Energetika v Plzeňském kraji v roce 2020

 

Plzeňský kraj v porovnání s ostatními kraji nepatří k významným producentům elektrické energie. Ve výrobě elektrické energie brutto se Plzeňský kraj v rámci mezikrajského porovnání umístil až na desátém místě. K hlavním výrobcům elektrické energie v Plzeňském kraji patří parní elektrárny, jejichž výroba v roce 2020 tvořila téměř tři pětiny z celkově vyrobené elektrické energie v kraji. Plzeňský kraj byl ve spotřebě elektrické energie netto v porovnání s ostatními kraji desátý. Nejvyšší spotřebu elektrické energie netto měla odvětví průmyslu a domácnosti. V důsledku pandemie COVID–19 se v porovnání s předchozím rokem projevil pokles spotřeby elektrické energie v průmyslu. Naopak spotřeba elektrické energie v domácnostech v roce 2020 vzrostla, její zvýšená spotřeba byla především ovlivněna distanční výukou žáků a studentů a vyšším počtem zaměstnanců, kteří v důsledku pandemie pracovali z domova. Ve spotřebě zemního plynu se Plzeňský kraj v porovnání s ostatními kraji umístil rovněž na desátém místě. Na spotřebě zemního plynu se nejvíce podíleli velkoodběratelé, v pořadí druhé byly domácnosti.

V roce 2020 činil instalovaný výkon elektrizační soustavy v regionu 569,8 MW a jeho podíl na ČR představoval 2,7 %. Nejvyšší instalovaný výkon měly elektrárny parní (262,1 MW) a fotovoltaické (210,4 MW).

 

Instalovaný výkon a výroba elektřiny podle technologie elektráren v Plzeňském kraji v roce 2020

 Pramen: Energetický regulační úřad

 

V Plzeňském kraji bylo v roce 2020 vyrobeno 1 348,0 GWh elektřiny brutto. Meziročně se zvýšila výroba elektřiny brutto o 5,3 %. Výroba elektřiny brutto se v Plzeňském kraji zvýšila ve všech typech elektráren kromě fotovoltaických. Nejvyšší meziroční nárůst (45,9 GWh) byl zaznamenán v parních elektrárnách, tj. zvýšení o 6,2 %. Výroba elektřiny brutto v Plzeňském kraji tvořila 1,7 % z celkové výroby elektřiny brutto v ČR a v mezikrajském srovnání se Plzeňský kraj zařadil na desáté místo. Na výrobě brutto elektřiny v ČR se nejvíce podílel Ústecký kraj (28,2 %). V období let 2015–2020 bylo v Plzeňském kraji vyrobeno nejvíce elektrické energie v roce 2015, kdy výroba elektrické energie celkem činila 1 476,4 GWh, naopak nejnižší výroba elektrické energie (1 280,1 GWh) byla zaznamenána v roce 2019. V roce 2020 byla výroba elektřiny v porovnání s rokem 2015 nižší o 8,7 %.

K největším výrobcům elektřiny brutto patřily v Plzeňském kraji parní elektrárny. V roce 2020 bylo vyrobeno 786,5 GWh elektrické energie v parních elektrárnách, tj. 58,3 % z celkově vyrobené elektřiny brutto v kraji. Další v pořadí podle výše vyrobené elektrické energie byly elektrárny plynové a spalovací (19,0 %) a fotovoltaické (16,6 %).

 

 

Elektrická energie vyrobená parními elektrárnami v Plzeňském kraji tvořila 2,2 % z celkové energie vyrobené parními elektrárnami v ČR. Meziroční zvýšení výroby v Plzeňském kraji dosáhlo 6,2 %. V rozmezí let 2015–2020 byla zaznamenána nejvyšší hodnota elektrické energie v roce 2015, a to 950,7 GWh. Oproti roku 2015 se snížila výroba elektrické energie v parních elektrárnách v roce 2020 o 17,3 %. Mezi největší výrobce elektrické energie v parních elektrárnách v ČR patřily kraje Ústecký (52,9 %), Středočeský (15,6 %) a Pardubický (10,5 %).

plynových a spalovacích elektrárnách bylo v roce 2020 vyrobeno 255,5 GWh elektrické energie. Na výrobě elektrické energie v plynových a spalovacích elektrárnách v ČR se podílel Plzeňský region 6,7 %. V rozmezí let 2015–2020 byla dosažena nejvyšší výroba elektrické energie (255,5 GWh) právě v roce 2020. Meziročně vzrostla elektrická energie brutto vyrobená v plynových a spalovacích elektrárnách o 5,0 %, v porovnání s rokem 2015 se zvýšila o 7,3 %.

Ve fotovoltaických elektrárnách bylo v Plzeňském kraji v roce 2020 vyrobeno 223,3 GWh elektrické energie, meziročně se její výroba snížila o 1,0 %. Plzeňský kraj se v porovnání s ostatními kraji ve výrobě elektřiny získané z fotovoltaických elektráren umístil na čtvrtém místě. Na celkové elektrické energii vyrobené ve fotovoltaických elektrárnách v ČR se Plzeňský kraj podílel 10,0 %. V časovém období 2015–2020 bylo největší množství elektrické energie (230,4 GWh) vyrobeno v roce 2018. Výroba elektřiny brutto se v roce 2020 zvýšila v porovnání s rokem 2015 o 1,7 GWh, tj. zvýšení o 0,8 %. Nejvíce elektrické energie se vyrobilo ve fotovoltaických elektrárnách v krajích Jihomoravském (523,3 GWh), Jihočeském (268,3 GWh) a Středočeském (264,4 GWh).

V roce 2020 bylo v Plzeňském kraji spotřebováno 2 947,0 GWh elektřiny netto. Meziroční spotřeba elektřiny byla nižší o 2,8 %. Podíl regionu na celkové spotřebě elektřiny netto v ČR činil 5,1 % (desáté místo v mezikrajském porovnání). Z hlediska odvětvové struktury se podílely nejvíce na spotřebě elektřiny netto průmysl (34,4 %), domácnosti (31,2 %) a obchod, služby, školství a zdravotnictví (25,9 %). Meziročně se spotřeba elektřiny snížila v odvětví průmyslu o 106,9 GWh, v odvětví obchodu, služeb, školství a zdravotnictví o 7,7 GWh, ale naopak v odvětví domácnosti vzrostla o 54,0 GWh. Naznačené změny u spotřeby elektrické energie v průmyslu souvisí s pandemickou situací COVID–19 a přijatými opatřeními.

Spotřeba elektřiny netto v domácnostech na 1 obyvatele v roce 2020 v Plzeňském kraji dosáhla 1 556,0 kWh, v porovnání s loňským rokem vzrostla o 5,6 %. Zvýšená spotřeba elektrické energie v domácnostech byla ovlivněna vyšším počtem žáků a studentů na distanční výuce a zaměstnanců, kteří v důsledku pandemie pracovali z domova. Ve spotřebě elektřiny netto v domácnostech na 1 obyvatele se v mezikrajském porovnání umístil Plzeňský kraj na šestém místě. V rámci všech krajů dosáhl v tomto ukazateli nejvyšší spotřeby kraj Středočeský (2 100,3 kWh) a naopak nejnižší spotřeby Hl. město Praha (1 118,1 kWh). V porovnání s průměrem ČR (1 492,8 kWh) byla spotřeba elektřiny netto v domácnostech na 1 obyvatele v Plzeňském kraji vyšší o 63,2 kWh.

V časové řadě 2015–2020 s výjimkou roku 2018 spotřeba elektrické energie v domácnostech na 1 obyvatele rostla. V roce 2020 se v porovnání s rokem 2015 zvýšila tato spotřeba o 160,5 kWh, tj. zvýšení o 11,5 %.

 

Spotřeba elektřiny netto*) podle odvětví spotřeby v roce 2020

                                                                                                         Pramen: Energetický regulační úřad

 

 

 

V roce 2020 se spotřebovalo v Plzeňském kraji 362,3 mil. m3 zemního plynu, meziročně se jeho spotřeba mírně snížila (o 0,1 mil. m3).

Spotřeba zemního plynu v roce 2020 dosáhla v Plzeňském kraji 3 871,5 GWh a v porovnání s rokem 2019 nepatrně klesla (o 3,1 GWh). Na spotřebě zemního plynu se nejvíce podíleli velkoodběratelé (39,5 %), druhé v pořadí byly domácnosti (30,8 %). V období let 2015–2020 se spotřeba zemního plynu až do roku 2017, kdy dosáhla vrcholu, zvyšovala. V porovnání s rokem 2018 byla spotřeba zemního plynu v následujících letech nižší. Nejvyšší meziroční pokles ve spotřebě zemního plynu (306,8 GWh) byl zaznamenán mezi lety 2017 a 2018. Spotřeba zemního plynu byla v roce 2020 oproti roku 2015 vyšší jen o 1,4 %.

Nejvyšší podíl spotřeby zemního plynu (16,7 %) z celkové spotřeby v ČR byl zaznamenán v Ústeckém kraji. Druhý nejvyšší podíl spotřeby na ČR (12,8 %) měl kraj Středočeský. Plzeňský kraj, který se podílel na celkové spotřebě zemního plynu v ČR 4,2 %, se v mezikrajském porovnání umístil na desátém místě. Nejvyšší průměrnou spotřebu zemního plynu na 1 zákazníka (68,5 MWh) vykazoval Ústecký kraj. V Plzeňském kraji dosáhla průměrná spotřeba na 1 zákazníka 24,2 MWh a Plzeňský kraj se v rámci mezikrajského porovnání umístil až na 13. místě.

Spotřeba zemního plynu v domácnostech na 1 odběratele byla nejvyšší v krajích Středočeském (1 135,9 m3) a Jihomoravském (1 054,0 m3). V Plzeňském kraji činila tato spotřeba 756,2 m3 a v rámci krajů se umístil na desátém místě. Meziročně se spotřeba zemního plynu v domácnostech v průměru na 1 odběratele zvýšila o 42,9 m3, tj. nárůst o 6,0 %. Oproti roku 2015 vzrostla spotřeba zemního plynu v roce 2020 o 35 m3, tj. zvýšení o 4,9 %.

 

____________________________________

 

Pozn.: Celková výroba elektřiny brutto = celková výroba elektřiny na svorkách generátorů;

Celková spotřeba elektřiny netto = spotřeba elektřiny v odběrných místech provozovatelů regionálních distribučních soustav a spotřeba subjektů přímo napojených na danou výrobnu;

Spotřeba zemního plynu představuje objem zemního plynu dodaného konečným zákazníkům, který nezahrnuje vlastní spotřebu při distribuci, ztráty, změnu akumulace v distribučních soustavách a vlastní spotřebu výrobců plynu při jeho těžbě a plyn určený pro pohon kompresních sanic v přepravní soustavě. Tyto hodnoty není možné členit do krajů.

 

Kontakt:

Ing. Zuzana Trnečková
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 253
E-mail: zuzana.trneckova@czso.cz

 

  • Energetika v Plzeňském kraji v roce 2020 (aktualita v pdf)
  • Výroba elektřiny brutto v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Spotřeba elektřiny netto v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Spotřeba zemního plynu v Plzeňském kraji (tabulka)