Kriminalita, nehody, požáry v Plzeňském kraji v roce 2018

 

V roce 2018 bylo v Plzeňském kraji registrováno 9 923 trestných činů, což je v porovnání s předchozím rokem o 2 % více. Nejvíce trestných činů bylo spácháno v okrese Plzeň‍-‍město, jednalo se téměř o 50 % z celkového počtu registrovaných trestných činů v kraji. Na silnicích v Plzeňském kraji došlo v roce 2018 k 3 673 dopravním nehodám, smrtelně bylo zraněno 44 osob, 93 osob s těžkým a 1 730 osob s lehkým zraněním. Způsobené věcné škody dosáhly výše 248,1 mil. Kč. V roce 2018 vzniklo na území Plzeňského kraje 1 199 požárů, při nichž bylo zraněno 100 osob, z toho 5 osob bylo zraněno smrtelně. Přímá škoda na majetku dosáhla částky 219,2 mil. Kč, během zásahů hasičských záchranných sborů byl před požárem uchráněn majetek ve výši 632,1 mil. Kč.

Kriminalita v Plzeňském kraji

Podle údajů Policejního prezidia ČR bylo v Plzeňském kraji v roce 2018 spácháno 9 923 trestných činů, přičemž v meziročním srovnání se počet trestných činů za předchozí 2 roky zvýšil. V roce 2016 byl zaznamenán nejnižší počet trestných činů (9 679) oproti roku 1999, kdy bylo registrováno nejvíce trestných činů (18 446) v celé řadě sledování. V celorepublikovém měřítku se Plzeňský kraj podílí 5,2 % na celkové registrované trestné činnosti a řadí se na šesté místo.

Celkové procento objasněnosti v Plzeňském kraji od roku 1999 se pohybuje v rozmezí 42–54 %. V roce 2018 objasnila policie 48,5 % registrovaných trestných činů, čímž se Plzeňský kraj řadí po Hl. městě Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji na 4. místo s nejnižším podílem objasněných případů.

Graf 1: Vývoj kriminality v Plzeňském kraji od roku 1999

 

Z pohledu regionálního uspořádání uvnitř kraje je registrováno nejvíce trestných činů v okrese Plzeň‍-‍město (4 942), v Plzeňském kraji se tento okres podílí téměř polovinou (49,8 %) registrovaných trestných činů. Nejnižší podíl trestné činnosti byl zaznamenán v okrese Rokycany (6,2 %). Přestože byl v okrese Domažlice zaznamenán pokles registrovaných trestných činů proti předchozímu roku, celkově Plzeňský kraj registroval v meziročním srovnání navýšení trestných činů.

Nejvíce trestných činů se podařilo objasnit policejním orgánům v okrese Klatovy (63,9 %), nejméně potom v okrese Plzeň‍-‍město (38,1 %). Ve srovnání s rokem 2017 největší progres procenta objasněnosti trestních činů zaznamenal okres Rokycany, nárůst o 8 %, potom okresy Domažlice (o 5,5 %) a Klatovy (o 1,8 %). Celkově došlo v Plzeňském regionu oproti roku 2017 k navýšení procenta objasněnosti trestných činů o půl procentního bodu.

Tabulka 1: Kriminalita v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Většina registrovaných trestných činů je klasifikována obecným činem a v Plzeňském kraji představoval v roce 2018 jejich podíl na celkovém počtu trestných činů 72,6 %. Více než třetinu z obecných činů tvoří prosté krádeže (37,2 %). Hospodářská kriminalita se v kraji podílela 11,6 % z celkového počtu registrovaných trestných činů. V porovnání s rokem předchozím kriminalisté zaznamenali pokles hospodářských činů o 125, naopak u obecných činů navýšení (o 130 trestných činů).

Kartogram 1: Kriminalita podle krajů v roce 2018

Dopravní nehody v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji bylo celkem zaznamenáno 3 673 dopravních nehod a v celorepublikovém porovnání je Plzeňský kraj po kraji Karlovarském druhým regionem s nejnižším počtem dopravních nehod. Od roku 2014 dopravních nehod přibývá, jedná se o nárůst o 26,4 % od zmíněného roku, v meziročním srovnání let 2018 a 2017 činil nárůst 2,3 %. Nehodovost v přepočtu na 1 000 obyvatel v roce 2018 byla v kraji nejvyšší od roku 2009, přesto má Plzeňský kraj nejnižší nehodovost (v přepočtu na 1 000 obyvatel) ve srovnání s ostatními kraji (druhá nejnižší nehodovost byla v Jihomoravském a třetí v Jihočeském kraji).

Graf 2: Dopravní nehody v Plzeňském kraji v letech 2009 až 2018

Věcné škody na majetku způsobené dopravními nehodami v roce 2018 dosáhly v kraji částky 248,1 mil. Kč a v mezikrajském porovnání se Plzeňský kraj řadí na čtvrté nejnižší místo. Ve srovnání s rokem 2017 se částka za majetkové škody v roce 2018 navýšila téměř o 5 mil. Kč (nárůst o 2 %).

Tabulka 2: Vybrané údaje o dopravních nehodách v Plzeňském kraji

Při dopravních nehodách bylo v roce 2018 usmrceno 44 osob, osob s těžkým zraněním bylo 93, o 10 osob více než v předchozím roce. U nehod s lehkým zraněním v meziročním srovnání byl zaznamenán pokles o 5,4 % (o 98 osob méně). Plzeňský kraj se řadí za kraj Jihočeský na druhé místo s tragickými následky dopravních nehod (12 úmrtí na 1 tis. nehod).

Tabulka 3: Dopravní nehody podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Požáry v Plzeňském kraji

Zdrojem údajů o požárech a zásahů hasičských záchranných sborů pro ČSÚ jsou data zpracovaná hasičskými záchrannými sbory. V roce 2018 došlo k většímu počtu požárů než v předchozích dvou letech. Tak jako v roce 2015, i v roce 2018 měl nemalý podíl na vyšším počtu vzniklých požárů vliv dlouhotrvajícího sucha a vyšších teplot v průběhu letních měsíců, v meziročním srovnání to znamená navýšení o 21,2 %. Za posledních 10 let to byl druhý nejvyšší počet požárů, nejvíce požárů vzniklo již ve zmíněném roce 2015 (1 244). Mezi kraji se Plzeňský region řadí na páté místo s nejvyšším počtem požárů v přepočtu na 1 000 obyvatel (2,1 požárů na tis. obyvatel). Z pohledu celé republiky se kraj podílí 5,8 % na celkovém počtu požárů.

Škoda způsobená požáry v roce 2018 byla vyčíslena na 219,2 mil. Kč, v meziročním srovnání to znamená více než dvojnásobné zvýšení. Z celorepublikového pohledu přepočtená hodnota škody na 1 požár činila v Plzeňském kraji téměř 183 tis. Kč a převyšuje o více než 44 tis. Kč republikový průměr (138,5 tis. Kč). Před požárem byl v Plzeňském regionu uchráněn majetek v hodnotě 632,1 mil. Kč, což v meziročním srovnání značí o 58,6 % více.

V roce 2018 bylo při požárech v Plzeňském kraji zraněno 100 osob, v poslední dekádě je to nejvyšší počet zraněných osob a v meziročním srovnání navýšení počtu zraněných téměř o polovinu.

Graf 3: Požáry v Plzeňském kraji v letech 2009 až 2018

Z regionálního pohledu byl největší podíl požárů zaznamenán v okrese Plzeň‌-‍město (26,8 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel dosáhl okres Plzeň‍-‍město naopak nejnižší hodnoty (1,7 požáru na tis. obyvatel). Nejvyšší hodnotu v přepočtu na tis. obyvatel zaznamenal okres Tachov (3,1), následovaly okresy Rokycany (2,4), Plzeň‍-‍sever (2,3) a Domažlice (2,2).

Tabulka 4: Požáry v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Na přímých škodách způsobených požáry se téměř z poloviny podílel okres Plzeň-město, přímá škoda zde dosáhla částky 104,3 mil. Kč. Škody způsobené požáry byly naopak nejnižší v okresech Plzeň‍-‍sever a Rokycany, kde nepřesáhly 10 mil. Kč. Relativní ukazatel přímé škody na 1 požár byl nejvyšší v okresech Plzeň‍-‍jih (388,3 tis. Kč) a Plzeň‍-‌město (324,9 tis. Kč).

Téměř třetinový podíl uchráněného majetku kraje před požáry se vyskytoval v okrese Rokycany a v přepočtu k vzniklým škodám tvořil majetek v tomto okrese 19,5 násobek vzniklých škod.

Tabulka 5: Vybrané údaje o požárech v Plzeňském kraji

Jednotky požární ochrany zaznamenaly v roce 2018 nejvíce zásahů u dopravních nehod (1 681) za posledních 10 let a vyjížděly k 543 planým poplachům na území Plzeňského kraje.

 

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

 

  • Kriminalita, nehody, požáry v Plzeňském kraji v roce 2018 (aktualita v pdf)
  • Kriminalita v PLK 1. až 4. čtvrtletí 2018
  • Vybrané údaje o dopravních nehodách v PLK
  • Dopravní nehody podle krajů 1. až 4. čtvrtletí 2018
  • Požáry v PLK 1. až 4. čtvrtletí 2018
  • Vybrané údaje o požárech v PLK