Nezaměstnanost a neaktivita mladých lidí ve věku 15 až 24 let

 

Rada EPSCO přijala 3. března 2017 usnesení s cílem řešit problematiku nezaměstnanosti a neaktivity mladých lidí. Přehled klíčových ukazatelů o zaměstnanosti a sociálních ukazatelů byl definován ve Společné zprávě o zaměstnanosti v EU.

Společná zpráva o zaměstnanosti (JER) zdůrazňuje, jak členské státy v letech 2015 a 2016 zrychlily své reformní úsilí o zlepšení situace mladých lidí v období přechodu ze školy do práce. Pro tuto skupinu mladých lidí ve věku 15 až 24 let bylo navrženo opatření „Záruka pro mladé lidi“, která má zlepšit jejich postavení na trhu práce a to formou dalšího vzdělávání, vyučení a absolvování stáže. Evropským finančním zdrojem těchto aktivit, které dosud využilo 10 milionů mladých lidí, se stala Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých.

Mimo zaměstnání, vzdělávání nebo odbornou přípravu NEET[1] bylo v EU 6,3 milionů mladých lidí ve věku 15 až 24 let, což představuje 11,5 % z celkového počtu mladých v této věkové skupině. V porovnání s rokem 2012, kdy tento stav kulminoval, se počet mladých této skupiny výrazně snížil, v současné době je mírně nad dosaženou úrovní v roce 2008. Nicméně vysoká míra tohoto ukazatele nad 15 % byla stále ještě zaznamenána v Bulharsku, Chorvatsku, Itálii, Rumunsku a na Kypru.

V roce 2016 dosáhla míra nezaměstnanosti mladých v EU 18,7 %. Oproti roku 2013, kdy činila téměř 24 %, se výrazně snížila, v porovnání s rokem 2008 je stále o 2,8 procentních bodů vyšší. Od roku 2014 rozdíly poklesly, stále však existují mezi členskými zeměmi značné diference. Dva členské státy (Španělsko a Řecko) překročily v nezaměstnanosti mladých úrovně 40 %.

 

Nezaměstnanost mladých lidí v ČR a krajích podle VŠPS

Ve 4. čtvrtletí 2016 dosáhla specifická míra nezaměstnanosti mladých ve věku 15 až 24 let v ČR 10,8 %. Oproti roku 2010 se snížila o 6,6 procentních bodů. V rámci zemí EU byla Česká republika úspěšná, obsadila druhé místo za Německem. Nezaměstnanost mladých lidí zde patří k nejnižším v Evropě.

Specifická míra nezaměstnanosti mladých lidí v Plzeňském kraji dosáhla 10,9 % a byla v porovnání s průměrem za ČR o 0,1 procentního bodu vyšší. Plzeňský kraj se ve 4. čtvrtletí 2016 v mezikrajském porovnání umístil na devátém nejvyšším místě. V rozmezí let 2010 až 2016 klesla nezaměstnanost mladých v regionu o 3,4 %.

Vzhledem k nízké reprezentativnosti údaje ve 4. čtvrtletí 2016 za zaměstnané ve věku 15 až 19 let ve Zlínském kraji nebylo možné vypočítat specifickou míru nezaměstnanosti ve věku 15 až 24 let a zobrazit tento ukazatel v následujícím grafu. Obdobná situace vznikla i v Plzeňském kraji, kde nebyl dostatečně reprezentativní údaj za nezaměstnané ve věku 15 až 24 let ve 4. čtvrtletí 2015.

Graf: Specifická míra nezaměstnanosti mladých lidí ve věku 15 až 24 let

 

Mladí lidé se na trhu práce nejlépe uplatnili v kraji Vysočina, kde specifická míra nezaměstnanosti mladých ve věku 15 až 24 let dosáhla hodnoty 7,5 %. Naopak nejvyšší hodnota tohoto ukazatele byla zaznamenána ve Středočeském kraji (15,7 %).

Při vstupu na trh práce se mladí absolventi setkávají s celou řadou problémů, ke kterým patří neodpovídající struktura vzdělání a nedostatek praktických zkušeností. Praktické přípravě ve vzdělávání mladých a jejich spolupráci se zaměstnavateli nebyl zatím věnován dostatečný význam. Někteří mladí absolventi se vzhledem k nedostatečné praxi obtížně uplatňují na trhu práce.

 

Ekonomická neaktivita mladých lidí v ČR a krajích podle VŠPS

Ve 4. čtvrtletí 2016 činil podíl ekonomicky neaktivních mladých lidí na populaci ve věku 15 až 24 let v ČR 67,5 %. V průběhu šesti let se snížil o 1 procentní bod, v Plzeňském kraji dosáhl výše 64,1 %. Mezi lety 2010 a 2016 klesl o 1,8 procentního bodu, což představuje pátý nejnižší podíl v mezikrajském porovnání. Nejvyšší hodnota ekonomicky neaktivních mladých lidí byla zaznamenána v Pardubickém kraji (60,6 %), naopak nejvyšší byla dosažena v Hl. městě Praha (73,5 %).

Graf: Podíl ekonomicky neaktivních ve věku 15 až 24 let ve 4. čtvrtletí 2016

 

Zdroje: Uneployment and inactivity of young people – do we see progress and the right policy responses? URL: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2811&furtherNews=yes [cit. 23. 5. 2017]; Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (MPSV)[1] Míra ukazatele NEET = podíl mladých ve věku 15 až 24 let mimo zaměstnání, vzdělávání nebo odbornou příprava na celkovém počtu mladých ve stejném věku.

 

  • Nezaměstnanost a neaktivita mladých lidí ve věku 15 až 24 let