Kriminalita, nehody, požáry v Plzeňském kraji v roce 2020

 

V roce 2020 bylo v Plzeňském kraji meziročně registrováno méně trestných činů, nejvíce jich bylo spácháno v rámci kraje v okrese Plzeň-město. Příznivě lze hodnotit i pokles počtu dopravních nehod a při nich zemřelých osob v kraji. Přesto však došlo v roce 2020 na území Plzeňského kraje k meziročnímu nárůstu věcných škod způsobených dopravními nehodami. Rovněž počet požárů v regionu i škody jimi způsobené mírně meziročně vzrostly.

Kriminalita v Plzeňském kraji

Podle údajů Policejního prezidia ČR bylo v Plzeňském kraji v roce 2020 spácháno 8 996 registrovaných trestných činů, což představuje nejnižší počet trestné činnosti v celé časové řadě od roku 1991. Nejvyšší počet trestné činnosti byl zaznamenán v roce 1999, a to 18 446 registrovaných trestných činů, což bylo dvakrát více než v roce 2020. Meziročně se snížila trestná činnost o 12,9 %. Pokles kriminality byl kromě jiného ovlivněn omezením pohybu obyvatel v rámci hygienicko-protiepidemických opatření v důsledku pandemie COVID19. V celorepublikovém měřítku se Plzeňský kraj podílí 5,4 % na celkové registrované trestné činnosti a řadí se na šesté místo. Na celkové registrované trestné činnosti v ČR se nejvíce podílel kraj Hl. město Praha s 23,0 %, naopak nejmenší podíl byl v Karlovarském kraji (2,7 %).

Celkové procento objasněnosti se od roku 2010 v Plzeňském kraji pohybuje v rozmezí 44,5–54,4 %. V roce 2020 objasnila policie v regionu 44,5 % registrovaných trestných činů, čímž se Plzeňský kraj zařadil po Hl. městě Praze a Jihomoravském kraji na třetí místo s nejnižším podílem objasněných případů.

 

 

Z pohledu regionálního uspořádání uvnitř kraje bylo registrováno nejvíce trestných činů v okrese Plzeň‍-‍město (4 362), což byla téměř polovina z celkového počtu registrovaných trestných činů. Nejnižší podíl trestné činnosti byl zaznamenán v okrese Rokycany (6,6 %). V okrese Klatovy byl zaznamenán nejvyšší pokles, a to o více než pětinu registrovaných trestných činů proti předchozímu roku.

Nejvíce trestných činů se podařilo objasnit policejním orgánům v okrese Domažlice (60,4 %), nejméně potom v okrese Plzeň‍-‍město (34,3 %). Ve srovnání s rokem 2019 byl v regionu zaznamenán v roce 2020 pokles procenta objasněnosti trestních činů ve všech jeho okresech, nejvíce v okrese Klatovy, a to o 9,6 procentních bodů. Celkově došlo v Plzeňském kraji oproti roku 2019 k poklesu procenta objasněnosti trestných činů o 3,2 procentního bodu.

 

 

Většina registrovaných trestných činů je klasifikována obecným činem a v Plzeňském kraji představoval v roce 2020 jejich podíl na celkovém počtu trestných činů 74,2 %. Z oblasti obecné kriminality je nejvíce trestných činů majetkových (66,2 %) a násilných (10,0 %). Z majetkové trestné činnosti se jedná  především o prosté krádeže, jež představovaly více než třetinu obecných trestných činů (35,0 %). Hospodářská kriminalita se v kraji podílela 9,1 % na celkovém počtu registrovaných trestných činů. Z násilných činů se jedná nejčastěji o úmyslné ublížení na zdraví, porušování domovní svobody nebo nebezpečné vyhrožování apod. V porovnání s rokem předchozím kriminalisté zaznamenali celkově pokles o 1 328 registrovaných trestných činů, u obecné kriminality se jednalo o pokles o 9,3 %, u hospodářské kriminality dokonce o 28,1 %.

 

Dopravní nehody v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji bylo v roce 2020 zaznamenáno celkem 3 731 dopravních nehod a v celorepublikovém porovnání byl Plzeňský kraj po kraji Karlovarském druhým regionem s nejnižším počtem dopravních nehod. Ve sledované časové řadě za posledních 10 let byl počet dopravních nehod nejnižší v roce 2010 a druhý nejnižší v roce 2014. Od roku 2014 je sledován rostoucí trend, přesto v roce 2020 došlo k meziročnímu poklesu dopravních nehod (o 8,8 %). Nehodovost v kraji v přepočtu na 1 000 obyvatel byla v roce 2019 nejvyšší od roku 2010, v roce 2020 došlo k mírnému poklesu. Plzeňský kraj měl tak druhou nejnižší nehodovost (6,3 nehod na 1 tis. obyvatel) ve srovnání s ostatními kraji. Nejnižší nehodovost byla zaznamenána v Jihomoravském kraji (5,9 nehod na 1 tis. obyvatel), naopak nejvyšší nehodovost byla v kraji Hl. město Praha (12,8 nehod na 1 tis. obyvatel).

 

Věcné škody na majetku způsobené dopravními nehodami v roce 2020 dosáhly v kraji částky 254,1 mil. Kč. V mezikrajském porovnání se tak Plzeňský kraj s podílem 4,2 % na věcných škodách celkově zařadil na desáté místo. Ve srovnání s rokem 2019 částka za majetkové škody v roce 2020 vzrostla o 6,7 mil. Kč, tj. relativní nárůst o 2,7 %.

 

 

Při dopravních nehodách bylo v roce 2020 usmrceno 31 osob, o 3 osoby více než v předchozím roce, osob s těžkým zraněním bylo 94. U nehod s lehkým zraněním v meziročním srovnání byl zaznamenán pokles o 9,1 % (o 148 osob méně). Plzeňský kraj se zařadil na druhé místo s tragickými následky dopravních nehod (8,3 úmrtí na 1 tis. nehod). Mezi kraji byla nejhorší situace v Jihočeském kraji (8,9 úmrtí na 1 tis. nehod), naopak nejméně tragické následky dopravních nehod byly registrovány v Hl. městě Praze (1,3 úmrtí na 1 tis. nehod). Pod vlivem alkoholu zavinili řidiči 301 dopravních nehod (více než polovina nehod se stala v okresech Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever). V porovnání s rokem 2019 klesl počet nehod pod vlivem alkoholu o 9,3 %.

 

Požáry v Plzeňském kraji

Zdrojem údajů o požárech a zásahů hasičských záchranných sborů pro ČSÚ jsou data zpracovaná hasičskými záchrannými sbory. V roce 2020 došlo ke vzniku 1 085 požárů, což znamenalo meziroční nárůst o 0,3 %. Nemalý podíl na vyšším počtu vzniklých požárů měl zajisté vliv dlouhotrvajícího sucha a vyšších teplot v průběhu letních měsíců v posledních několika letech. Ve sledovaném období 2010 až 2020 vzniklo nejvíce požárů v roce 2015 (1 244). Mezi kraji se Plzeňský region zařadil na šesté místo s nejvyšším počtem požárů v přepočtu na 1 000 obyvatel (1,8 požárů na 1 tis. obyvatel). Plzeňský kraj se na celkovém počtu požárů v ČR podílel 6,3 %.

Škoda způsobená požáry v roce 2020 byla vyčíslena na 185 mil. Kč, v meziročním srovnání došlo k nárůstu o 33,1 %. Přepočtená hodnota škody na 1 požár v Plzeňském kraji činila 170,4 tis. Kč a z celorepublikového pohledu byla vyšší o 21,6 tis. Kč než průměr ČR (148,9 tis. Kč). Během zásahů hasičských záchranných sborů byl před požárem v Plzeňském regionu uchráněn majetek v hodnotě 964,8 mil. Kč.

V roce 2020 bylo při požárech v Plzeňském kraji zraněno 41 osob a ve sledovaném období od roku 2010 se jednalo o nejnižší počet zraněných osob, v meziročním srovnání počet zraněných poklesl o 44,6 %.

 

 

Z regionálního pohledu byl největší podíl požárů zaznamenán v okrese Plzeň‌-‍město (26,9 %), přesto byl počet požárů v přepočtu na 1 000 obyvatel v tomto okrese nejnižší (1,5 požáru na 1 000 obyvatel). Naopak nejvyšší hodnoty nabyl tento ukazatel v okrese Tachov (2,5).

 

 

Na přímých škodách způsobených požáry se nejvíce podílel okres Rokycany (28,4 %), přímá škoda zde dosáhla částky 52,4 mil. Kč. Škoda způsobená požáry byla naopak nejnižší v okrese Plzeň‍-‍jih, kde dosáhla částky jen 8,3 mil. Kč. Relativní ukazatel přímé škody na 1 požár byl nejvyšší v okrese Rokycany (530 tis. Kč), nejnižší v okrese Plzeň‍-‌město (51 tis. Kč).

Nejvyšší podíl uchráněného majetku kraje před požáry byl zaznamenán v okrese Plzeň-sever (60,3 %), a to v hodnotě 582 tis. Kč.

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

  • Kriminalita, nehody, požáry v Plzeňském kraji v roce 2020 (aktualita v pdf)
  • Kriminalita podle krajů v roce 2020 (kartogram)
  • Kriminalita v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2020 (tab. 01)
  • Vybrané údaje o dopravních nehodách v Plzeňském kraji (tab. 02)
  • Dopravní nehody podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020 (tab. 03)
  • Vybrané údaje o požárech v Plzeňském kraji (tab. 04)
  • Požáry v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2020 (tab. 05)