzeňského kraje bylo k 31. 12. 2016 zaznamenáno 144 545 ekonomických subjektů, což představovalo 5,1 % všech evidovaných subjektů v ČR. Z meziročního srovnání vyplývá, že od konce roku 2015 došlo k mírnému navýšení počtu těchto subjektů v kraji o 1 067 (0,7 %).

Z celkového počtu ekonomických subjektů vykazovalo aktivitu jen 69 886 subjektů, tj. 48,3 %. Podle zjištěné ekonomické aktivity v rámci subjektů zapsaných v registru se Plzeňský kraj v porovnání s ostatními kraji umístil na čtvrtém nejnižším místě. Nižší zjištěnou ekonomickou aktivitu oproti Plzeňskému kraji vykazovaly kraje Liberecký (46,3 %), Ústecký (45,7 %) a Karlovarský (43,6 %). Nejvyššího podílu subjektů se zjištěnou ekonomickou aktivitou dosáhl naopak Kraj Vysočina (54,6 %) a Hlavní město Praha (53,7 %). V ČR bylo z celkového počtu 2 807 532 ekonomických subjektů 50,9 % subjektů se zjištěnou aktivitou.

 

Graf: Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti CZ-NACE v Plzeňském kraji a ČR (k 31. 12.)

 

Z hlediska struktury podle CZ-NACE působilo ve všech krajích nejvíce subjektů v oblasti Velkoobchodu a maloobchodu včetně oprav a údržby motorových vozidel. V Plzeňském kraji činilo toto odvětví 22,8 % z celkového počtu ekonomických subjektů. K dalším četněji zastoupeným odvětvím v krajích ČR, tedy i v Plzeňském kraji, patřil Průmysl (12,8 %) a Stavebnictví (11,2 %). Nejnižší podíl z celkového počtu ekonomických subjektů tvořilo odvětví Veřejná správa a obrana včetně povinného sociálního zabezpečení. V Plzeňském kraji bylo toto odvětví zastoupeno jen u 0,9 % subjektů.

V období let 2013 až 2016 se počet ekonomických subjektů v Plzeňském kraji zvýšil nejvíce v odvětvích Zemědělství, lesnictví a rybářství (o 12,1 %), Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (o 9,7 %) a Informační a komunikační činnosti (o 8,0 %). Naopak největší propad počtu ekonomických subjektů oproti roku 2013 byl zřejmý v Peněžnictví a pojišťovnictví (o 25,2 %).

V roce 2016 byl podíl ekonomických subjektů v primárním sektoru v Plzeňském kraji oproti průměru ČR  vyšší o 2,0 procentního bodu a v sekundárním o 0,7 procentního bodu, naopak v terciárním sektoru nižší o 3,0 procentního bodu. Podíl subjektů s nezjištěnou činností podle odvětví CZ-NACE byl v Plzeňském kraji v porovnání s ČR vyšší o 0,3 procentního bodu.

 

Graf: Ekonomické subjekty podle sektorů k 31. 12. 2016

 

K 31. 12. 2016 bylo v Plzeňském kraji zapsáno 114 325 fyzických osob, což představovalo z celkového počtu ekonomických subjektů v kraji 79,1 % a z celkového počtu fyzických osob v ČR 5,4 %. V případě zbylých 30 220 subjektů se jednalo o osoby právnické, které tak tvořily jen 20,9 % celkového počtu subjektů v kraji a zároveň se na celkovém počtu právnických osob v ČR podílely 4,3 %.

Nejčetněji zastoupenou právní formou v Plzeňském kraji byly na konci roku 2016 živnostníci (fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona), kterých se v registru ekonomických subjektů vyskytovalo 98 606, tj. 68,2 % ze všech ekonomických subjektů kraje. Na druhém místě se nacházely obchodní společnosti spadající do oblasti právnických osob, jejichž hlavní složky tvoří společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. V registru ekonomických subjektů Plzeňského kraje tvořily obchodní společnosti 11,3 %, z nichž 94,0 % patřilo do skupiny společností s ručením omezeným.

Tabulka: Ekonomické subjekty v Plzeňském kraji (k 31. 12.)

 

Z hlediska časového vývoje ekonomických subjektů podle právní formy se mezi lety 2013 až 2016 projevil nejvyšší pokles u svobodných povolání (o 25,9 %) a družstev (o 12,4 %), naopak nejvíce vzrostl počet ekonomických subjektů u zemědělských podnikatelů (o 23,3 %) a společností s ručením omezeným (o 12,3 %).

U více než 60 % ekonomických subjektů nebyla v registru uvedena velikostní kategorie počtu zaměstnanců a přes 30 % dále tvořily subjekty vedené bez zaměstnanců. V kraji se nejčastěji vyskytovaly tzv. mikropodniky (subjekty do 10 zaměstnanců), jejichž počet v roce 2016 překročil hranici 10 tisíc. V rozmezí let 2013 až 2016 byl mapován nejvyšší úbytek ekonomických subjektů v kategorii 20−49 zaměstnanců (o 5,6 %), naopak nejvyšší růst byl zjištěn ve skupině 500−999 zaměstnanců (o 11,8 %).

Zařazení ekonomických subjektů do institucionálních sektorů vychází z Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů (ESA 2010). Každý sektor (subsektor) se skládá z jednotek, které mají podobné základní činnosti, funkce a ekonomické chování a patří ke stejnému typu výrobce.

Ve struktuře ekonomických subjektů podle institucionálních sektorů byl ve všech krajích zastoupen nejvíce sektor domácností. V roce 2016 činil podíl sektoru domácností v Plzeňském kraji 82,0 %. Tento sektor zahrnuje mimo jiné jednotlivce nebo skupiny jednotlivců jako konečné spotřebitele a drobné podnikatele produkující tržní výrobky a služby. Druhý nejčetněji zastoupený sektor v Plzeňském kraji představovaly nefinanční podniky, které se na celkovém počtu subjektů podílely 11,6 %. Nejnižší podíl mezi institucionálními sektory byl patrný v případě finančních institucí, a to pouhých 0,1 %.

 

Graf: Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů v Plzeňském kraji k 31. 12. 2016

 

V Plzeňském kraji mělo k 31. 12. 2016 sídlo celkem 20 firem s 1 000 a více zaměstnanci. Jedná se o firmy lokalizované zejména v průmyslových zónách města Plzně a v okolí dálnice D5 v okrese Tachov a Plzeň-jih. K největším zaměstnavatelům kraje patří Fakultní nemocnice Plzeň s více než 4 000 zaměstnanci, dále také BORGERS CS spol. s r.o., MD ELEKTRONIK spol. s r.o. a International Automotive Components Group s.r.o. patřící do kategorie firem s 2 500−2 999 zaměstnanci.

 

Tabulka: Ekonomické subjekty s 1 000 a více zaměstnanci v Plzeňském kraji k 31. 12. 2016

 

  • Organizační statistika v Plzeňském kraji k 31. 12. 2016