Kriminalita, nehody, požáry v Plzeňském kraji v roce 2021

 

V roce 2021 bylo v Plzeňském kraji meziročně registrováno méně trestných činů, nejvíce jich bylo spácháno v rámci kraje v okrese Plzeň-město. Počet dopravních nehod v regionu vzrostl, a také počet zemřelých osob při nich. Částka věcných škod způsobených dopravními nehodami se zvýšila meziročně téměř o čtvrtinu. V regionu došlo k poklesu požárů i škod jimi způsobených.

Kriminalita v Plzeňském kraji

Podle údajů Policejního prezidia ČR bylo v Plzeňském kraji v roce 2021 spácháno 8 224 registrovaných trestných činů, což představuje nejnižší počet trestné činnosti v celé časové řadě od roku 1991. Nejvyšší počet trestné činnosti byl zaznamenán v roce 1999, a to 18 446 registrovaných trestných činů, což byl více než dvojnásobek trestných činů zaznamenaných v roce 2021. Meziročně se snížila trestná činnost o 8,6 %. V celorepublikovém měřítku se Plzeňský kraj podílí 5,4 % na celkové registrované trestné činnosti a řadí se na šesté místo. Na celkové registrované trestné činnosti v ČR se nejvíce podílel kraj Hl. město Praha s téměř 23,0 %, naopak nejmenší podíl byl v Karlovarském kraji (2,4 %).

Celkové procento objasněnosti se od roku 2011 v Plzeňském kraji pohybuje v rozmezí 44,5–54,4 %. V roce 2021 objasnila policie v regionu 47,0 % registrovaných trestných činů, čímž se Plzeňský kraj zařadil po Hl. městě Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji na čtvrté místo s nejnižším podílem objasněných případů.

Graf: Kriminalita v Plzeňském kraji v letech 2011–2021

Z pohledu regionálního uspořádání uvnitř kraje bylo registrováno nejvíce trestných činů v okrese Plzeň‍-‍město (3 830), což byla téměř polovina z celkového počtu registrovaných trestných činů. Nejnižší podíl trestné činnosti byl zaznamenán v okrese Rokycany (6,8 %). Celkově došlo v kraji meziročně k poklesu registrovaných trestných činů. V okrese Tachov byl zaznamenán nejvyšší pokles, a to o 13,0 % registrovaných trestných činů proti předchozímu roku.

Nejvíce trestných činů se podařilo objasnit policejním orgánům v okrese Domažlice (62,7 %), nejméně potom v okrese Plzeň‍-‍město (34,8 %). Ve srovnání s rokem 2020 byl v regionu zaznamenán v roce 2021 nárůst procenta objasněnosti trestních činů ve všech jeho okresech, nejvíce v okrese Rokycany, a to o 7,9 procentních bodů. Celkově došlo v Plzeňském kraji oproti roku 2020 ke zvýšení procenta objasněnosti trestných činů o 2,5 procentního bodu.

Tabulka: Kriminalita v Plzeňském kraji a jeho okresech v roce 2021

 

Většina registrovaných trestných činů je klasifikována obecným činem a v Plzeňském kraji představoval v roce 2021 jejich podíl na celkovém počtu trestných činů 73,4 %. Z oblasti obecné kriminality je nejvíce trestných činů majetkových (64,5 %) a násilných (10,6 %). Z majetkové trestné činnosti se jedná  především o krádeže vloupáním, jež představovaly necelou třetinu obecných trestných činů (29,4 %). Hospodářská kriminalita se v kraji podílela 8,8 % na celkovém počtu registrovaných trestných činů. Z násilných činů se jedná nejčastěji o úmyslné ublížení na zdraví, porušování domovní svobody nebo nebezpečné vyhrožování apod. V porovnání s rokem předchozím kriminalisté zaznamenali celkově pokles o 772 registrovaných trestných činů, u obecné kriminality se jednalo o pokles o 9,5 %, u hospodářské kriminality o 11,8 %.

Kartogram: Kriminalita podle krajů v roce 2021

 

Dopravní nehody v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji bylo v roce 2021 zaznamenáno celkem 3 914 dopravních nehod a v celorepublikovém porovnání byl Plzeňský kraj po kraji Karlovarském druhým regionem s nejnižším počtem dopravních nehod. Ve sledované časové řadě od roku 2011 byl počet dopravních nehod nejnižší v roce 2014. Od roku 2014 je sledován rostoucí trend až do roku 2020, kdy došlo k meziročnímu poklesu dopravních nehod. V roce 2021 počet dopravních nehod opět mírně vzrostl (meziročně o 4,9 %). Nehodovost v kraji v přepočtu na 1 000 obyvatel byla v roce 2019 nejvyšší od roku 2011 (7,0 nehod na 1 tis. obyvatel). Plzeňský kraj měl v roce 2021 druhou nejnižší nehodovost (6,8 nehod na 1 tis. obyvatel) ve srovnání s ostatními kraji. Nejnižší nehodovost byla zaznamenána v Jihomoravském kraji (5,4 nehod na 1 tis. obyvatel), naopak nejvyšší nehodovost byla v Ústeckém kraji (14,1 nehod na 1 tis. obyvatel).

Graf: Dopravní nehody v Plzeňském kraji v letech 2011–2021

Věcné škody na majetku způsobené dopravními nehodami v roce 2021 dosáhly v kraji částky 315,3 mil. Kč. V mezikrajském porovnání se tak Plzeňský kraj s podílem 4,7 % na věcných škodách celkově zařadil na desáté místo. Ve srovnání s rokem 2020 částka za majetkové škody v roce 2021 vzrostla o 61,2 mil. Kč, tj. relativní nárůst o 24,1 %.

Tabulka: Vybrané údaje o dopravních nehodách v Plzeňském kraji

 

Při dopravních nehodách bylo v roce 2021 usmrceno 34 osob, o 3 osoby více než v předchozím roce, osob s těžkým zraněním bylo 84. U nehod s lehkým zraněním v meziročním srovnání byl zaznamenán pokles o 3,4 % (o 50 osob méně). Plzeňský kraj se zařadil na druhé místo s tragickými následky dopravních nehod (8,7 úmrtí na 1 tis. nehod). Mezi kraji byla nejhorší situace v Jihočeském kraji (10,4 úmrtí na 1 tis. nehod), naopak nejméně tragické následky dopravních nehod byly registrovány v Hl. městě Praze (1,3 úmrtí na 1 tis. nehod).

Tabulka: Dopravní nehody podle krajů v roce 2021

 

Požáry v Plzeňském kraji

Zdrojem údajů o požárech a zásahů hasičských záchranných sborů pro ČSÚ jsou data zpracovaná hasičskými záchrannými sbory. V roce 2021 došlo ke vzniku 1 019 požárů, což znamenalo meziroční pokles o 6,1 %. Nemalý podíl na vyšším počtu vzniklých požárů měl zajisté vliv dlouhotrvajícího sucha a vyšších teplot v průběhu letních měsíců v posledních několika letech. Ve sledovaném období 2011 až 2021 vzniklo nejvíce požárů v roce 2015 (1 244). Mezi kraji se Plzeňský region zařadil na třetí místo s nejvyšším počtem požárů v přepočtu na 1 000 obyvatel (1,8 požárů na 1 tis. obyvatel). Plzeňský kraj se na celkovém počtu požárů v ČR podílel 6,3 %.

Škoda způsobená požáry v roce 2021 byla vyčíslena na 172 mil. Kč, v meziročním srovnání došlo k poklesu o 7,1 %. Přepočtená hodnota škody na 1 požár v Plzeňském kraji činila 168,5 tis. Kč a z celorepublikového pohledu byla nižší o 100,5 tis. Kč než průměr ČR (269,0 tis. Kč). Během zásahů hasičských záchranných sborů byl před požárem v Plzeňském regionu uchráněn majetek v hodnotě 844,4 mil. Kč.

V roce 2021 bylo při požárech v Plzeňském kraji zraněno 63 osob a ve sledovaném období od roku 2011 se jednalo o průměrnou hodnotu počtu zraněných osob v kraji, v meziročním srovnání počet zraněných vzrostl o 53,7 %.

Tabulka: Vybrané údaje o požárech v Plzeňském kraji

Graf: Požáry v Plzeňském kraji v letech 2011–2021

Z regionálního pohledu byl největší podíl požárů zaznamenán v okrese Plzeň‌-‍město (30,3 %), přesto byl počet požárů v přepočtu na 1 000 obyvatel v tomto okrese druhý nejnižší (1,6). Naopak nejvyšší hodnoty nabyl tento ukazatel v okrese Tachov (2,2).

Tabulka: Požáry v Plzeňském kraji a jeho okresech v roce 2021

 

Na přímých škodách způsobených požáry se nejvíce podílel okres Plzeň-město (42,5 %), přímá škoda zde dosáhla částky 73,0 mil. Kč. Škoda způsobená požáry byla naopak nejnižší v okrese Rokycany, kde dosáhla částky jen 9,3 mil. Kč. Relativní ukazatel přímé škody na 1 požár byl nejvyšší v okrese Plzeň-město (236 tis. Kč), nejnižší v okrese Klatovy (94 tis. Kč). Nejvyšší podíl uchráněného majetku kraje před požáry byl zaznamenán v okrese Plzeň-město (42,4 %), a to v hodnotě 358,1 mil. Kč.

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

  • Kriminalita, nehody, požáry v Plzeňském kraji v roce 2021 (aktualita v pdf)
  • Kriminalita podle krajů v roce 2021 (kartogram)
  • Kriminalita v Plzeňském kraji a jeho okresech v roce 2021 (tab. 01)
  • Vybrané údaje o dopravních nehodách v Plzeňském kraji (tab. 02)
  • Dopravní nehody podle krajů v roce 2021 (tab. 03)
  • Vybrané údaje o požárech v Plzeňském kraji (tab. 04)
  • Požáry v Plzeňském kraji a jeho okresech v roce 2021 (tab. 05)