Míra inflace v České republice v roce 2023

 

Průměrná míra inflace v České republice za rok 2023 činila 10,7 %. Oproti roku 2022 došlo ke snížení o 4,4 procentního bodu. Celková roční míra inflace tak byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky, nejvyšší byla v roce 1993, kdy činila 20,8 %. Vývoj spotřebitelských cen nejvíce ovlivnil nárůst cen bydlení (nájemné, elektřina, vodné, stočné, teplo a teplá voda), alkoholických nápojů a tabáku (lihoviny, pivo, víno, tabákové výrobky), stravovacích a ubytovacích služeb. Naopak došlo k poklesu cen potravin, nealkoholických nápojů nebo pohonných hmot. 

Písemné potvrzení o výši inflace si můžete objednat na telefonních číslech 377 612 108 nebo 737 280 476, na e-mailové adrese infoservisplzen@czso.cz anebo jej získáte na našem infoservisu při předem sjednané osobní návštěvě.

Podrobnější aktuální informace včetně meziměsíčního porovnání najdete v rychlé informaci a analýze zveřejněné na našich centrálních stránkách zde: https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace, kde si také můžete stáhnout výpis ze zjišťování s elektronickým podpisem.

 

 

Co je inflace, jak se měří?

Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen. Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 450) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).

K čemu se míra inflace používá?

Informace o dosažené míře inflace jsou využívány např. pro účely valorizace mezd, důchodů a sociálních příjmů. V neposlední řadě jsou tyto informace využívány také v souvislosti s nájemními či jinými smlouvami, v nichž je zakotvena revize původně dohodnutého finančního plnění v závislosti na vývoji inflace.

Která míra inflace je ta "pravá"?

Pro správnou interpretaci každého cenového indexu je nutno si vždy uvědomit, ke kterému období je počítán. Při vyjadřování míry inflace pomocí indexu spotřebitelských cen jsou často uváděna různá čísla, která, i když rozdílná, jsou správná. Podmínkou je přesné věcné, prostorové a časové vymezení. To znamená uvést jednoznačně období, za které je míra inflace uváděna a dále základ, k němuž se vymezené období porovnává.
Nejčastěji jsou používány níže uvedené míry inflace:

1.     Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců)

Průměrná roční míra inflace - jedná se o hodnotu téhož ukazatele v prosinci daného roku.

2.     Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku (vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku)

3.     Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci (vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozímu měsíci)

 

Kontakt:

Mgr. Tereza Mildorfová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 108, 737 280 476
E-mail: tereza.mildorfova@czso.cz